Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.34.293

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 maja 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 20 kwietnia 1922 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o dalszem podwyższeniu niektórych opłat probierczych.

Na mocy art. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r., o upoważnieniu Ministra Przemysłu i Handlu do wydawania zarządzeń w zakresie nadzoru nad przemysłem złotniczym i handlem wyrobami złotniczemi oraz organizacji urzędów probierczych na obszarach b. zaborów austriackiego i rosyjskiego (Dz. U. R. P. № 70 poz. 470) zarządza się co następuje:
§  1. Paragraf 2 ustęp drugi rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dn. 9 grudnia 1921 r. wydanego w porozumieniu i Ministrem Skarbu w sprawie podwyższenia opłat probierczych (Dz. U. R. P. № 108 poz. 790) - otrzymuje brzmienie następujące:

"Za czynności, nie połączone ze stemplowaniem; urzędy pobierają następujące opłaty:

1)zakażdąpróbązłota200mk.
7)"""srebradrogąogniową60"
3)"""""mokrą400"
4)"""stopu złota i srebra drogą ogniową.260"
5)za topienie złota i srebra do 100 gr.200"
6)za każde następne 100 gr.100"
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.