Upoważnienie Ministra Przemysłu i Handlu do wydawania zarządzeń w zakresie nadzoru nad przemysłem złotniczym i handlem wyrobami złotniczymi oraz organizacja urzędów probierczych na obszarach b. zaboru austrjackiego i rosyjskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.70.470

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 sierpnia 1920 r.

USTAWA
z dnia 16 lipca 1920 r.
o upoważnieniu Ministra Przemysłu i Handlu do wydawania zarządzeń w zakresie nadzoru nad przemysłem złotniczym i handlem wyrobami złotniczemi oraz organizacji urzędów probierczych na obszarach b. zaborów austrjackiego i rosyjskiego.

Upoważnia się Ministra Przemysłu i Handlu:

1. do wydania zarządzeń w celu niezwłocznego przywrócenia na obszarze b. zaboru rosyjskiego obowiązku sprawdzania w urzędzie państwowym jakości wyrobów z kruszców szlachetnych, dozwolonych do sprzedaży, przywrócenia nadzoru nad przemysłem i handlem złotniczym oraz zorganizowania urzędów probierczych tymczasowo w myśl przepisów rosyjskich z przed 1 sierpnia 1915 r.;

2. do przejęcia funkcji urzędów w zakresie, wymienionym w ust. 1, na obszarach b, zaboru austrjackiego tymczasowo w myśl ustaw i przepisów austrjackich z przed 1 listopada 1918 r.;

3. do wprowadzenia w drodze rozporządzenia zmian do ustaw i przepisów, wymienionych w ust. 1 i 2, jakie Minister Przemysłu i Handlu ze stanowiska obecnego ustroju władz państwowych, rozwoju techniki lub zmiany warunków ekonomicznych uzna za konieczne;

4. do wydawania rozporządzeń w celu wykonania obowiązujących ustaw i przepisów w przedmiocie, wskazanym w ust. 1.

W zakresie ustalenia i porządku wymierzania opłat, należnych Skarbowi za prawo wykonywania przemysłu złotniczego i handlu wyrobami złotniczemi, oraz za czynności urzędów probierczych, jak również w zakresie przejęcia przez Ministerstwo Przemyślu i Handlu urzędów probierczych na obszarze b. zaboru austrjackiego, zarządzenia, przewidziane w art. 1, Minister Przemysłu i Handlu wydaje w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Za wykroczenia zarówno przeciwko, postanowieniom ustaw probierczych, wskazanych w art. 1 i 2, jak i przeciw zarządzeniom, wydawanym na podstawie ustawy niniejszej, winni ponoszą odpowiedzialność karną, ustawami przewidzianą, w braku zaś odpowiednich postanowień karnych podlegają karze grzywny od 1.000 do 10.000 marek. Przy powtórnem wykroczeniu sąd ma prawo wydać, w razie zaś trzykrotnego wykroczenia w każdym razie wydaje orzeczenie o zamknięciu właściwego przedsiębiorstwa. Sumy grzywien, wymierzanych zarówno w drodze sądowej, jak administracyjnej podług ustaw probierczych rosyjskiej i austrjackiej (art. 1 ust. 1 i 2), rozumie się w walucie złotej według przerachowania na marki polskie, ustanawianego perjodycznie przez Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu.