Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.41.255

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lipca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 30 kwietnia 1921 r.
w sprawie podwyższenia opłat komisowego i wprowadzenia niektórych zmian w dziale b) "Przepisów o kolejowych ajencjach celnych", (Dz. Ust. № 12 z 1920 r.(poz. 67 i № 31 z 1921 r. poz. 186).; *

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. Praw № 14 poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam, że z dniem 15 maja 1921 r. pomieszczona w dziale b) "Przepisów kolejowych ajencji celnych" "Tymczasowa taksa komisowego", pobieranego przez ajencje celne polskich kolei państwowych za załatwianie formalności celnych, akcyzowych i policyjno-sanitarnych przy rewizji celnej towarów i bagażu, tak będących w drodze, jak i po nadejściu ich na miejsce przeznaczenia oraz za czynności ekspedycyjne, dokonywane z towarami przez ajencje (Dz. Ust. № 12 z 1920 r., poz. 67) otrzymuje następujące brzmienie:
§  1. Od towarów przywozowych, podlegających cłu:
a) jeżeli eto nie przynosi 1000 mk. ajencje celne pobierają po 50 mk. od każdej przesyłki;
b) jeżeli cło wynosi więcej niż 1000 mk.-po 50 mk. od pierwszych tysiąca mk. opłaconego cła - 4- 1% od pozostałej sumy cła do 10.000 włącznie, od sumy zaś ponad 10.000 mk. - 1/2%

Uwaga 1. Przy obliczaniu komisowego w sposób wyżej wskazany (§ 1 lit. a i b) nie może ono wynosić mniej, niż za taką samą ilość towaru niepodlegającego opłacie cła (§ 2 lit. d).

Uwaga 2. Pod przesyłką należy rozumieć: a) transport towaru, nadany przy jednym liście przewozowym; b) przy transportach wagonowych - każdy oddzielny wagon towaru.

Uwaga 3. Za załatwianie formalności celnych z towarami przywozowemi, zadeklarowanemi do zwrotu za granicę, komisowe pobiera się według stawek dla towarów przywozowych.

Uwaga 4. Za załatwianie formalności celnych z kolekcjami prób, przywożonemi przez ajentów podróżujących (komiwojażerów), za które cła opłaca się warunkowo, z prawem zwrotu go, w razie wywiezienia towaru z powrotem za granicę, pobiera się komisowe według norm § 1 niniejszej taksy, lecz dwukrotnie zwiększone.

Uwaga 5. Przy przesyłkach, zawierających towar zbiorowy, do którego Urząd Celny zastosuje więcej niż 5 pozycji taryfy celnej, komisowe, wymienione w § 1 niniejszej taksy, zwiększa się o 25%, o ile zaś więcej niż 10 pozycji - o 50%.

§  2. Od towarów przywozowych niepodlegających cłu:
a) od przesyłek wagonowych: węgla kamiennego, brunatnego, torfowego i drzewnego, brykietów węglowych, koksu i torfu ajencje celne pobierają-po 20 fen. od 100 kg., lecz z obliczeniem za ilość nie mniejszą niż 10.000 kg.
b) od przesyłek wagonowych: zboża w ziarnie, ziemniaków, soli kuchennej i bydlęcej, nawozów naturalnych (guano, mierzwa ptasia), kości surowych, żużli Thomasa i fosforytów mielonych i niemielonych, soli stasfurtskiej, saletry chilijskiej nieoczyszczonej i saletry norweskiej (wapniowej), rudy metalicznej i mineralnej-po 50 fen. od 100 kg., lecz z obliczeniem za ilość nie mniejszą niż 10.000 kg.
c) od przesyłek szczeciny i włosów surowych lub przerobionych, wszelkich oprócz ludzkich, materjałów włóknistych, roślinnych surowych (poz. tar. 179), jedwabiu (poz. tar. 180), wełny, szerści i puchu (poz. tar. 181 p. 1) - po 2.50 mk. od 100 kg., lecz nie mniej niż 50 mk. od każdej przesyłki.
d) od towarów oddzielnie w taksie nie wymienionych - 25 mk. od pierwszych 1000 kg. i po 1 mk. od każdych następnych 100 kg.
§  3. 1 Od bagażu pasażerskiego: jeżeli za jednym kwitem bagażowym przesyła się pojedyncza sztuka, ajencje celne pobierają - 20 mk., jeżeli zaś kilka sztuk bagażu, to 20 mk. od pierwszej i po 5 mk. od każdej następnej sztuki.

Uwaga 1. Powyższe komisowe od bagażu pasażerskiego pobiera się tylko wtedy, jeżeli formalności celne załatwiane są przez Ajencje Celne z polecenia pasażera.

Uwaga 2. Podane w paragrafie niniejszym opłaty komisowego od bagażu pasażerskiego stosują się również do towarów, wysyłanych z zagranicy lub zagranicę pociągami osobowemi i towarowo-osobowemi, za kwitami bagażowe ni, lub jako przesyłki nadzwyczajne (bagaż-towar), wreszcie, jako posyłki pocztowe, jeżeli wysokość cła nie przenosi 303 mk., w przeciwnym razie komisowe od powyższych transportów pobiera się podług zasad wskazanych w § 1.

Uwaga 3. Podane w § niniejszym opłaty komisowego nie stosują się do bagażu pasażerskiego, wysyłanego przy listach przewozowych; w tym wypadku komisowe pobiera się podług norm, oznaczonych w taksie dla ładunków towarowych.

§  4. Od towarów wywozowych niepodlegających cłu, oddzielnie nie wymienionych w niniejszej taksie ajencje celne pobierają - po 20 fen. od każdych 100 kg., lecz nie mniej niż 20 mk. od każdej przesyłki.
§  5. Od towarów wywozowych podlegających cłu.
a) jeżeli cło nie przenosi 5.000 mk. ajencje celne pobierają po - 50 mk. od każdej przesyłki,
b) jeżeli cło wynosi więcej niż 5.000 mk., za pierwsze 5.000 mk. opłaconego cła - 50 mk. + 1/5% od pozostałej sumy cła ponad oznaczone 5000 mk.
§  6. Od towarów wywozowych niepodlegających cłu, lecz wymagających formalności akcyzowych, policyjno-sanitarnych lub innych:
a) od spirytusu ajencje celne pobierają-po 2 mk. od każdych 100 kg., lecz nie mniej niż 50 mk. od każdej przesyłki;
b) od cukru - po 1.50 mk. od każdych 100 kg., lecz nie mniej niż 50 mk od każdej przesyłki;
c) od nafty i wszelkich innych towarów - po 50 fen. od każdych 100 kg., lecz nie mniej niż 25 mk. od każdej przesyłki.
§  7. Od przesyłek towaru żywego przywozowych lub wywozowych, jako to: bydła, koni, trzody chlewnej, owiec, ptactwa domowego i t. p. ajencje celne pobierają po 25 mk. od przesyłki drobnej, względnie po 150 mk, od przesyłki wagonowej.
§  8. Za załatwienia formalności celnych i policyjnych przy transportowaniu zwłok zagranicą lub odwrotnie ajencje celne pobierają - 250 mk. od każdego listu przewozowego.
§  9. Od towarów przekazywanych do oclenia wewnętrznym Urzędom Celnym Państwa Polskiego, ajencje celne pobierają-po 50 fen. od każdych 100 kg., lecz nie mniej niż 20 mk. od każdej przesyłki.
§  10. Od towarów, przewożonych tranzyto przez terytorjum Państwa Polskiego, z wyjątkiem towarów, przewożonych z Prus Wschodnich do reszty Niemiec przez linje polskich kolei państwowych i odwrotnie, ajencje celne pobierają-po 10 fen. za każde 103 kg., lecz nie mniej niż 3 mk. od każdej przesyłki.
§  11. Jeżeli wskutek warunków przewozu lub na żądanie właściciela towar, który nadszedł przy jednym liście przewozowym, wysłany zostanie w dalszą drogę przy kilku listach, to za każdy list dodatkowy dolicza się:
a) przy reekspedycji towaru na koleje żelazne wewnątrz kraju - po 5 mk.
b) na koleje żelazne zagraniczne-7.50 mk.

Uwaga: Reekspedycję towaru przy jednym liście przewozowym Ajencja Celna załatwia bez dodatkowej dopłaty.

§  12. Za ściągnięcie przez Ajencją Celną należności, na zlecenie właściciela towaru, pobiera się opłata w wysokości VB% od sumy zapłaconej przez odbiorcę, lecz nie mniej niż 10 mk. za każde oddzielne zlecenie.
§  13. Niezależnie od powyższych opłat komisowego Ajencje Celne pobierają na pokrycie wydatków pocztowych:
a) od przesyłek przywozowych-po 25 mk. od każdej przesyłki,
b) od przesyłek wywozowych, podlegających cłu lub akcyzie - po 20 mk.,
c) od przesyłek przekazowych, tranzytowych i pozostałych wywozowych-w wysokości rzeczywistych kosztów.
§  14. Za sporządzenie list przywozowych, przekazowych i wywozowych Ajencje Celne pobierają po 3 mk. od każdej przesyłki.
§  15. Z dniem 15 maja dział b) Przepisów kolejowych ajencji celnych, zatytułowany "Tymczasowa taksa komisowego", w brzmieniu, ogłoszonem w Dzienniku Ustaw № 12 z 1920 r. pozycja 67 i № 31 z 1921 r. pozycja 186, traci moc obowiązującą, z wyjątkiem "Uwagi ogólnej".
* Z dniem 3 lipca 1921 r. termin podwyższenia opłat komisowego i wprowadzenia niektórych zmian w dziale b) "Przepisów o kolejowych ajencjach celnych" (Dz. Ust. № 12 z 1920 r. poz. 67 i № 31 z 1921 r. poz. 186) przenosi się z dnia 15 maja r. b. na dzień 1 czerwca r. b., zgodnie z rozporządzeniem z dnia 30 maja 1921 r. w sprawie przesunięcia terminu podwyższenia opłat komisowego i wprowadzenie niektórych zmian w dziale b) "Przepisów o kolejowych ajencjach celnych" (Dz. Ust. Nr 12 z 1920 r. poz. 67 i Nr 31 z 1921 r. poz. 186). (Dz.U.21.50.310)
1 § 3 zmieniony przez obwieszczenie z dnia 3 czerwca 1921 r. o sprostowaniu omyłek (Dz.U.21.57.367).