Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.12.67

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 września 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 26 stycznia 1920 r.
w sprawie przepisów kolejowych ajencji celnych.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Pr. № 14 poz. 152): konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82 z dnia 10 kwietnia 1919 r.) zarządzam w porozumieniu z Ministerstwami Przemyślu i Handlu oraz Skarbu co następuje.
W powoływanych do życia kolejowych ajencjach celnych obowiązują poniższe przepisy.

a) TYMCZASOWE PRZEPISY O AJENCJACH CELNYCH POLSKICH KOLEI PAŃSTWOWYCH.

§  1. Przy urzędach celnych na stacjach granicznych i wewnętrznych Ministerstwo Kolei Żelaznych tworzy-w miarę potrzeby-ajencje celne za których pośrednictwem urzędy kolejowe porozumiewają się z urzędami celnemi we wszelkich sprawach, związanych z załatwieniem formalności celnych przy przywozie, wywozie i przewozie.

Ajencje obowiązane są załatwiać w zastępstwie stron wszelkie formalności celne, akcyzowe, policyjno sanitarne i czynności ekspedycyjne przy rewizji celnej towarów i bagażu - tak będących w drodze, jak i po nadejściu ich na- miejsce przeznaczenia, w przypadkach następujących:

a) jeżeli przesyłki adresowane są do miejscowości, gdzie niema urzędów celnych;
b) jeżeli przesyłki adresowane są do miejscowości, w których istnieją urzędy celne, lecz nadawca towaru w liście przewozowym zaznaczył wyraźnie oclenie towarów na granicy;
c) jeżeli przesyłka adresowana jest do stacji, na której znajduje się urząd celny, lecz niema tam strony ani jej zastępcy;
d) jeżeli przesyłka jest adresowana na imię ajencji;
e) we wszelkich innych wypadkach ajencje załatwiają odprawy celne na podstawie listownych dyspozycji nadawcy lub też wyrażonych w listach przewozowych.
§  2. Ajencje sporządzają i doręczają urzędom celnym wszelkie dokumenty, związane z przywozem do kraju, wywozem zagranicę i przewozem przez terytorjum Państwa.

Dla terminowego doręczenia przy przywozie i przewozie przygotowują funkcjonariusze ajencji na najbliższych zagranicznych stacjach kolejowych dokumenty, przewidziane przepisami o postępowaniu celnem na kolejach.

§  3. We wszystkich wypadkach, przewidzianych przepisami celnemi, formalności celne przy towarach i bagażu powinny być załatwiane wyłącznie przez urzędników kolejowych ajencji celnych, a na stacjach, na których niema ajencji, przez funkcjonarjuszów kolejowych, upoważnionych przez Dyrekcje kolei Państwowych.
§  4. Ostateczne oclenie towaru przez ajencje może nastąpić w następujących wypadkach:
a) jeżeli właściciel towaru korzysta z otwartego mu kredytu lub posiada deponowany fundusz w gotówce;
b) jeżeli wartość towaru zabezpiecza wyłożone cło.

Za przypadające cło i inne opłaty celne urząd celny obciąża rachunek odnośnej Dyrekcji kolejowej, poczem sumy te są regulowane w sposób i w terminach, ustanowionych przez Ministerstwo Skarbu.

§  5. Kredyt, niezabezpieczony kaucją, może być udzielony klijentom ajencji nie inaczej, jak tylko za specjalnem zezwoleniem odnośnej Dyrekcji kolejowej, przyczem wskazówki co do wysokości kredytu i terminów płatności będą komunikowane kierownikom ajencji przez odpowiednie dyrekcje.

Podania interesantów o udzielenie kredytu, składane ajencjom, powinny być przez nie przesyłane do dyrekcji kolejowej z informacjami o zdolności płatniczej petentów i wnioskami.

§  6. Kredyt, zabezpieczony kaucją, może być udzielony klijentom przez odnośną dyrekcję kolejową do wysokości, jaka będzie określona przez nią. Tytułem kaucji mogą być składane papiery procentowe, przyjmowane do depozytu według norm, ustanowionych przez Ministerstwo Skarbu dla kaucji, składanych przez przedsiębiorców i dostawców przy dostawach państwowych.
§  7. Kredyt, za poręczeniem Banku Państwa lub banków prywatnych, których statuty zostały przez rząd zatwierdzone, może być udzielony również za zezwoleniem dyrekcji kolejowej.
§  8. Regulowanie rachunków ajencji przez klijentów powinno następować natychmiast po wykonaniu każdego zlecenia oddzielnie lub w rachunku bieżącym.
§  9. Należności klijentów ajencji, zawarte w zaliczeniach, robionych przez ajencje na zlecenia tych klijentów, nie mogą być wypłacane właścicielom towarów, jak również nie mogą być uważane jako gwarancja na wydatkowane przez ajencje sumy do chwili otrzymania przez stacje nadawcze zawiadomień od stacji odbiorczych, że odnośne przesyłki zostały wykupione, a przekazy czy też zaliczenia wpłacone.
§  10. Sumy, otrzymywane przez ajencje od klijentów na cło i inne wydatki, powinny być, odpowiednio do miejscowych warunków, przechowywane w kasie ajencji lub w kasie głównej dyrekcji kolejowej.

Na każdą otrzymaną sumę ajencje powinny bezzwłocznie wydać lub wysłać klijentowi kwit, którego odpis znajdować się powinien w grzbiecie kwitarjusza.

Uwaga. Szczegółowe przepisy odnośnie do powyższego wydane zostaną przez poszczególne dyrekcje kolejowe.

§  11. Ajencje obowiązane są do przedsiębrania wszelkich środków celem wyegzekwowania od klijentów niedoborów na mocy nakazów płatniczych, wystawianych przez urzędy celne lub instytucje, kontrolujące te urzędy.
§  12. Na każdą przesyłkę ajencja wystawia szczegółowy rachunek t. zw. "prima-notę" i z niej wypisuje rachunek dla klijenta; rachunek ten dołącza się do dokumentów przewozowych lub posyła się klijentowi pocztą.

Prima-notę, opatrzoną numerem kolejnym, wpisuje się natychmiast do dziennika towarowego.

§  13. Cło i inne wydatki ajencji, niezapłacone z góry przez właściciela towaru, wpisuje się do listu przewozowego i ceduły i w ten sposób przekazuje się na odbiorcę.
§  14. Funkcjonarjusze ajencji, przydzieleni do załatwiania odpraw celnych, składają przysięgę, ustanowioną dla urzędników skarbowych.
§  15. Zarząd ajencji sprawują kierownicy poszczególnych ajencji, a w czasie nieobecności kierowników, zastępcy ich-deklaranci.

Uwaga. Kierownik ajencji, jako przedstawiciel dyrekcji kolejowej, załatwia wszelkie sprawy, mające styczność z urzędem celnym; do niego powinny zwracać się również urzędy celne w miejscowych sprawach służbowych.

§  16. Kierownik ajencji i w odnośnych wypadkach jego zastępca ponoszą osobistą i majątkową odpowiedzialność za prawidłowy bieg spraw i za straty, spowodowane przez nich skarbowi lub ich mocodawcom.
§  17. Kierownikowi ajencji podwładny jest deklarant i jego pomocnicy, których obowiązkiem jest załatwianie wszelkich formalności w urzędach celnych i innych.

Deklarant i jego pomocnicy odpowiadają wobec kolei za kary, nakładane przez urzędy celne na ajencje za przekroczenia przepisów celnych. Pozostali pracownicy ajencji, jak również pracownicy działu robót fizycznych są podwładni kierownikowi i ponoszą odpowiedzialność w granicach włożonych na nich obowiązków.

Uwaga 1. Ajencje celne podlegają bezpośrednio władzy Wydziału Przewozowo-Taryfowego właściwej Dyrekcji.

Uwaga 2. Kierownikiem ajencji mianowany być może tylko urzędnik, który przez pewien czas był deklarantem. Deklarantem zaś mianowany być może każdy urzędnik, który ukończył kursy celnictwa lub złożył egzamin przed komisją kwalifikacyjną ze znajomości przepisów celnych i kolejowych, zastosowania taryfy celnej do towarów oraz ogólnego towaroznawstwa. (Ograniczenie to nie dotyczy tych urzędników, którzy zajmowali posady kierowników lub deklarantów w ajencjach kolejowych w jednym z b. zaborów). Komisją egzaminacyjną składają: delegaci Władzy Skarbowej i Dyrekcji Kolejowej.

§  18. Funkcjonarjuszom ajencji zabrania się wykonywać prywatnie jakiekolwiek czynności, dotyczące clenia i ekspedycji towarów.

Jeżeli ktokolwiek zechce zawrzeć z ajencją umowę na wyjątkowych warunkach, odnośna deklaracja, po uprzedniem zaopinjowaniu przez kierownika ajencji, winna być skierowaną do Wydziału Przewozowo-Taryfowego właściwej dyrekcji kolejowej.

§  19. Funkcjonarjusze ajencji, pełniąc obowiązki przy rewizji i ekspedycji towarów, obowiązani są bronić bez uszczerbku dla skarbu interesów swoich klijentów, udzielać im bezpłatnie informacji i wyjaśnień w sprawach przewozów, przepisów celnych i taryfy celnej, jej zastosowania i innych; obowiązani są oni również do zachowania tajemnicy handlowej.
§  20. Rachunkowość ajencji prowadzona jest podług form i przepisów, które wyda Ministerstwo Kolei żelaznych. Kontrolowanie rachunkowości ajencji w zakresie czynności celnych i ekspedycyjnych uskutecznia Dyrekcja Kolejowa.
§  21. Za załatwienie formalności, wskazanych w § 1 niniejszych przepisów, ajencje pobierają opłaty podług ustanowionej taksy.
§  22. Towary przywozowe, wywozowe, względnie przewozowe, przy których załatwienie formalności celnych wymaga wyładowania z wagonów, składane są do specjalnie na ten cel przeznaczonych magazynów, pozostających pod zarządem ajencji kolejowych i kontrolą urzędu celnego.
§  23. Dyrekcje kolejowe obowiązane są wykonywać w urzędach celnych roboty fizyczne, związane z odprawą celną. Za wykonanie tych robót koleje państwowe pobierają opłaty podług ustanowionej taksy.
§  24. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszych przepisów wprowadza się w taki sam sposób, w jaki przepisy te zatwierdzone zostały.

b) TAKSA KOMISOWEGO, 1

pobieranego przez ajencje celne kolei państwowych za załatwianie formalności celnych podatkowych, policyjno-sanitarnych oraz za czynności spedycyjne

Ajencje celne polskich kolei państwowych pobierają:

CZĘŚĆ  I.

ZA DOKONANIE ODPRAWY CELNEJ PRZY PRZYWOZIE:

§  1. Od towarów, opłacających cło przywozowe, z wyjątkiem towarów, wymienionych w części III niniejszej taksy:

przy wysokości cła łącznie z dodatkowemi opłatami celnemi:

do200zł.- 5zł.odprzesyłki,
od201"do300zł.- 6"""
"301""400"- 8"""
"401""500"- 10"""
"501""600"- 12"""
"601""700"- 14"""
"701""800"- 16"""
"801""900"- 18"""
"901""1.000"- 20"""

Przy wysokości cła wyżej 1.000 zł.-20 zł. od pierwszego tysiąca plus 2 i 1/2 zł. od każdego następnego pełnego lub niepełnego tysiąca złotych cła.

W odniesieniu do przesyłek całowagonowych komisowe obliczone w powyższy sposób nie może wynosić mniej niżby wypadało z obliczenia według § 2 pkt. 4 niniejszej taksy, t. j. za taką samą ilość towaru wolnego od cła.

Za odprawę celną przesyłek, zawierających towar różnorodny w znaczeniu taryfowem, o ile urząd celny zastosuje więcej niż 5 pozycyj taryfy celnej, komisowe obliczone w powyższy sposób podwyższa się o 25%.

Za odprawę celną przywożonych przez komiwojażerów kolekcyj prób, za które cło opłaca się warunkowo, z prawem zwrotu, gdy próby wywiezione zostaną zpowrotem zagranicę, komisowe obliczone w powyższy sposób podwyższa się o 100°/o.

§  2. Od towarów, wolnych od cła przywozowego:
1) Od węgla kamiennego, koksu i torfu (poz. 79, pkt. 1, 3, 4 tar. cel.), od rudy metalicznej i mineralnej (poz. 138 taryfy celnej), - po 5 gr. od tonny, lecz niemniej niż 75 gr. od wagonu,
2) od kamieni polnych i skalnych w stanie naturalnym, krzemienia, granitu, bazaltu, kwarcu i szpatu polnego, piasku naturalnego, ziemi wymoczkowej (okrzemkowej), i innych osobno niewymienionych kamieni i ziemi, używanych w przemyśle fabrycznym, nieobrobionych, nierozdrobnionych, chociażby wypalonych, oraz dolomitu surowego (poz. 66, pkt. 1 taryfy celnej) - 10 gr. od tonny, lecz niemniej niż l zł. 50 gr. od wagonu,
3) od włosów surowych i szczeciny surowej (poz. 45, p. 2 i 3 taryfy celnej), od materjałów włóknistych roślinnych, wymienionych w pozycji 179, p. 1, 2 i 3 taryfy celnej, od jedwabiu (poz. 180 pkt. 1, 2, 3 i 5 taryfy celnej), od wełny, sierści i puchu zwierzęcego (poz. 181 p. 1 taryfy celnej) - 1 zł. od tonny, lecz niemniej niż 10 zł. od wagonu,
4) od wszelkich innych towarów wolnych od cła:
a) przy przesyłkach wagonowych - 50 gr. od tonny, lecz niemniej niż 5 zł. od wagonu,
b) przy przesyłkach drobnicowych - 10 gr. od 100 kg., lecz niemniej niż 3 zł. od przesyłki,
5) od towarów przywozowych, zakwalifikowanych następnie do powrotnego wywozu zagranicę, komisowe pobiera się:
a) jeżeli zwrotowi podlega przesyłka niezadeklarowana w przywozie i nierewidowana,-według zasad taryfowych, przewidzianych dla towarów przywozowych wolnych od cła,
b) jeżeli zwrotowi podlega przesyłka zadeklarowana i zrewidowana, lecz nieopłacona cłem,- komisowe pobiera się raz tylko według taryfowych zasad przywozowych,
c) jeżeli zwrotowi podlega przesyłka, ostatecznie odprawiona w przywozie, a więc zadeklarowana, zrewidowana i oclona, komisowe pobiera się dwa razy, t. j. oddzielnie za załatwienie odprawy przywozowej i wywozowej,
6) od przesyłek zasadniczo opłacających cło przywozowe, lecz zwolnionych następnie od cła na podstawie ulg indywidualnie udzielanych już po dokonaniu normalnej odprawy przywozowej i wyliczeniu cła, komisowe pobiera się według zasad taryfowych, ustanowionych dla towarów, opłacających cło przywozowe.

CZĘŚĆ  II.

ZA DOKONANIE ODPRAWY CELNEJ PRZY WYWOZIE.

§  3. Od przesyłek towarów, nie podlegających cłu wywozowemu (z wyjątkiem towarów, wymienionych w części III taksy):
1) od spirytusu-50 gr. od tonny, niemniej jednak niż 5 zł. od przesyłki,
2) od cukru-40 gr. od tonny, lecz niemniej niż 4 zł. od przesyłki,
3) od soli-15 gr. od tonny, lecz niemniej niż 2 zł. od przesyłki,
4) od towarów odprawianych w postępowaniu celno-eksportowem, połączonem z uzyskaniem zwrotu cła przywozowego za surowiec-75 gr. od tonny, najmniej jednak 7 zł. 50 gr. od wagonu,
5) od węgla kamiennego, koksu i torfu-50 gr. od wagonu, bez względu na wagę,
6) od rud metalicznych i mineralnych i od kamieni nieobrobionych oraz innych materjałów, wymienionych w poz. 66 taryfy celnej przywozowej-5 gr. od tonny, najmniej jednak 75 gr. od wagonu,
7) od wszelkich innych towarów:
a) wagonowych-30 gr. od tonny, najmniej wszakże 3 zł. od wagonu,
b) drobnicowych-5 gr. od 100 kg., lecz niemniej niż 2 zł. od przesyłki.
§  4. Od towarów wywożonych, opłacających cło wywozowe-50 gr. od tonny, lecz niemniej niż 4 zł. od przesyłki.
§  5.
1) Od towarów wywożonych, odprawionych przez ajencję celną na wywóz w wewnętrznym urzędzie celnym lub ekspozyturze tegoż, łącznie z przekazaniem towaru do granicznego urzędu celnego, pobiera się opłatę według § 3 niniejszej taksy.
2) Od towarów wywożonych, odprawionych na wywóz w wewnętrznym urzędzie celnym bez udziału ajencji celnej, ostatnia pobiera opłatę za przekazanie do granicznego urzędu celnego według § 10 niniejszej taksy.

Zarówno w odniesieniu do punktu pierwszego jak i drugiego ajencje celne na granicznych stacjach wyjściowych opłat z tytułu komisowego nie pobierają.

3) Pobieranie opłat od przesyłek zwrotnych reguluje p. 5 § 2 niniejszej taksy.

CZĘŚĆ  III.

ZA DOKONANIE ODPRAWY CELNEJ PRZY PRZYWOZIE LUB WYWOZIE.

§  6. Od przesyłek towaru żywego, jako to: koni, bydła, trzody chlewnej, owiec, ptactwa i t. p.:

3 zł. od przesyłki drobnicowej,

10 " od przesyłki całowagonowej.

§  7. Od przesyłek zwłok:

10 zł. od przesyłki.

§  8.
1) Zwrotne cysterny i inne wagony specjalne, których odprawa nie wymaga zgłoszenia pisemnego (zadeklarowania), wagony wynajęte zagranicą, zarówno przez kolej jak i osoby prywatne, zamienne części wagonowe, opony, stanowiące własność kolei, odprawiane są w przywozie i wywozie bezpłatnie, z prawem wszakże pobrania wydatków gotówkowych w rzeczywistej wysokości.
2) Od opon wagonowych, stanowiących własność prywatną, worków, beczek i wszelkiego innego opakowania zwrotnego:

5 gr. od 100 kg., najmniej jednak 1 zł. od przesyłki.

§  9.
1) Od bagażu pasażerskiego, odprawianego przez ajencje celne w zastępstwie stron:

1 zł. 50 gr. od pierwszej sztuki,

75 gr. od każdej następnej sztuki.

2) Od rzeczy pasażerskich, odprawianych w trybie zwykłego postępowania towarowego, jak również od przedmiotów wydzielonych przy rewizji celnej dla wysłania zpowrotem zagranicę lub przekazania do innego urzędu celnego, komisowe oblicza się według ogólnych zasad taryfowych w zależności od rodzaju komisu.

CZĘŚĆ  IV.

ZA PRZEKAZANIE DO WEWNĘTRZNEGO LUB WYJŚCIOWEGO URZĘDU CELNEGO (POSTĘPOWANIE PRZEKAZOWO-TRANZYTOWE).

§  10.
1) Od towarów, przekazywanych do innych urzędów celnych:

2 zł. od przesyłki zarówno wagonowej jak i drobnicowej.

2) O ile przekazanie następuje po załatwieniu odprawy przywozowej lub wywozowej, z pobraniem przez ajencję celną komisowego z tytułu dokonanej odprawy, osobnej opłaty za przekazanie nie pobiera się.

W razie ponownego przekazania przesyłki do innego urzędu celnego, opłata za przekazanie podlega pobraniu wtedy tylko, kiedy przekazanie nastąpiło na zarządzenie właściciela przesyłki. O ile przekazanie zostało spowodowane okolicznościami urzędowemi, komisowego za ponowne przekazanie przesyłki pobierać nie należy.

3) Za przekazanie do wyjściowego granicznego urzędu celnego przesyłek, odprawionych na wywóz w wewnętrznym urzędzie celnym lub ekspozyturze tegoż, bez udziału ajencji celnej, pobiera się opłatę za przekazanie według p. 1 niniejszego paragrafu.
§  11.
1) Od przesyłek, przewożonych przez polski obszar celny w tranzycie międzynarodowym, z wyjątkiem towarów, przewożonych w górnośląskim tranzycie uprzywilejowanym oraz z Prus Wschodnich do reszty Niemiec przez linje polskich kolei państwowych i odwrotnie, pobiera się raz tylko na granicznej stacji wejściowej tytułem zwrotu kosztów manipulacyjnych opłatą w wysokości 1 zł. 50 gr. od przesyłki zarówno wagonowej, jak i drobnicowej. Ajencje celne na granicznych stacjach wyjściowych żadnych opłat z tytułu komisowego od tego rodzaju przesyłek nie pobierają.

Dotyczy to nietylko przesyłek, przewożonych w bezpośrednim tranzycie międzynarodowym, lecz również w takimże tranzycie łamanym, to znaczy przesyłek, przybywających do granicznego urzędu celnego wejściowego "loco" i stąd za nowemi dowodami przewozowemi nadawanych bezpośrednio do zagranicznej stacji przeznaczenia.

2) Przesyłki tranzytowe, adresowane loco do polskiej granicznej stacji wyjściowej, ajencje celne na granicznych stacjach wejściowych traktują jak przesyłki celne wewnętrzno-przekazowe, stosując względem nich § 10 niniejszej taksy.

Ajencja celna na granicznej stacji wyjściowej, wypuszczająca przesyłkę tranzytową zagranicę, pobiera komisowe według p. 1 niniejszego paragrafu, niezależnie od ewentualnej opłaty za przeekspedjowanie, według § 12 niniejszej taksy.

3) Od tranzytowych przesyłek towaru żywego, jako to: koni, bydła, trzody, ptactwa i t. p., przy których ajencje celne załatwiają formalności sanitarno-weterynaryjne, opłata na rzecz ajencji celnej wynosi:

3 zł. od przesyłki drobnicowej,

10 zł. od przesyłki całowagonowej.

4) Za przekazanie bagażu, nadanego z zagranicy za kwitem, adresowanym do polskiej stacji celnej, pobiera się opłatą w wysokości l zł. od przesyłki.

Od bagażu nadanego do przewozu za kwitem bezpośrednim z jednego kraju obcego do drugiego nie pobiera się opłaty za przekazanie.

CZĘŚĆ  V.

ZA PRZEEKSPEDJOWANIE PRZESYŁEK W KOMUNIKACJI ŁAMANEJ.

§  12. Jeżeli przesyłka, która nadeszła do urzędu celnego loco, podlega wysłaniu w dalszą drogę przy jednym lub kilku listach przewozowych nowosporządzonych, ajencja celna pobiera:

1 zł. 50 gr. za pierwszy,

1 zł. za każdy następny list przewozowy.

CZĘŚĆ  VI.

WYDATKI POCZTOWE.

§  13. Tytułem pokrycia wydatków pocztowych ajencje celne pobierają:
1) Od przesyłek przywozowych wszelkich, oraz od przesyłek wywozowych, podlegających cłu wywozowemu lub formalnościom podatkowym, celno-eksportowym i sanitarnym, ajencje celne pobierają opłatę w wysokości, stanowiącej równowartość jednego listu poleconego krajowego i jednego zwyczajnego listu zagranicznego.
2) Od przesyłek przekazowych, tranzytowych i pozostałych wywozowych, nieobjętych p. 1 niniejszego paragrafu, ajencje celne pobierają tytułem opłaty pocztowej równowartość jednego zwyczajnego listu wewnętrznego.
3) O ile jeden rachunek ajencji celnej opiewa na kilka lub więcej wagonów towaru, opłatę pocztową pobiera się w pojedynczej wysokości. Jeżeli wszakże ajencja celna załatwia przy takich wagonach formalności, mające na celu stwierdzenie wywozu zagranicę dla celów podatkowych, z uzyskaniem i przesłaniem odpowiednich zaświadczeń wywozowych, ajencja celna pobiera od każdego w rachunku wyszczególnionego wagonu opłatę pocztową w wysokości odpowiadającej wartości jednego zwyczajnego listu wewnętrznego.

CZĘŚĆ  VII.

SPORZĄDZANIE SPECYFIKACYJ.

§  14. Za sporządzenie brakujących specyfikacyj do list przekazowych pobiera się dodatkową opłatę w wysokości l zł. za egzemplarz.

CZĘŚĆ  VIII.

ZA PRZEKAZANIE NALEŻNOŚCI I ZA INKASSO.

§  15.
1) Od kwot, wyłożonych przez ajencję celną na rachunek odbiorcy i przekazanych następnie do pobrania na stacji przeznaczenia, ajencje celne pobierają opłatę w wysokości 1% od sumy wyłożonej, najmniej wszakże 20 gr. od przesyłki. W wypadkach, kiedy kwoty przez ajencje wyłożone, mają obciążyć rachunek przedpłaty (frankaturnotę), opłaty powyższej nie pobiera się.

Opłaty powyższej nie pobiera się również w razie przekazania samych tylko opłat taryfowych, bez wykładu gotówki na cło, opłatę celno-manipulacyjną lub celno-statystyczną.

W żadnym wypadku nie pobiera się opłaty za przekazanie należności przy transportach rudy przy przywozie oraz węgla kamiennego przy wywozie.

2) Od sum inkasowanych przez ajencje celne od odbiorców, na zlecenie i korzyść nadawców przesyłek, ajencje celne pobierają opłatę w wysokości 1/2%, najmniej wszakże 50 gr. od przesyłki.

CZĘŚĆ  IX.

ZAŁATWIANIE ODPRAW CELNYCH POZA OBRĘBEM TERENU KOLEJOWO-CELNEGO.

§  16. Za dokonanie odprawy celnej poza obrębem terenu kolejowo-celnego, np. w fabryce, na bocznicy i t. p. przez delegowanego w tym celu pracownika, ajencja celna, niezależnie od komisowego i innych opłat, przewidzianych taksą niniejszą, oraz od zwrotu kosztu przejazdu tam i zpowrotem, pobiera za delegację dodatkową opłatę godzinową w wysokości:

2 zł. za każdą godzinę delegacji w czasie zajęć urzędowych,

3 zł. za każdą godzinę delegacji w czasie nieobjętym godzinami zajęć urzędowych.

W obu wypadkach opłata dodatkowa za delegację nie może wynosić mniej, jak z obliczenia za dwie godziny.

Uwaga. Załatwianie odpraw celnych poza obrębem terenu kolejowo-celnego nie jest bezwzględnie obowiązujące i uzależnia się od warunków miejscowych i liczebności personelu ajencji celnej.

CZĘŚĆ  X.

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE.

§  17. Oprócz należności, przewidzianych taksą niniejszą, zwrotowi ajencjom celnym podlegają wszelkie wydatki, uskuteczniane na rachunek właściciela towaru, w wysokości rzeczywistego kosztu.

Uwagi ogólne.

1) Komisowe według niniejszej taksy pobierać należy od każdej przesyłki oddzielnie.
2) Przez "przesyłkę" w pojęciu taksy niniejszej należy rozumieć transport towaru, nadany do przewozu za jednym dowodem przewozowym, zaś przy transportach wagonowych każdy oddzielny wagon towaru.
3) Część 100 kg. lub tonny, stanowiących podstawę wymiaru komisowego według niniejszej taksy, przyjmuje się za całość.
4) Najmniejsze komisowe od wagonu wąskotorowego wynosi połowę najmniejszego komisowego od wagonu normalnego, z zaokrągleniem do dziesięciu wzwyż.

c) PRZEPISY WYKONAWCZE

dla pracowników działu robót fizycznych Ajencji Kolei Państwowych przy Urzędach Celnych.

§  1. Do wykonywania wszelkich robót fizycznych w obrębie urzędów celnych dyrekcje kolejowe tworzą przy ajencjach celnych, stosownie do § 23 przepisów o ajencjach, działy robót fizycznych.

Funkcjonarjusze tego działu obowiązani są do wypełniania na terytorjum celnem wszelkich czynności, związanych z odprawą celną towarów, podług wskazówek i zarządzeń urzędu celnego, jako to: wyładunek bagażu i towarów z wagonu, naładowanie do wagonów, przeważanie towarów przy wyładunku i naładunku, sporządzanie wykazów wagi brutto, składanie do magazynów celnych i układanie towarów w tychże magazynach, ważenie przy rewizji i superrewizji towarów z opakowaniem (brutto) oraz wyważanie wewnętrznej zawartości colli, stosownie do zarządzeń urzędników celnych, wypakowywanie towarów do rewizji i superrewizji i zapakowywanie tychże po dokonaniu tych czynności, przenoszenie towarów na piętra wyższe i niższe lub do piwnic, wydawanie z magazynów oraz ewentualnie eskortowanie pod konwojem towarów z urzędów celnych do innych urzędów państwowych lub do składów celnych odbiorców.

Uwaga 1. W razie potrzeby roboty te na żądanie urzędu celnego powinny być prowadzone również i w godzinach pozaurzędowych.

Uwaga 2. Dyrekcje Kolei państwowych zaopatrują działy robót fizycznych w niezbędną ilość wyszczególnionych w załączonym spisie utensyljów, potrzebnych do wyładunku oraz do uskuteczniania rewizji towarów.

§  2. Pracownicy działu robót fizycznych dzielą się na następujące kategorje:
1. Funkcjonarjuszy etatowych: zarządzającego magazynami, magazynierów, kontrolerów, dozorców przysięgłych oraz kasjerów, rachmistrzów, kancelistów, woźnych i stałych robotników kolejowych niekaucjonowanych:
2. Robotników i robotnic stałych, kaucjonowanych, dostarczanych przez związki robocze (artele) i
3. Robotników wynajmowanych na dnie w czasie zwiększonego w pewnych okresach zapotrzebowania siły roboczej.
§  3. Robotnicy kolejowi stali, niekaucjonowani, używani są do robót, związanych z wyładowaniem, naładowaniem, przeważaniem, układaniem towarów w magazynach, przenoszeniem z jednego magazynu do drugiego i wogóle do wszelkiego rodzaju robót poza rewizją i superrewizją towarów.

Do robót przy rewizji i superrewizji t.j. przy wypakowaniu, podawaniu na wagę wewnętrznej zawartości colli oraz, do zapakowywania towarów używani być mogą tylko kaucjonowani robotnicy i robotnice.

Robotnicy czasowi mogą być używani jedynie do czynności, powierzanych robotnikom kolejowym niekaucjonowanym.

§  4. Wszystkie czynności fizyczne powinny być dokonywane możliwie najstaranniej, z zachowaniem największej ostrożności, aby nie narażać skarbu na straty za uszkodzenia przy wyładunku, przenoszeniu i wydawaniu towaru, jak również na straty, spowodowane przez nieostrożne rozpakowanie lub niedokładne zapakowanie towarów przy rewizji i superrewizji. W tym celu wyładunek, układanie, przenoszenie i wydawanie towarów odbywać się powinny pod kierunkiem doświadczonych specjalistów przy jednoczesnem posiłkowaniu się wszelkiemi technicznemi środkami pomocniczemi.

Przed przystąpieniem do wyładowania towarów należy skonstatować techniczny stan wagonów oraz drzwi, kłódek i plomb, i w razie zauważonych uszkodzeń niezwłocznie sporządzić protokół o technicznych oględzinach wagonu, zaznaczając, czy uszkodzenie to dało możność przeniknąć wewnątrz wagonu i dokonać kradzieży.

W razie zauważenia przy wyładowaniu z wagonu uszkodzonych colli, wyładowujący robotnik powinien bezzwłocznie zawiadomić o tem dozorcę dla skonstatowania stopnia uszkodzenia i uczynienia o tem notatki w wyładunkowej kontrolce, przesznurowanej i numerowanej. Notatka ta ma służyć za podstawę do sporządzenia zaraz po wyładunku odnośnego protokółu, w którym nadto wskazać należy wagę brutto i netto uszkodzonego collo wraz ze szczegółową zawartością tegoż. Przy sporządzeniu protokółu asystować powinien kontroler działu robót fizycznych, funkcjonarjusz ekspedycji towarowej i urzędnik celny.

Przy rozpakowywaniu towarów do rewizji i superrewizji należy zdejmować opakowanie ostrożnie (o ile zdjęcia opakowania zażąda urzędnik celny) i uważać pilnie, w jaki sposób towar był zapakowany, aby po skończeniu tych czynności towar został w ten sam sposób zapakowany i łącznie z całem opakowaniem ułożony w skrzyniach, beczkach i t. p.

§  5. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW DZIAŁU ROBÓT FIZYCZNYCH.
1) Zarządzających magazynami:

Ogólne kierownictwo i nadzór nad pracownikami i wykonywanemi przez nich czynnościami działu robót fizycznych na danem terytorjum celnem; podział pracy pomiędzy pracowników; komunikowanie zawiadowcy stacji żądań urzędu celnego co do podstawienia wagonów na terytorjum celne do wyładowania i naładowania oraz wskazywanie pomieszczenia lub miejsca, gdzie towar ma być wyładowany i złożony.

Uwaga. Wszelkie zażalenia, wynikające z niewykonania przez pracowników działu robót fizycznych zarządzeń urzędników celnych, regulowane są w drodze porozumienia się kierownika agencji z kierownikiem odnośnego urzędu celnego.

2) Magazynierów:

Przyjmowanie i wydawanie towarów, ogólny nadzór nad powierzonemi im magazynami i prowadzenie ksiąg magazynowych.

3) Kontrolerów:

Sprawdzanie listy obecności robotników, kontrolowanie robotników, dozorców i magazynierów przy wszelkich czynnościach, między innemi także przy rewizji i superrewizji, kierowanie wyładunkiem, sprawdzanie wykazów wagi brutto, sporządzanych przez dozorców przysięgłych na towary partyjne, kontrolowanie czynności rachmistrzów, sprawdzanie zawartości kas, rozpatrywanie i łagodzenie zażaleń, zgłoszonych przez właścicieli towarów; przeprowadzanie dochodzeń służbowych we wszelkich sprawach o kradzież lub uszkodzenie towarów w obrębie terytorjum celnego.

4) Dozorców przysięgłych:

Dozorcy wyznaczani są przez zarządzającego magazynami lub kontrolerów do dozorowania robotników, przy wszelkich czynnościach do pomocy magazynierom: przy wyładowywaniu, naładowywaniu i ważeniu towarów, do pomocy kontrolerom - przy sprawdzaniu wykazów brutto towarów. Obowiązkiem ich jest przeważanie wszystkich wyładowywanych towarów i sporządzanie wykazów wagi brutto. W tym celu każdy z dozorców obowiązany jest prowadzić podręczną kontrolę, do której wpisuje natychmiast wagę każdego przyjętego i przeważonego przezeń collo. Do obowiązków dozorcy należy również eskortowanie towarów poza obrębem terytorjum celnego, o ile otrzyma odpowiednie polecenie swej zwierzchności. Dozorca obowiązany jest, gdy zajdzie tego potrzeba, do dokonywania rewizji osobistej robotników w obecności kontrolera. Pozatem obowiązany jest do przeważania towarów przy rewizji i superrewizji.

5) Kasjerzy, rachmistrze, kanceliści i woźni pełnią czynności w zakresie swej specjalności lub według wskazówek kierowników.
6) Robotnicy działu robót fizycznych wszystkich kategorji obowiązani są do wykonywania wszelkiej pracy fizycznej na terytorjum urzędu celnego.

Uwaga. Robotnicy działu robót fizycznych, zatrudnieni w urzędach celnych, będą, w wypadkach nieposłuszeństwa wobec zwierzchności kolejowej, jak również organów urzędu celnego, niewłaściwego zachowania się lub też braku do nich zaufania, na żądanie pomienionych władz niezwłocznie usuwani od zajęć z pozbawieniem prawa nadal pracy w tych urzędach. Kara ta nie wyłącza bynajmniej wszczynania względem wydalonych robotników dochodzeń karnych lub cywilnych.

A. Utensylja do wyładowywania towarów.

1) Dźwig łańcuchowy mechaniczny do wyładowywania ciężarów.

2) Winda blokowa przenośna do ładowania i wyładowania.

3) Blachy żelazne grube 10 mm. do wyładowywania z wagonu.

4) Ręczne wózki magazynowe drewniane, okute lub żelazne.

5) Lewary (dźwigniki karbowe).

6) Łańcuchy żelazne kute.

7) Liny konopne.

8) Opony.

9) Liny i sznurki konopne do tychże.

10) Kliny do zatrzymywania wagonów.

11) Przenośne pomosty do wyładowywania.

12) Drągi żelazne.

13) Drewniane okute wałki (rolki).

14) Łopaty żelazne i drewniane.

15) Kozły drewniane.

B. Utensylja do przeładunku.

16) Pomosty poziome do przeładunku z wagonu do wagonu.

17) Skrajnia ładunkowa (Gabaryt).

C. Utensylja i przyrządy do wykonywania rewizji towarów.

18) Waga wagonowa (pomostowa).

19) Waga Fairbanks'a przenośna.

20) Wagi stołowe z szalkami okrągłemi i płaskiemi.

21) Wagi aptekarskie.

22) Drabiny drewniane.

23) Schodki składane.

24) Młotki żelazne.

25) Młotki drewniane okute.

26) Obcęgi do gwoździ.

27) Śrubokręty.

28) Świdry ręczne.

29) Dłuta proste.

30) Szydła do robienia dziur w obręczach.

31) Szpagat konopny.

32) Drągi długie żelazne (przebijaki).

33) Drągi okrągłe żelazne z wyżłobieniami, otwieranemi do brania prób (ryżu, mąki, nasion i t.p.).

34) Siekiery i topory.

35) Uchwyty do wyciągania gwoździ.

36) Bosaki (drągi okrągłe okute, na końcach z hakami).

37) Stoły.

38) Półki.

39) Klamry do zbijania skrzynek.

40) Drut, obręcze żelazne do zabezpieczania kosztownych towarów po rewizji.

41) Obręcze drewniane i żelazne do zabezpieczania beczek.

42) Cyna i kolby do lutowania opakowań blaszanych.

43) Plomby kolejowe.

44) Szczypce do odcinania plomb.

45) Patrony blaszane do znaczenia.

46) Pędzle do znaczenia.

47) Farba do znaczenia i lak.

48) Etykiety blaszane do przyczeplania na workach i belach z towarami nieznoszącemi malowania marek na opakowaniu.

49) Garnki żelazne do rozpuszczania laku do butelek.

50) Klajster.

51) Garnki do klajstru.

52) Pędzle do klajstru.

53) Materjały niezbędne do opakowania względnie naprawy opakowania towarów, jako to: płótna, rogoże, nici, igły, iglice i t. p.

d) TAKSA 2

opłat za roboty fizyczne, wykonywane w urzędach celnych przez pracowników kolei państwowych. 3

Przepisy ogólne.

1) Taksa niniejsza przewiduje trzy kategorje opłat, odpowiadające rodzajowi wykonywanych robót: a) przy towarach całkowicie wyładowanych z wagonów do magazynów, na rampy lub place, b) przy towarach rewidowanych w wagonie, z odładunkiem nie więcej niż połowy zawartości wagonu i c) przy towarach rewidowanych w wagonie bez odładunku. W odniesieniu do towarów wymienionych pod a) mają zastosowanie opłaty przewidziane w kolumnie drugiej niniejszej taksy, do towarów wymienionych pod b)-opłaty przewidziane w kolumnie trzeciej i do towarów wymienionych pod c)-opłaty przewidziane w kolumnie czwartej taksy.

Opłatą taryfową według kolumny drugiej objęte są wszelkie roboty fizyczne, wykonane przy towarach całkowicie wyładowanych z wagonów, od chwili ich wyładowania aż do wydania odbiorcy, względnie aż do chwili przygotowania towaru do ponownego naładunku, z wyłączeniem wszakże robót naładunkowych, względnie robót połączonych z przetransportowaniem towaru z magazynu celnego do krajowego, gdyż te ostatnie roboty są taksowane oddzielnie. W szczegółach opłatą taryfową według kolumny drugiej objęte są roboty następujące: wyładowanie z wagonu, złożenie do składu, na rampę lub plac, ważenie brutto na wadze wagonowej lub dziesiętnej, podanie do rewizji, rozpakowanie, ważenie netto według wskazówek kontrolera celnego, zapakowanie (doprowadzenie opakowania do stanu pierwotnego), złożenie towaru zrewidowanego na właściwe miejsce.

Opłatą taryfową według kolumny trzeciej objęte są roboty połączone z rewizją pełnych ładunków w wagonach, z odładowaniem i powrotnem naładowaniem części towaru, z ważeniem lub bez ważenia całego ładunku na wadze wagonowej lub wyładowanej części na wadze dziesiętnej.

Na koniec opłatą taryfową według kolumny czwartej objęte są roboty, połączone z rewizją pełnych ładunków w wagonie, bez częściowego nawet odładunku, z przeważeniem lub bez przeważenia na wadze wagonowej.

2) Wszelkie stawki, ustanowione niniejszą taksą od wagi zaokrągla się: przy przesyłkach drobnicowych do 10 kg., przy przesyłkach zaś wagonowych-do 100 kg. Najmniejsza opłata od jednej przesyłki wynosi 50 gr. Za przesyłkę celną w pojęciu niniejszej taksy uważa się całkowitą ilość towaru, objętą jedną deklaracją celną.
3) W wypadkach, kiedy do zawartości jednej sztuki danej przesyłki stosuje się różne pozycje taryfy celnej, do obliczenia opłaty za roboty fizyczne służy stawka najdroższa.
4) Przypadające ajencji celnej opłaty za roboty fizyczne powinny być uiszczane gotówką; należności te nie mogą być przekazywane w liście przewozowym, z wyjątkiem przesyłek, przy których formalności celne załatwia sama ajencja celna.
5) Roboty przy towarach podlegających konfiskacie lub zniszczeniu, wykonywane są bezpłatnie,
6) Za roboty taksą niniejszą nieprzewidziane opłatę pobiera się według umowy.
7) Wszelkie roboty wykonywane na zarządzenie władz celnych, w związku ze sprawdzeniem dokonanych już czynności celnych, wykonywane są bezpłatnie z wyjątkiem, przewidzianym w punkcie 5 części III niniejszej taksy.

TAKSA OPŁAT ZA ROBOTY FIZYCZNE.

Część I. Przywóz.

1234
Pozycja taryfy celnejOd 100 kg. (w groszach)
11052
220104
320103
424125
5 p. 11263
5 p. 2/61894
624125
724125
820104
935185
1035185
1135185
12 p. 124125
12 p. 235188
13502510
14 p. 135186
14 p. 250258
15 p. 11206020
15 p. 2 i 3502510
16502510
1735186
1835186
1935186
20603010
21 p. 1502510
21 p. 2/51005015
2224125
2324125
24 p. 1, 4, 6, 7, 9, 10402010
24 p. 2, 3, 5 i 8603010
2535186
26 p. 124125
26 p. 2502510
27 p. 1, 2 i 3 w beczkach502510
27 p. 1, 2 i 3 w innem opakowaniu754015
27 p. 424125
27 p. 3/4 w cysternach 5 gr. od 100 kg. wagi wymiar.
28 p. 1502510
" Uwaga 1 (w cystern.) 10 gr. od 100 kg. wagi wymiar.
28 p. 2754015
29 p. 1402010
29 p. 2502510
30 p. 130155
30 p. 2502510
3120104
3224125
33 p. 11052
33 p. 220104
34 p. 120104
34 p. 2/524125
3535186
3624125
37 p. 11894
37 p. 2/335186
37 p. 41894
37 p. 5754015
38754015
39 p. 124125
39 p. 2/41252
40 od przesyłek wagonowych800400200
40 od przesyłek drobnicowych:
a) bez opakowania od sztuki30
b) w opakowaniu od sztuki towarowej40
411052
4220104
43 p. 1, 3, 4, 530155
43 p. 2502510
44 p. 11263
44 p. 2/4603010
45 p. 1754015
45 p. 2/424123
46 p. 11005020
46 p. 2502510
47502510
48754015
4935186
50502510
51 p. 1/420104
51 p. 5/624125
5224125
5335186
5430155
55603010
56 p. 1. 3-b, 4-a603010
56 p. 2, 3-a, 4-b, 5, 6, 7, 81809020
57 p. 1-a, 5, 6502510
57 p. 1 b) f, 2, oraz uwaga 2 do pkt. 31206015
57 p. 3 (oprócz uwagi 2) 1809020
57 p. 41809020
5820104
5920104
60 p. 1 b, c30155
60 p. 1-a, 220104
61 p. 1/330155
61 p. 4/6603012
62 p. 11052
62 p. 2/12, 14/1524125
62 p. 13603010
6320104
64 p. 1, 430155
64 p. 2/350258
64 p. 520104
64 Uwaga I1005015
65 p. 1/41052
65 p. 5/61263
66 p. 11051
66 p. 2/31262
66 p. 4/1324124
6710 zł.--
68603012
69. p. 1, 61893
69 p. 2/330155
69 p. 4/5502510
70 p. 135185
70 p. 2/325124
71 p. 1/2, 725125
71 p. 3/535186
71 p. 61005015
7220103
7340206
74 p. 1, 2, 3, 7, 8 i 930155
74 p. 4603010
74 p. 5, 635186
75 p. 1/2603010
75 p. 3804012
76 p. 1, 2, 7603010
76 p. 3/41005015
76 p. 5/620010025
77 p. 1-a/b, 2-a, 2-d402010
77 p. 1 c/d, 2-b/c, 3, 8 i 10603012
77 p. 4/7 i 91005015
77 Uwaga I30154
78 p. 1/61206020
78 p. 750258
791051
801262
8120104
8220104
831262
841583
8520104
8620104
87 p. 1/6, 835186
87 p. 7603010
88 p. 1/5603010
88 p. 6804015
891052
901583
9120104
9220104
93 p. 1, 21894
93 p. 3/530155
94 p. 11263
94 p. 220104
951893
96 p. 1/21263
96 p. 320104
9720104
9835185
9935185
10024124
10120104
10224124
103 p. 11052
103 p. 2/51583
10420104
10520104
10620104
10724125
108 p. 1/530155
108 p. 6/740206
108 p. 8/1150258
1091894
1101005015
11135186
112 p. 1/11, 28, 30/3235186
112 p. 12/13, 15/16, 18/27, 29804015
112 p. 14 i 1750258
1131005015
11450258
1151005015
1161005015
11740206
118603010
1191507525
120 p. 11206020
120 p. 235186
12140206
12230156
12330156
124 p. 11583
124 p. 2/530155
12520104
126 p. 120104
126 p. 224125
12730155
12830155
129 p. 135186
129 p. 250258
13035186
13130155
13230155
13335186
13440208
135402010
136804012
137402010
138105½
1391263
140 p. 11894
140 p. 2/824125
14130156
1421893
14330155
144 p. 120104
144 p. 2/630155
14540208
146 p. 1, 3, 420104
146 p. 230155
147 p. 1/420104
147 p. 5/630155
148 p. 120010020
148 p. 2/710 zł.--
149 p. 1/435186
149 p. 5, 745238
149 p. 6, 8/11754012
149 p. 12/131206020
150 p. 1/5 bez opakowania20104
150 p. 1/5 w opakowaniu35186
150 p. 6/7 bez opakowania25124
150 p. 6/7 w opakowaniu40206
151 bez opakowania20104
151 w opakowaniu35186
152 bez opakowania20104
152 w opakowaniu35186
153 bez opakowania30155
153 w opakowaniu603010
154 p. 1/3 bez opakowania35186
154 p. 1/3 w opakowaniu45238
154 p. 4/9603010
15530155
156 p. 1/6, 1235186
156 p. 7/11603010
157603010
158 p. 1, 2, 4754012
158 p. 31005020
1591005020
16025125
16135186
16245238
163 p. 1/8-a/b, 940206
163 p. 8-c804015
16443238
165754012
16640208
167:
a) parowozy, tendry, lokomotywy, elektrowozy, wagony parowe, spalinowe i elektryczne na własnych osiach500od sztuki
b) maszyny do szycia, haftowania, dziania i t. d. (p. 21, 22)45238
c) wszelkie inne maszyny i ich
części:
a) w opakowaniu40206
b) bez opakowania30155
16840206
169804012
170100--
171 p. 1, 3/7754015
171 p. 2-a/b500--
171 p. 2-c/d300--
172 p. 1/3502510
172 p. 4/6754015
173 p. 1-a od sztuki*) 500-150
173 p. 1-b od sztuki*) 600-150
173 p. 1-c, 2 od sztuki*) 350-100
173 p. 3-a od sztuki*) 301510
173 p. 3-b/c, 4 od sztuki*) 502515
173 p. 5 od sztuki*) 350-100
173 p. 6 i 17 od wagi *) 35166
173 p. 7 od wagi *) 50-10
173 p. 8*) 750-250
173 p. 9 i 10 od sztuki *) 1.000300
173 p. 11 od wagi*) 35186
173 p. 12/13 od sztuki*) 250-75
173 p. 14, 15, 16 od wagi*) 35188
174 p. 1 od osi100--
174 p. 2-a/b od osi200--
174 p. 2-c/d od osi300--
174 p. 3 od sztukizł. 20-zł. 3
174 p. 430155
17530155
176 p. 125126
176 p. 2/420104
177 p. 1/425125
177 p. 5-a20104
177 p. 5-b24124
177 p. 6/725126
177 p. 8/1130156
177 p. 12/1350258
177 p. 1430156
177 p. 15/1935186
177 p. 20/2140208
177 p. 2230156
177 p. 231206025
177 p. 24/27754015
177 p. 28/31, 32-a35186
177 p. 32 b1206020
177 p. 33804020
178 p. 1754025
178 p. 2/440208
1791894
180 p. 130156
180 p. 2/550258
18130156
13235186
18340206
18440206
185704012
18540206
1871507520
18320010025
18320010025
19030155
19135186
1921005015
1931507520
194502510
19530015050
19530015050
19725012540
1981206015
19925012540
20020010030
20125012540
2021005015
2031206020
2041005015
205 p. 1/225012540
205 p. 3/420010025
205 p. 5-a25012540
205 p. 5-b/c20010025
20620010025
207 p. 135018050
207 p. 225012540
208 p. 130015040
208 p. 225012540
20925012525
21025012525
211 p. 1/21507520
211 p. 3502510
2121507520
21340020050
2141507520
215 p. 125012540
215 p. 2/51507520
2161507520
217 p. 1804020
217 p. 21206030
217 p. 3/41005025
Zwłoki od przesyłkizł. 10

*) W skrzyniach lub kratach o 50% drożej.

Część II. Wywóz.

1234
Nazwa towaruOd 100 kg. (w groszach)
A. Produkty rolne i spożywcze oraz pasza.
Zboże wszelkie w ziarnie oraz
strączkowe1031
Mąka i kasza wszelkie1552
Otręby i słód124
Nasiona wszelkie1553
Ziemniaki świeże1031
Płatki ziemniaczane124
Buraki cukrowe1241
Warzywa i okopowe155
Owoce i jagody świeże185
Jaja2063
Masło, ser, śmietana i inne przetwory mleczne
2063
Cukier1853
Spirytus:
a) w beczkach1863
b) w cysternach--
Sól kuchenna1031
Mięso i zwierzyna1863
Ryba i raki1863
Wyroby masarskie2084
Makucha124
Melasa:
a) w beczkach1552
b) w cysternach--1
Siano, słoma i pasza zielona155
Len, konopie, pakuły1862
B. Zwierzęta i produkty zwierzęce.
Bydło, trzoda i zwierzęta domowe
(oprócz koni)
a) wagonowo: od wagonu600400200
b) drobnicowo: od sztuki100-25
Konie od sztuki150-50
ptactwo:
a) wagonowo-od wagonu800400200
b) drobnicowe od 100 kg.402010
Kości surowe, rogi i kopyta155
Żołądki i kiszki1552
Szczecina i włosie2073
Puch i pierze2584
Skóry surowa25103
Odpadki skór surowych i wyrobionych2073
C. Materjały leśne, wyroby i przetwory z drzewa.
Drzewo opałowe103½
" użytkowe obrób, i nieobr.1241
Wiklina1861
Meble gięte, wyroby koszykarskie2584
Odpadki drzewa korkowego124
Masa drzewna (celuloza, błonnik roślinny)155
Smoła, dziegieć, żywica i terpentyna:
a) w beczkach124
b) w cysternach--1
D. Wytwory przemysłu górniczego.
Węgiel kamienny, koks (również
naftowy), torf, brykiety węglowe i torfowe, od wagonu bez względu na wagę-50-
Rudy wszelkie, piryty i wypałki pirytowe103½
Żużle i popioły,103½
Kamienie nieobrob., dolomit i magnezyt1241
Ropa naftowa--1
Nafta, gazolina, benzyna, ligroina:
a) w beczkach124
b) w cysternach--1
Oleje gazowe i smarowe:
a) w beczkach124
b) w cysternach--1
Smoły naftowe, asfalt naftowy, gudron, mazut i odpadki z rafinerji:
a) w beczkach124
b) w cysternach--1
Parafina, cerezyna i waselina124
Wosk ziemny nieoczyszczony, (ozokeryt)1031
E. Wytwory przemysłu chemicznego.
Smoła węglowa i pogazowa124
Nawozy sztuczne wszelkie, azotniak
chorzowski124
Ług mydlany1031
F. Metale.
Żelazo i stal surowe oraz w półfabrykatach, żelaziwo
1862
Inne metale i stopy metalowe surowe oraz w półfabrykatach2073
G. Różne.
Cegły1031
Dachówka, dreny124
Cement1031
Szmaty1863
Makulatura, skrawki papierowe1242
Zwłoki od przesyłki10.00

Uwaga: Towary niewymienione w części II taksuje się podług stawek taryfy przywozowej.

Część III. Roboty specjalne, nieprzewidziane w częściach I i II-ej.

1) Za wyładunek sztuk ciężkich o wadze ponad 1.200 klg. (z wyjątkiem przedmiotów, od których opłata pobierana jest od sztuk) dolicza się do odpowiednich stawek części I i II niniejszej taksy po 20 gr. od 100 kg. niezależnie od opłat za korzystanie z dźwigu lub innych technicznych urządzeń pomocniczych.
2) Za naładowanie do wagonu w związku z przeekspedjowaniem w zastępstwie strony towarów odprawionych celnie pobiera się po 15 gr. od 100 kg. Za naładowanie sztuk ciężkich o wadze ponad 1.200 kg. opłata za naładowanie wynosi 30 gr. od 100 kg., lecz niemniej kosztu własnego.
3) Za przeładowanie:
a) towarów tranzytowych z wagonu do wagonu przy przejściu na tor innej szerokości-20 gr. od 100 kg. z wyjątkiem rudy metalicznej i mineralnej, od której opłata za przeładunek wynosi 12 gr. od 100 kg.;
b) sztuk ciężkich o wadze ponad 1.200 kg. opłata wynosi 40 gr. od 100 kg.;
c) zwłok-10 zł. od przesyłki;
d) zwierząt:

bydła rogatego, koni-6 zł. od wagonu trzody chlewnej-10 zł. od wagonu bez względu na ilość podłóg;

e) ptactwa-16 zł. od wagonu.
4) Za przepompowanie towarów płynnych:
a) z cystern do beczek i odwrotnie-po 10 gr. od 100 kilo wagi netto i po 40 gr. od każdej napełnionej względnie opróżnionej beczki;
b) z cystern do cystern-po 6 gr. od 100 kilo wagi netto, w obu wypadkach niezależnie od opłaty za rewizję celną.
5) Za dokonanie na żądanie urzędu celnego wyjściowego sprawdzenia przy wypuszczaniu zagranicę przesyłek tranzytowych oraz odprawionych pod względem celnym na wywóz w głębi kraju:
a) z odładunkiem-6 gr. od 100 kg.
b) bez odładunku-3 gr. od 100 kg.
6) Za osznurowanie sztuk towarowych lub bagażowych-po 30 gr. od sztuki, z doliczeniem kosztu materjału.
7) Za obszycie sztuk towarowych lub bagażowych rogożą, płótnem i t. p.-po 70 gr. od sztuki z doliczeniem kosztu materjału.
8) Za powtórne sprawdzenie wagi brutto na żądanie właściciela przy odbiorze towaru:
a) za ważenie na wadze magazynowej-po 6 gr. od 100 kg.,
b) za ważenia na wadze wagonowej-po 3 zł. od wagonu.
9) Za sprawdzenie na żądanie odbiorcy zawartości sztuk towarowych przez porównanie z listem przewozowym, wraz z przeważaniem brutto-50% opłaty zasadniczej za roboty fizyczne, przypadającej według części I niniejszej taksy.
10) Za szczegółowe sprawdzenie zawartości sztuk towarowych na podstawie faktur lub specyfikacyj, dokonane na żądanie odbiorcy przy wydaniu towaru, pobiera się opłatę według norm zasadniczych części I niniejszej taksy z doliczeniem 100%.
11) Za roboty przy bagażu pasażerskim, zwalnianym od cła na zasadzie paszportu, bez szczegółowej rewizji, pobiera się 50 gr. od sztuki.

Za bagaż rewidowany szczegółowo według pozycyj taryfy celnej, pobiera się opłatę na ogólnych zasadach jak od towaru.

12) Za roboty przy rzeczach przesiedleńców, odprawianych bez cła, pobiera się:
a) przy przewozie w wagonie kolejowym luzem:

z odprawą na wagonie chociażby z częściowym odładunkiem-po 15 gr. od 100 kilo,

z odprawą z wyładunkiem-po 25 gr. od 100 kg.,

b) przy przewozie w wozach meblowych:

z odprawą na wagonie-po 10 gr. od 100 kg. wagi łącznie z wozem meblowym;

z wyładowaniem wozu meblowego-po 15 gr. od 100 kg. wagi wraz z wozem meblowym.

Jeżeli wyładowaniu podlega wóz meblowy bez kół, to za wyładunek takiego wozu pobiera się niezależnie od powyższych opłat dodatkowo po 5 zł. od wozu.

13) Za nałożenie banderoli na towary monopolowe względnie akcyzowe-po 1 gr. od banderoli.
14) Za korzystanie z urządzeń do pojenia i kąpania gęsi-po 5 zł. od wagonu bez względu na ilość podłóg.
15) Roboty przy pojeniu bydła i ptactwa, wykonywane przez pracowników kolejowych, taksuje się według kosztu robocizny.
16) Wszelkie inne roboty nieobjęte taksą niniejszą a przewidziane w taryfie towarowej (wykaz opłat dodatkowych) taksuje się według taryfy towarowej.

Niniejsze rozporządzenie obowiązuje od dnia 15 lutego 1920 r.

1 Rozdział b):

- zmieniony przez rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1921 r. w sprawie podwyższenia opłat komisowego i wprowadzenia niektórych zmian w dziale b) "Przepisów o kolejowych ajencjach celnych" (Dz.U.21.41.255) z dniem 1 czerwca 1921 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 10 grudnia 1921 r. o podwyższeniu i zmianie taksy komisowego, pobieranego przez ajencje celne polskich kolei państwowych (Dz.U.21.104.758) z dniem 1 stycznia 1922 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 13 marca 1923 r. o zmianie i podwyższeniu taksy komisowego, pobieranego przez ajencje celne polskich kolei państwowych (Dz.U.23.28.179) z dniem 25 marca 1923 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1923 r. o waloryzacji "taksy komisowego", pobieranego przez ajencje celne polskich kolei państwowych (Dz.U.24.2.13) z dniem 8 stycznia 1924 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1924 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianie "taksy komisowego" pobieranego przez ajencje celne kolei państwowych (Dz.U.24.110.989) z dniem 1 stycznia 1925 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 9 sierpnia 1927 r. o "Taksie komisowego", pobieranego przez ajencje celne polskich kolei państwowych (Dz.U.27.78.685) z dniem 15 września 1927 r.

2 Z dniem 1 stycznia 1921 r. podwyższa się do 100% taksę opłat za roboty fizyczne, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 27 grudnia 1920 r. w przedmiocie podwyższenia opłat za roboty fizyczne, wykonywane w urzędach:

- celnych przez pracowników kolei państwowych (Dz.U.20.121.800).

Z dniem 25 marca 1923 r. podwyższa się zasadniczą taksę opłat za roboty fizyczne , wykonywane w urządach celnych przez pracowników kolei państwowych, trzystakrotnie, z wyjątkiem pozycji taryfy celnej 217 punkt 1, 2 i 3, której stawki podwyższa się pięćdziesięciokrotnie, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 13 marca 1923 r. o podwyższeniu taksy opłat za roboty fizyczne, wykonywane w urzędach celnych przez pracowników kolei państwowych (Dz.U.23.28.178).

Rozdział d) zmieniony przez § 1 i 2 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1923 r. o waloryzacji taksy opłat za roboty fizyczne, pobieranych przez ajencje celne polskich kolei państwowych (Dz.U.24.6.48) z dniem 19 stycznia 1924 r.

- zmieniony przez § 1 i 2 rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1924 r. o zmianie "taksy opłat za roboty fizyczne", pobieranych przez ajencje celne polskich kolei państwowych (Dz.U.24.111.991) z dniem 1 stycznia 1925 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 9 sierpnia 1927 r. o Taksie opłat, pobieranych za roboty fizyczne przez ajencje celne polskich kolei państwowych (Dz.U.27.78.686) z dniem 15 września 1927 r.

3 Taksa opłat za roboty fizyczne zmieniona przez rozporządzenie z dnia 26 października 1920 r. (Dz.U.20.109.716) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 listopada 1920 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst i są dostępne za pośrednictwem rozporządzenia zmieniającego.