Art. 32. - [Wzór legitymacji służbowej] - Państwowa Inspekcja Pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1251 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lipca 2019 r. do: 31 grudnia 2021 r.
Art.  32.  [Wzór legitymacji służbowej]
1. 
Wzór legitymacji służbowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 ustala, w drodze zarządzenia, Marszałek Sejmu, na wniosek Głównego Inspektora Pracy. Zarządzenie Marszałka Sejmu w tej sprawie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
2. 
Wzory druków stosowanych w działalności kontrolnej Państwowej Inspekcji Pracy określa Główny Inspektor Pracy.