Ustalenie wzoru legitymacji służbowej pracownika Państwowej Inspekcji Pracy wykonującego lub nadzorującego czynności kontrolne.

Monitor Polski

M.P.2015.1012

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 września 2015 r.
w sprawie ustalenia wzoru legitymacji służbowej pracownika Państwowej Inspekcji Pracy wykonującego lub nadzorującego czynności kontrolne

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 640 i 1240) zarządza się, co następuje:
Ustala się wzór legitymacji służbowej pracownika Państwowej Inspekcji Pracy wykonującego lub nadzorującego czynności kontrolne, stanowiący załącznik do zarządzenia.
Legitymacje służbowe wydane przed dniem wejścia w życie zarządzenia zachowują ważność przez okres 7 lat od daty ich wydania.
Traci moc zarządzenie nr 18 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wzoru legitymacji służbowej pracowników Państwowej Inspekcji Pracy wykonujących lub nadzorujących czynności kontrolne (M.P. Nr 92, poz. 1007).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2015 r.

ZAŁĄCZNIK 1

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ PRACOWNIKA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY WYKONUJĄCEGO LUB NADZORUJĄCEGO CZYNNOŚCI KONTROLNE

wzór

Część zewnętrzna legitymacji:

Okładka wykonana z tworzywa w kolorze zielonym, ze srebrnymi tłoczeniami:

- napisu "RZECZPOSPOLITA POLSKA",

- wizerunku orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej,

- napisu "PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY".

wzór

Część wewnętrzna legitymacji:

- tło giloszowe koloru niebieskiego i jasnozielonego,

- na 3/4 powierzchni prawej części wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, w kolorze jasnozielonym,

- składana według krótszego boku na dwie równe części.

Lewa część legitymacji zawiera:

- z lewej strony zdjęcie w ramce wykropkowanej na czarno,

- z prawej strony zdjęcia numerowany hologram,

- wykropkowane na czarno miejsce na podpis właściciela legitymacji opisane napisem w kolorze czarnym: "podpis właściciela legitymacji",

- napis w kolorze czarnym: "Uprawnia do wstępu i przeprowadzania bez uprzedzenia, o każdej porze dnia i nocy, kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 640 i 1240)",

- napis w kolorze czarnym: "Ważna na rok wystawienia oraz na:",

- miejsce na rok i pieczęć, ujęte w ramkę z mikrodruku koloru czarnego podzieloną na trzy pola, opisane napisami w kolorze czarnym: "20 ... r." oraz "mp.".

Prawa część legitymacji zawiera:

- wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, w kolorze czarnym,

- napisy w kolorze czarnym: "PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY", "Legitymacja służbowa nr ..."

- wykropkowane na czarno miejsca do wypełnienia, opisane napisami w kolorze czarnym: "(nazwisko)", "(imię - imiona)", "(stanowisko - tytuł służbowy)",

- napisy w kolorze czarnym z wykropkowanymi na czarno miejscami do wypełnienia: "działający na terenie ...", "Warszawa, dnia ...",

- miejsce na pieczęć opisane napisem w kolorze czarnym: "(pieczęć)",

- miejsce na podpis wystawcy opisane napisem w kolorze czarnym: "(podpis wystawcy)",

- miejsce na rok i pieczęć, ujęte w ramkę z mikrodruku koloru czarnego podzieloną na trzy pola, opisane napisami w kolorze czarnym: "20 .... r.", "mp.".

1 Załącznik zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. (M.P.2015.1137) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 listopada 2015 r.