Ustalenie wzoru legitymacji służbowej pracowników Państwowej Inspekcji Pracy wykonujących lub nadzorujących czynności kontrolne.

Monitor Polski

M.P.2007.92.1007

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 grudnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 grudnia 2007 r.
w sprawie ustalenia wzoru legitymacji służbowej pracowników Państwowej Inspekcji Pracy wykonujących lub nadzorujących czynności kontrolne

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589) zarządza się, co następuje:
1.
Pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy wykonujący lub nadzorujący czynności kontrolne w celu wykonywania obowiązków służbowych otrzymują legitymację służbową, która stanowi dokument potwierdzający ich uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.
2.
Wzór legitymacji służbowej, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do zarządzenia.
Traci moc zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2001 r. w sprawie ustalenia wzoru legitymacji służbowej pracowników Państwowej Inspekcji Pracy wykonujących lub nadzorujących czynności kontrolne (M. P. Nr 35, poz. 566).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ PRACOWNIKA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY WYKONUJĄCEGO LUB NADZORUJĄCEGO CZYNNOŚCI KONTROLNE

wzór

Część zewnętrzna legitymacji:

Okładka wykonana z tworzywa w kolorze zielonym ze srebrnymi tłoczeniami: "RZECZPOSPOLITA POLSKA", "PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY" oraz godłem.

wzór

Część wewnętrzna legitymacji:

- tło giloszowe koloru niebieskiego i jasnozielonego,

- 3/4 powierzchni prawej części pokryta konturem godła koloru jasnozielonego,

- składana wzdłuż krótszego boku na dwie równe części.

Lewa część legitymacji zawiera:

- z lewej strony zdjęcie w ramce wykropkowanej na czarno,

- z prawej strony zdjęcia numerowany hologram PWPW typu Movigram o średnicy 22 mm,

- wykropkowane na czarno miejsce na podpis właściciela legitymacji opisane napisem w kolorze czarnym: "podpis właściciela legitymacji",

- napis w kolorze czarnym: "Uprawnia do wstępu i przeprowadzania bez uprzedzenia, o każdej porze dnia i nocy, kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589).",

- napis w kolorze czarnym: "Ważna na rok wystawienia oraz na:",

- miejsce na rok i pieczęć, ujęte w ramkę z mikrodruku koloru czarnego podzieloną na trzy pola, opisane napisami w kolorze czarnym: "20..... r." oraz "mp.".

Prawa część legitymacji zawiera:

- godło w kolorze czarnym,

- napisy w kolorze czarnym: "PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY", "Legitymacja służbowa nr ....",

- wykropkowane na czarno miejsca do wypełnienia, opisane napisami w kolorze czarnym: "(nazwisko) ", "(imię - imiona) ", "(stanowisko - tytuł służbowy)",

- napisy w kolorze czarnym z wykropkowanymi na czarno miejscami do wypełnienia: "działający na terenie ....", "Warszawa, dnia ....",

- miejsce na podpis wystawcy opisane napisem w kolorze czarnym: "(podpis wystawcy)",

- miejsce na rok i pieczęć, ujęte w ramkę z mikrodruku koloru czarnego podzieloną na trzy pola, opisane napisami w kolorze czarnym: "20..... r.", "mp.".