Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.95.953

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 kwietnia 2004 r.
w sprawie organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich

Na podstawie art. 40 ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 883) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich, z wyłączeniem przewozów kwalifikowanych, zwanych dalej "przewozami", oraz tryb wyboru przewoźników do wykonywania tych przewozów, a w szczególności:
1) kryteria ustalania zapotrzebowania na przewozy;
2) dopuszczalne formy organizacyjne wykonywania przewozów;
3) kryteria oceny oferty przewoźników.
§  2. Organizowanie przewozów polega w szczególności na:
1) ustalaniu zapotrzebowania na przewozy;
2) wyborze przewoźników i zawarciu z nimi umów w sprawie organizowania i dotowania przewozów;
3) opracowaniu i wprowadzaniu, przy współpracy z przewoźnikiem kolejowym, planu połączeń kolejowych odpowiednio na obszarze województwa lub województw sąsiadujących;
4) ocenie i kontroli wykonania usług przewozowych.
§  3. Przy ustalaniu zapotrzebowania na przewozy bierze się pod uwagę w szczególności:
1) zaludnienie i układ przestrzenny sieci osadniczej;
2) przestrzenne rozmieszczenie przedsiębiorców, szkół, urzędów administracji publicznej, instytucji kultury, ośrodków handlowych i miejsc wypoczynku;
3) stopień bezrobocia strukturalnego i działania w celu jego zmniejszenia;
4) wielkość i strukturę popytu na usługi przewozowe, z uwzględnieniem sezonowego i dobowego zróżnicowania;
5) konkurencyjność i komplementarność innych niż kolej środków komunikacji;
6) strategię rozwoju infrastruktury transportowej w województwie, w tym transportu kolejowego;
7) charakterystykę sieci linii kolejowych w województwie;
8) potrzebę skomunikowania sąsiadujących ze sobą województw;
9) potrzebę skomunikowania przewozów wykonywanych różnymi kategoriami pociągów;
10) potrzebę skomunikowania przewozów kolejowych z przewozami wykonywanymi innymi środkami transportu;
11) działania mające na względzie ochronę środowiska naturalnego.
§  4. Tryb wyboru przewoźników określają przepisy o zamówieniach publicznych, z wyjątkiem przewozów wykonywanych przez przedsiębiorców, w których samorząd województwa samodzielnie lub w porozumieniu z samorządem innego województwa:
1) dysponuje bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu przedsiębiorcy lub
2) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu przedsiębiorcy, lub
3) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzorczej przedsiębiorcy.
§  5. Przewozy mogą być wykonywane:
1) na obszarze województwa albo województw sąsiadujących;
2) na wybranych liniach lub odcinkach kolejowych;
3) na jednej linii lub odcinku kolejowym;
4) w określonej relacji.
§  6.
1. Przy udzielaniu zamówienia publicznego na wykonywanie przewozów, oferty przewoźników powinny być oceniane z uwzględnieniem kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w szczególności z uwzględnieniem:
1) wnioskowanej przez wykonawcę wysokości dotacji odniesionej do jednostki przyjętej do określenia wielkości dotowanych przewozów;
2) oferty, która zaspokaja potrzeby przewozowe;
3) oferowanej punktualności i częstotliwości kursowania pociągów;
4) oferowanej wygody podróżowania, mając na uwadze liczbę miejsc siedzących w pojazdach kolejowych i ich przystosowanie do przewozu osób z ograniczoną możliwością poruszania się, w szczególności osób niepełnosprawnych, kobiet w ciąży i osób z małymi dziećmi;
5) wysokości kosztów świadczenia usług przewozowych;
6) wysokości przewidywanych opłat za przejazd;
7) zakresu korzystania z pojazdów kolejowych, stanowiących własność samorządu województwa;
8) bezpieczeństwa pasażerów.
2. Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia powinien być dołączony projekt umowy, o której mowa w art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.
§  7.
1. W umowie należy określić w szczególności:
1) szczegółowy opis zadania, w tym parametry oceny jakości usług i procedury ich oceny;
2) wysokość dotacji za przewozy wykonywane w ramach obowiązku służby publicznej i terminy jej płatności;
3) tryb kontroli wykonania zadania;
4) sposób rozliczenia dotacji, zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji oraz sposób rozliczenia deficytu przewozów;
5) skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;
6) zakres i warunki korzystania z pojazdów kolejowych, stanowiących własność samorządu województwa, przekazanych przewoźnikowi do wykonania umowy.
2. Umowy powinny być zawarte nie później niż na 6 miesięcy przed wejściem w życie rozkładu jazdy.
§  8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.1)
______

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad organizowania regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich oraz trybu wyboru przewoźników (Dz. U. Nr 107, poz. 1131 oraz z 2001 r. Nr 78, poz. 832), zachowanym w mocy na podstawie art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 883), które traci moc z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.