Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.95.953

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 2004 r.
§  7.
1. W umowie należy określić w szczególności:
1) szczegółowy opis zadania, w tym parametry oceny jakości usług i procedury ich oceny;
2) wysokość dotacji za przewozy wykonywane w ramach obowiązku służby publicznej i terminy jej płatności;
3) tryb kontroli wykonania zadania;
4) sposób rozliczenia dotacji, zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji oraz sposób rozliczenia deficytu przewozów;
5) skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;
6) zakres i warunki korzystania z pojazdów kolejowych, stanowiących własność samorządu województwa, przekazanych przewoźnikowi do wykonania umowy.
2. Umowy powinny być zawarte nie później niż na 6 miesięcy przed wejściem w życie rozkładu jazdy.