Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.95.953

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 2004 r.
§  4. Tryb wyboru przewoźników określają przepisy o zamówieniach publicznych, z wyjątkiem przewozów wykonywanych przez przedsiębiorców, w których samorząd województwa samodzielnie lub w porozumieniu z samorządem innego województwa:
1) dysponuje bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu przedsiębiorcy lub
2) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu przedsiębiorcy, lub
3) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzorczej przedsiębiorcy.