Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.95.953

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 2004 r.
§  1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich, z wyłączeniem przewozów kwalifikowanych, zwanych dalej "przewozami", oraz tryb wyboru przewoźników do wykonywania tych przewozów, a w szczególności:
1) kryteria ustalania zapotrzebowania na przewozy;
2) dopuszczalne formy organizacyjne wykonywania przewozów;
3) kryteria oceny oferty przewoźników.