[Zaświadczenie o wysokości dochodu podatnika] - Art. 306i. - Ordynacja podatkowa. - Dz.U.2021.1540 t.j. - OpenLEX

Art. 306i. - [Zaświadczenie o wysokości dochodu podatnika] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1540 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 13 grudnia 2022 r.
Art.  306i.  [Zaświadczenie o wysokości dochodu podatnika]
§  1.  208
 Organ podatkowy na wniosek podatnika wydaje zaświadczenie o wysokości jego dochodu.
§  1a. 
W razie śmierci podatnika zaświadczenie, o którym mowa w § 1, wydaje się na wniosek wstępnego, zstępnego lub małżonka, którzy uprawdopodobnią, że mogą być spadkobiercami.
§  2.  209
 W zaświadczeniach o wysokości dochodu stwierdza się, czy wnioskodawca jest albo nie jest podatnikiem podatku dochodowego, we wszystkich formach opodatkowania. W przypadku opodatkowania na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych albo podatkiem dochodowym od osób prawnych podaje się także informację o wysokości przychodu, dochodu, odliczonych składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne lub podatku należnego.
208 Art. 306i § 1 zmieniony przez art. 7 pkt 19 lit. a ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1301) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 lipca 2022 r.
209 Art. 306i § 2 zmieniony przez art. 7 pkt 19 lit. b ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1301) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 lipca 2022 r.