Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.101.732

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 grudnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 10 grudnia 1921 r.
w sprawie opłat za rozpatrzenie film kinematograficznych.

Na zasadzie art. 5 dekretu z dn.,7 lutego 1919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych o widowiskach (Dz P. P. P. № 14, poz. 177) zarządza się co następuje:
§  1. Artykuł 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 lutego 1919 r. (Monitor z 1919 r. № 37) w przedmiocie przepisów wykonawczych do dekretu z dn. 7 lutego 1919 r. otrzymuje brzmienie następujące:

"Za rozpatrzenie film kinematograficznych pobierana jest opłata podług taksy następującej:

a) za filrnę naukową, pedagogiczną lub przedstawiającą zdjęcia z natury albo kronikę (przegląd wypadków bieżących) za każdy metr -4 mk.;

b) za inne filmy - 20 mk. od każdego metra;

c) za wystawienie legitymacji filmowej pobiera się 1000 mk.

Filma, zawierająca pod ogólnym tytułem rozmaite obrazy, jak np. "Wrażenia z podróży" i t, p., uważana jest za jedną filmę. Przezrocza latarni czarnoksięskich nie podlegają opłacie.

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 października 1921 r. (Dz. U. R. P. № 84, poz. 602).