Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.84.602

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 5 października 1921 r.
w sprawie opłat za filmy kinematograficzne.

Na zasadzie art. 5 dekretu z dnia 7 lutego 1919 roku w przedmiocie przepisów tymczasowych o widowiskach (Dz. Pr. № 14, poz. 177) zarządza się co następuje:
§  1. Artykuł 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 lutego 1919 r. (Monitor Polski № 37 z 1919 r.) w przedmiocie przepisów wykonawczych do dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. otrzymuje brzmienie następujące:

"Za rozpatrzenie film kinematograficznych pobierana jest opłata podług taksy następującej:

a) za filmę naukową, pedagogiczną lub przedstawiającą zdjęcia z natury albo kronikę (przegląd wypadków bieżących) za metr każdy-10 mk.;

b) za inne filmy-40 mk. od każdego metra;

c) za wystawienie legitymacji filmowej pobiera się 5,000 mk.

Filma, zawierająca pod ogólnym tytułem rozmaite obrazy, jak np. "Wrażenia z podróży" i t. p. uważana jest za jedną filmę. Przezrocza latarń czarnoksięskich nie podlegają opłacie".

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 października 1920 r. (Dz. Ust. R. P. № 105, poz. 696).