Określenie wzoru karty do głosowania w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2215

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 grudnia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia wzoru karty do głosowania w postępowaniu o zatwierdzenie układu

Na podstawie art. 213 ust. 4 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Wzór karty do głosowania w postępowaniu o zatwierdzenie układu jest określony w załączniku do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

KARTA DO GŁOSOWANIA W POSTĘPOWANIU O ZATWIERDZENIE UKŁADU

wzór