Określenie stanowisk w Służbie Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie albo równoważnik pieniężny, oraz sposobu i trybu przyznawania i zwalniania tych mieszkań, a także ustalania i wypłaty równoważnika pieniężnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.58.398

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 14 marca 2007 r.
w sprawie określenia stanowisk w Służbie Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie albo równoważnik pieniężny, oraz sposobu i trybu przyznawania i zwalniania tych mieszkań, a także ustalania i wypłaty równoważnika pieniężnego

Na podstawie art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
Bezpłatne mieszkanie, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, zwane dalej "bezpłatnym mieszkaniem", albo równoważnik pieniężny, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, zwany dalej "równoważnikiem pieniężnym", przysługuje pracownikowi Lasów Państwowych zaliczanemu do Służby Leśnej, zatrudnionemu na stanowisku nadleśniczego, zastępcy nadleśniczego, inżyniera nadzoru w nadleśnictwie, leśniczego, strażnika leśnego, podleśniczego albo gajowego, zwanemu dalej "pracownikiem".
Bezpłatne mieszkanie przyznaje się po złożeniu przez pracownika wniosku zawierającego:
1)
nazwisko i imię pracownika;
2)
miejsce i datę zatrudnienia na stanowisku, na którym przysługuje bezpłatne mieszkanie;
3)
liczbę i stopień pokrewieństwa członków rodziny pracownika, pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, zwanych dalej "członkami rodziny".
Członkami rodziny są:
1)
małżonek;
2)
dzieci (własne lub małżonka, przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej) pozostające na wyłącznym utrzymaniu pracownika, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie wieku 25 lat;
3)
rodzice pracownika i jego małżonka, przy czym za rodziców uważa się również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające.
1.
Maksymalna wielkość powierzchni użytkowej bezpłatnego mieszkania przyznawanego pracownikowi jest uzależniona od liczby członków rodziny i wynosi:
1)
35 m2 dla 1 osoby;
2)
40 m2 dla 2 osób;
3)
45 m2 dla 3 osób;
4)
55 m2 dla 4 osób;
5)
65 m2 dla 5 osób;
6)
70 m2 dla 6 i więcej osób.
2.
Do powierzchni użytkowej, o której mowa w ust. 1, wlicza się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w bezpłatnym mieszkaniu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń, służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom pracownika, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; do powierzchni użytkowej nie wlicza się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresol, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału.
3.
W przypadku leśniczego do powierzchni użytkowej nie wlicza się powierzchni kancelarii leśniczego.
4.
W przypadku przyznawania bezpłatnego mieszkania w budynku jednorodzinnym ust. 1 nie stosuje się.
Pracownikom będącym małżonkami pozostającymi we wspólnym gospodarstwie domowym przyznaje się wspólnie jedno bezpłatne mieszkanie albo jeden równoważnik pieniężny.
1.
Pracownik, któremu przyznano bezpłatne mieszkanie, zawiera z nadleśniczym umowę, która określa prawa i obowiązki stron w zakresie korzystania z bezpłatnego mieszkania, jego eksploatacji, modernizacji, napraw i remontów oraz sposób, termin wnoszenia i wysokość opłat eksploatacyjnych.
2.
Z nadleśniczym umowę, o której mowa w ust. 1, zawiera dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.
Przed wydaniem pracownikowi bezpłatnego mieszkania sporządza się protokół, który określa stan techniczny bezpłatnego mieszkania oraz znajdujących się w nim instalacji i urządzeń.
1.
W przypadku ustania zatrudnienia na stanowisku, na którym przysługuje bezpłatne mieszkanie, pracownik zwalnia bezpłatne mieszkanie w terminie 3 miesięcy od dnia ustania zatrudnienia.
2.
Pracownik, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, zwalnia bezpłatne mieszkanie w terminie 6 miesięcy od dnia ustania zatrudnienia.
3.
Zwolnienie bezpłatnego mieszkania polega na:
1)
opuszczeniu bezpłatnego mieszkania przez pracownika i członków rodziny potwierdzonym wymeldowaniem się z bezpłatnego mieszkania i
2)
opróżnieniu przez pracownika bezpłatnego mieszkania z należących do niego mebli, sprzętów i urządzeń domowych, elementów wyposażenia, zwierząt domowych i gospodarskich, maszyn i urządzeń gospodarczych.
1.
Po zwolnieniu przez pracownika bezpłatnego mieszkania sporządza się protokół, który określa stan techniczny bezpłatnego mieszkania oraz znajdujących się w nim instalacji i urządzeń.
2.
Protokoły, o których mowa w ust. 1 oraz w § 7, stanowią podstawę rozliczeń dokonywanych w związku ze zwolnieniem bezpłatnego mieszkania.
1.
Równoważnik pieniężny ustala się w wysokości stanowiącej równowartość kwoty wynikającej z iloczynu średniej stawki czynszu w stosunkach najmu w danej miejscowości i maksymalnej wielkości powierzchni użytkowej, o której mowa w § 4 ust. 1.
2.
Równoważnik pieniężny jest wypłacany miesięcznie, łącznie z wynagrodzeniem pracownika.
Główny księgowy nadleśnictwa korzystający z bezpłatnego mieszkania na podstawie dotychczasowych przepisów zachowuje to uprawnienie w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wejścia rozporządzenia w życie. W tym terminie przysługuje mu prawo do zawarcia umowy najmu zajmowanego mieszkania na zasadach ogólnych.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 246).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1315, Nr 167, poz. 1399 i Nr 175, poz. 1460 i 1462 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 i Nr 245, poz. 1775.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 marca 1995 r. w sprawie stanowisk Służby Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie, oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwalniania tych mieszkań (M. P. Nr 15, poz. 180).