§ 9. - Określenie stanowisk w Służbie Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie albo... - Dz.U.2007.58.398 - OpenLEX

§ 9. - Określenie stanowisk w Służbie Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie albo równoważnik pieniężny, oraz sposobu i trybu przyznawania i zwalniania tych mieszkań, a także ustalania i wypłaty równoważnika pieniężnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.58.398

Akt utracił moc
Wersja od: 4 kwietnia 2007 r.
§  9.
1.
Po zwolnieniu przez pracownika bezpłatnego mieszkania sporządza się protokół, który określa stan techniczny bezpłatnego mieszkania oraz znajdujących się w nim instalacji i urządzeń.
2.
Protokoły, o których mowa w ust. 1 oraz w § 7, stanowią podstawę rozliczeń dokonywanych w związku ze zwolnieniem bezpłatnego mieszkania.