Określenie stanowisk w Służbie Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie albo równoważnik... - Dz.U.2009.221.1751 - OpenLEX

Określenie stanowisk w Służbie Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie albo równoważnik pieniężny, oraz sposób i tryb przyznawania i zwalniania tych mieszkań, a także ustalania i wypłaty równoważnika pieniężnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.221.1751

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 17 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia stanowisk w Służbie Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie albo równoważnik pieniężny, oraz sposobu i trybu przyznawania i zwalniania tych mieszkań, a także ustalania i wypłaty równoważnika pieniężnego

Na podstawie art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Bezpłatne mieszkanie, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, albo równoważnik pieniężny, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, przysługuje pracownikowi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zaliczanemu do Służby Leśnej, zatrudnionemu na stanowisku nadleśniczego albo leśniczego, zwanemu dalej "pracownikiem".
1.
Bezpłatne mieszkanie albo równoważnik pieniężny przyznaje się po złożeniu przez pracownika wniosku zawierającego:
1)
imię i nazwisko pracownika;
2)
miejsce i datę zatrudnienia na stanowisku, na którym przysługuje bezpłatne mieszkanie;
3)
liczbę członków rodziny pracownika, pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, zwanych dalej "członkami rodziny", oraz stopień ich pokrewieństwa albo powinowactwa, a w przypadku dzieci także datę ich urodzenia.
2.
Członkami rodziny są:
1)
małżonek pracownika;
2)
dzieci pracownika (własne lub małżonka, przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej) do ukończenia przez nie wieku 25 lat - ograniczenie wieku nie dotyczy dzieci niepełnosprawnych, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem właściwego organu;
3)
rodzice pracownika i jego małżonka, przy czym za rodziców uważa się również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające.
3.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, pracownik zatrudniony na stanowisku:
1)
leśniczego - składa do nadleśniczego;
2)
nadleśniczego - składa do dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.
Pracownikom będącym małżonkami pozostającymi we wspólnym gospodarstwie domowym, w przypadku zbiegu uprawnień, przyznaje się wspólnie jedno bezpłatne mieszkanie albo jeden równoważnik pieniężny.
1.
Leśniczy, któremu przyznano bezpłatne mieszkanie, zawiera z nadleśniczym umowę, która określa prawa i obowiązki stron w zakresie korzystania z bezpłatnego mieszkania, jego eksploatacji, modernizacji, napraw i remontów oraz sposób, termin wnoszenia i wysokość opłat eksploatacyjnych.
2.
Z nadleśniczym, któremu przyznano bezpłatne mieszkanie, umowę, o której mowa w ust. 1, zawiera dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.
Przed wydaniem pracownikowi bezpłatnego mieszkania sporządza się protokół, który określa stan techniczny bezpłatnego mieszkania oraz znajdujących się w nim instalacji i urządzeń.
1.
W przypadku ustania zatrudnienia na stanowisku, na którym przysługuje bezpłatne mieszkanie, pracownik zwalnia bezpłatne mieszkanie w terminie 3 miesięcy od dnia ustania zatrudnienia na tym stanowisku.
2.
Pracownik, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, zwalnia bezpłatne mieszkanie w terminie 6 miesięcy od dnia ustania tego stosunku.
3.
Członkowie rodziny zmarłego pracownika zwalniają bezpłatne mieszkanie w terminie 6 miesięcy od dnia jego śmierci.
4.
Zwolnienie bezpłatnego mieszkania polega na:
1)
opuszczeniu bezpłatnego mieszkania przez pracownika i członków rodziny potwierdzonym wymeldowaniem się z bezpłatnego mieszkania i
2)
opróżnieniu przez pracownika bezpłatnego mieszkania z należących do niego mebli, sprzętów i urządzeń domowych, elementów wyposażenia, zwierząt domowych i gospodarskich, maszyn i urządzeń gospodarczych.
1.
Po zwolnieniu przez pracownika bezpłatnego mieszkania sporządza się protokół, który określa stan techniczny bezpłatnego mieszkania oraz znajdujących się w nim instalacji i urządzeń.
2.
Protokoły, o których mowa w ust. 1 oraz w § 5, stanowią podstawę rozliczeń dokonywanych w związku ze zwolnieniem bezpłatnego mieszkania.
1.
Równoważnik pieniężny ustala się w wysokości stanowiącej równowartość kwoty wynikającej z iloczynu średniej stawki czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego w gminie, na której terenie zamieszkuje uprawniony pracownik, obliczanej na podstawie zestawienia danych ogłaszanego w wojewódzkim dzienniku urzędowym na podstawie art. 4a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.3)), i powierzchni mieszkalnej, która uzależniona jest od liczby członków rodziny i wynosi:
1)
35 m2 dla 1 osoby;
2)
40 m2 dla 2 osób;
3)
45 m2 dla 3 osób;
4)
55 m2 dla 4 osób;
5)
65 m2 dla 5 osób;
6)
70 m2 dla 6 i więcej osób.
2.
Równoważnik pieniężny jest wypłacany miesięcznie, łącznie z wynagrodzeniem pracownika.
Zastępca nadleśniczego, inżynier nadzoru w nadleśnictwie, strażnik leśny, podleśniczy oraz gajowy, korzystający z bezpłatnego mieszkania albo równoważnika pieniężnego na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują to uprawnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia rozporządzenia w życie. W tym okresie przysługuje im prawo do zawarcia umowy najmu zajmowanego mieszkania na zasadach ogólnych.
Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie określenia stanowisk w Służbie Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie albo równoważnik pieniężny, oraz sposobu i trybu przyznawania i zwalniania tych mieszkań, a także ustalania i wypłaty równoważnika pieniężnego (Dz. U. Nr 58, poz. 398).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1315, Nr 167, poz. 1399 i Nr 175, poz. 1460 i 1462, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 59, poz. 405, Nr 64, poz. 427 i Nr 181, poz. 1286, z 2008 r. Nr 163, poz. 1011 i Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 340, Nr 69, poz. 595, Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833 oraz z 2007 r. Nr 128, poz. 902 i Nr 173, poz. 1218.