§ 1. - Określenie stanowisk w Służbie Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie albo... - Dz.U.2007.58.398 - OpenLEX

§ 1. - Określenie stanowisk w Służbie Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie albo równoważnik pieniężny, oraz sposobu i trybu przyznawania i zwalniania tych mieszkań, a także ustalania i wypłaty równoważnika pieniężnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.58.398

Akt utracił moc
Wersja od: 4 kwietnia 2007 r.
§  1.
Bezpłatne mieszkanie, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, zwane dalej "bezpłatnym mieszkaniem", albo równoważnik pieniężny, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, zwany dalej "równoważnikiem pieniężnym", przysługuje pracownikowi Lasów Państwowych zaliczanemu do Służby Leśnej, zatrudnionemu na stanowisku nadleśniczego, zastępcy nadleśniczego, inżyniera nadzoru w nadleśnictwie, leśniczego, strażnika leśnego, podleśniczego albo gajowego, zwanemu dalej "pracownikiem".