Określenie rodzajów przyrządów i pomocy naukowych, których zakup uprawnia do odliczenia poniesionych wydatków od podatku dochodowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.155.1812

Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 27 grudnia 2001 r.
w sprawie określenia rodzajów przyrządów i pomocy naukowych, których zakup uprawnia do odliczenia poniesionych wydatków od podatku dochodowego.

Na podstawie art. 27a ust. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509) zarządza się, co następuje:
Osoby fizyczne uzyskujące przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną mogą odliczyć od podatku dochodowego wydatki poniesione na zakup przyrządów i pomocy naukowych bezpośrednio związanych z wykonywanym zawodem i wykonywaną pracą, określonych w załączniku do rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów przyrządów i pomocy naukowych, których zakup uprawnia do odliczenia poniesionych wydatków od podatku dochodowego (Dz. U. Nr 156, poz. 784 i z 2000 r. Nr 121, poz. 1292).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ

RODZAJÓW PRZYRZĄDÓW I POMOCY NAUKOWYCH, KTÓRYCH ZAKUP UPRAWNIA DO ODLICZENIA PONIESIONYCH WYDATKÓW OD PODATKU DOCHODOWEGO

Lp.Symbol PKWiURodzaje przyrządów i pomocy naukowychSymbol SWW
1.22.11.33Mapy i schematy (hydrograficzne, itp.) drukowane w formie innej niż książkowa, globusy
2.22.11.33-00Mapy, mapy hydrograficzne i podobne mapy w postaci innej niż książkowa
3.22.11.33-00.10Globusy2713-12x
4.22.11.33-00.2Mapy wszelkich rodzajów, atlasy i plany topograficzne inne niż w postaci książek
5.22.11.33-00.21Mapy hydrograficzne w postaci innej niż książkowa2713-12x
6.22.11.33-00.22Mapy topograficzne2713-12x
7.22.11.33-00.29Mapy w postaci innej niż książkowa pozostałe2713-1x
2884-1x
8.22.11.34Nuty drukowane lub w rękopisie
9.22.11.34-00Nuty drukowane lub w rękopisie, również oprawione lub ilustrowane
10.22.11.34-00.10Nuty drukowane2713-11x
11.22.11.34-00-20Nuty w rękopisie9991x
12.22.11.34-00.90Nuty pozostałe2713-11x
13.22.14.11Płyty gramofonowe i kompaktowe
14.22.14.11-50Płyty kompaktowe nagrane
15.22.14.11-50.10Płyty kompaktowe nagrane o średnicy 12 cm2814-26x
16.22.14.11-50.20Płyty kompaktowe nagrane o średnicy 7 cm2814-26x
17.22.14.11-50.90Płyty kompaktowe nagrane, pozostałe2814-26x
18.22.14.12Taśmy magnetofonowe z nagraniami dźwięku
19.22.14.12-30.1Taśmy magnetyczne nagrane zawierające nagrania dźwięku, o szerokości mniejszej lub równej 4 mm, w kasetach
20.22.14.12-30.11Zwykłe kasety magnetofonowe nagrane2814-61x
21.22.14.12-30.19Taśmy magnetofonowe nagrane zawierające nagranie2814-1x
dźwięku, o szerokości mniejszej lub równej 4 mm w kasetach, pozostałe2814-61x
22.24.64.11-50.6Film fotograficzny do fotografii wielobarwnej w rolkach światłoczuły, nienaświetlony
23.24.64.11-50.69Film fotograficzny do fotografii wielobarwnej w rolkach światłoczuły, nienaświetlony - pozostały osobno niewymieniony1335-39x
24.24.64.11-50.7Film fotograficzny w rolkach o szerokości nieprzekraczającej 35 mm, światłoczuły, nienaświetlony
25.24.64.11-50.73Mikrofilm oraz film do grafiki artystycznej w rolkach o szerokości nieprzekraczającej 35 mm i długości nieprzekraczającej 30 m1335-39x
26.24.64.11-50.74Mikrofilm w rolkach o szerokości nieprzekraczającej 35 mm i długości powyżej 30 m1335-39x
27.24.65.10Nośniki niezapisane do rejestracji dźwięku lub innych sygnałów (poza filmami kinematograficznymi), gotowe
28.24.65.10-00Nośniki do zapisu dźwięku lub innych sygnałów niezapisane
29.24.65.10-00.10Taśmy magnetyczne niezapisane do zapisu dźwięku w kasetach o szerokości do 4 mm1335-811
30.24.65.10.00.2Taśmy magnetyczne niezapisane do zapisu dźwięku i obrazu w kasetach
31.24.65.10-00.21Taśmy magnetyczne niezapisane do zapisu dźwięku i obrazu w kasetach o szerokości ponad 4 mm, ale poniżej 6,5 mm1335-812x
32.24.65.10-00.22Taśmy magnetyczne niezapisane do zapisu dźwięku i obrazu w kasetach o szerokości ponad 6,5 mm1335-812x
33.24.65.10-00.4Dyski i dyskietki magnetyczne
34.24.65.10-00.41Dyski magnetyczne - twarde, niewymienne0923-145x
35.24.65.10-00.42Dyski magnetyczne - twarde, wymienne0923-145x
36.24.65.10-00.43Dyskietki magnetyczne - elastyczne 3,51335-83x
37.24.65.10-00.49Dyski i dyskietki magnetyczne - pozostałe1335-83x
1335-87
38.24.65.10-00.90Nośniki do zapisu dźwięku lub innych sygnałów 1335-82
niezapisane - pozostałe, gdzie indziej 1335-84
niewymienne1335-85
2813-9
39.30.02.12Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych z jednostkami wejścia i wyjścia
40.30.02.12-03Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych: przenośne systemy dla jednego użytkownika (o masie nieprzekraczającej 10 kg)
41.30.02.12-03.10Komputery personalne cyfrowe z samodzielnymi jednostkami wejścia i wyjścia0922-5x
42.30.02.12-03.20Komputery personalne cyfrowe z urządzeniami wejścia i wyjścia stanowiącymi część układu komputera (typu "laptop", "notebook" itp.)0922-5x
43.30.02.12-03.90Komputery personalne cyfrowe przenośne, 0922-5x
pozostałe0922-9x
44.30.02.12-09Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych: nieprzenośne systemy dla jednego użytkownika
45.30.02.12-09.10Komputery personalne nieprzenośne - uniwersalne0921-15x
0922-5x
46.30.02.12-09.20Komputery personalne nieprzenośne - 0922-1
specjalizowane0922-4
47.30.02.12-09.90Komputery personalne nieprzenośne, pozostałe0921-14x
0921-19x
0922-9x
48.30.02.14Urządzenia wejścia lub wyjścia, gdzie indziej niesklasyfikowane
49.30.02.14-30Drukarki i plotery
50.30.02.14-30.1Drukarki
51.30.02.14-30.12Drukarki igłowe0923-27x
52.30.02.14-30.13Drukarki atramentowe0923-29x
53.30.02.14-30.14Drukarki laserowe0923-29x
54.30.02.14-30.19Drukarki pozostałe0923-29x
55.30.02.14-30.2Plotery - urządzenia kreślące
56.30.02.14-30.21Plotery ołówkowo-pisakowe0923-28x
57.30.02.14-30.22Plotery atramentowe0923-28x
58.30.02.14-30.29Plotery pozostałe0923-28x
0923-29x
59.30.02.14-50Urządzenia wejściowe - klawiatury i czytniki optyczne i magnetooptyczne
60.30.02.14-50.10Klawiatury, zarówno przenośne, jak i stanowiące część systemu mikrokomputera0923-29x
61.30.02.14-50.40Czytniki dokumentów (skanery)0923-23x
0923-5x
62.30.02.14-50.50Czytniki graficzne (digitizery)0923-29x
0923-5x
63.30.02.14-50.90Czytniki optyczne i magnetooptyczne, pozostałe0923-29x
0923-5x
64.30.02.14-70Urządzenia wejściowe lub wyjściowe inne niż drukarki i klawiatury
65.30.02.14-70.1Monitory
66.30.02.14-70.11Monitory monochromatyczne0923-29x
0923-4x
67.30.02.14-70.2Monitory kolorowe
68.30.02.14-70.21- z lampą kineskopową0923-29x
69.30.02.14-70.22- z ekranem ciekłokrystalicznym0923-29x
70.30.02.14-70.29Monitory kolorowe, pozostałe0923-29x
71.30.02.14-70.9Pozostałe urządzenia wejścia-wyjścia
72.30.02.14-70.93Urządzenia wejścia-wyjścia, kanały i łącza interfejs0923-4x
73.30.02.14-70.99Urządzenia wejścia i wyjścia, pozostałe0923-29x
74.30.02.15Urządzenia pamięci
75.30.02.15-30.00Urządzenia pamięci centralnej0923-14x
76.30.02.15-55Urządzenia pamięci dyskowej magnetycznej
77.30.02.15-55.20Jednostki pamięci dyskowej magnetycznej, do mikrokomputerów - dyski twarde0923-145x
78.30.02.15-55.30Jednostki pamięci dyskowej magnetycznej, do mikrokomputerów - dyskietki0923-145x
79.30.02.15-55.90Jednostki pamięci dyskowej magnetycznej - pozostałe0923-145x
80.30.02.15-57Jednostki pamięci dyskowej optycznej
81.30.02.15-57.10Jednostki pamięci dyskowej optycznej, z wyjątkiem magnetooptycznych0923-142x
82.30.02.15-57.20Jednostki pamięci dyskowej magnetooptycznej0923-145x
83.30.02.16Czytniki magnetyczne lub optyczne; maszyny do przetwarzania danych, gdzie indziej niewymienione
84.30.02.16-00Maszyny do przetwarzania danych, gdzie indziej niewymienione
85.30.02.16-00.10Urządzenia komputerowe do pisma Brail'a (dla ociemniałych)0796-213x
86.30.02.16-00.20Urządzenia komputerowe do teletransmisji danych0923-29x
87.30.02.16-00.30Urządzenia komputerowe do kopiowania i zabezpieczenia danych (Streamery)0923-19x
88.30.02.16-00.90Maszyny do przetwarzania danych gdzie indziej 0923-19x
niewymienione, pozostałe0923-29x
89.30.02.17Części i akcesoria do sprzętu komputerowego
90.30.02.17-00Części i akcesoria maszyn i urządzeń do automatycznego przetwarzania danych
91.30.02.17-00.1Karty specjalistyczne do mikrokomputerów (z wyjątkiem pamięci na kartach magnetycznych)
92.30.02.17-00.11Karty graficzne0923-29x
93.30.02.17-00.12Karty dźwiękowe0923-29x
94.30.02.17-00.13Karty sieciowe0923-29x
95.30.02.17-00.14Karty teleksowe0923-29x
96.30.02.17-00.19Karty do mikrokomputerów (z wyjątkiem pamięci na kartach magnetycznych); pozostałe0923-29x
97.30.02.17-00.20Urządzenia sterujące zastępujące klawiaturę komputera (myszy, track-ball'e, joystiki itp.)0923-29x
98.30.02.17-00.30Zespoły i części elektroniczne do komputerów0849-8x
99.30.02.17-00.40Części modułów systemów komputerowych, urządzenia zasilające i specjalne0929-31x
100.30.02.17-00.50Kable do komputerów0929-39x
101.30.02.17-00.60Przełączniki transmisji0929-31x
102.30.02.17-00.70Części do urządzeń komputerów specjalistycznych0929-4
103.30.02.17-00.90Części i akcesoria do sprzętu komputerowego 0924-1
pozostałe0924-3
0924-4
0929-9
104.33.20.32-30Stoły i przyrządy kreślarskie
105.33.20.32-30.10Przybory kreślarskie2883-491x
106.33.20.32-30.20Grafiony2883-492
107.33.20.32-30.30Przykładnice2883-493
108.33.20.32-30.40Deski kreślarskie2883-494
109.33.20.32-30.90Stoły i przyrządy kreślarskie, pozostałe2883-49x
110.33.20.32-53.00.Zestawy kreślarskie2883-46
111.33.20.32-59.90Przyrządy kreślarskie i do obliczeń rachunkowych, pozostałe, gdzie indziej niewymienione2883-49x
112.33.40.23-59.10Lupy0965x
113.33.40.31Soczewki obiektywowe do aparatów fotograficznych, projektorów, do fotograficznych aparatów do zmniejszania i powiększania obrazu
114.33.40.31-00.00Wyposażenie optyczne do aparatów 0962-2x
fotograficznych, kamer filmowych i projektorów0963-1x
0963-2x
115.33.40.33Aparaty fotograficzne dające natychmiastowe odbitki i inne aparaty fotograficzne
116.33.40.33-35Aparaty fotograficzne z celownikiem patrzącym przez obiektyw (lustrzanki jednoobiektywowe lub dwuobiektywowe SLR), z filmem o szerokości mniejszej lub równej 35 mm
117.33.40.33-35.1Aparaty fotograficzne małoobrazkowe, lustrzane jednoobiektywowe o formacie błony mniejszej niż 35 mm szerokości
118.33.40.33-35.2Aparaty fotograficzne lustrzane, jednoobiektywowe o szerokości błony równej 35 mm
119.33.40.33-35.21Aparaty fotograficzne lustrzane, jednoobiektywowe o szerokości błony równej 35 mm, amatorskie0962-131
120.33.40.33-35.22Aparaty fotograficzne lustrzane, jednoobiektywowe o szerokości błony równej 35 mm, profesjonalne, z automatycznym naciągiem błony0962-132
121.33.40.33-35.29Aparaty fotograficzne, jednoobiektywowe, lustrzane, o szerokości błony równej 35 mm, pozostałe0962-13
122.33.40.33-50Aparaty fotograficzne (z wyjątkiem SLR), z filmem o szerokości 35 mm
123.33.40.33-50.90Aparaty fotograficzne (z wyjątkiem SLR), z filmem o szerokości 35 mm, pozostałe, gdzie indziej niewymienione0962-1x
124.33.40.33-90Aparatura fotograficzna, gdzie indziej niewymieniona
125.33.40.33-90.1Aparaty fotograficzne, lustrzanki jednoobiektywowe, o formacie błony większym niż 35 mm szerokości
126.33.40.33-90.12Aparaty fotograficzne, lustrzanki jednoobiektywowe, o formacie błony większym niż 35 mm szerokości, profesjonalne, z naciągiem automatycznym błony0962-142
127.33.40.33-90.13Aparaty fotograficzne, lustrzanki dwuobiektywowe o formacie błony większej niż 35 mm szerokości0962-15
128.33.40.33-90.15Aparaty fotograficzne, lustrzanki dwuobiektywowe o formacie błony większej niż 35 mm szerokości, profesjonalne, z naciągiem automatycznym błony0962-152
129.33.40.33-90.19Aparaty fotograficzne, (lustrzanki jedno- i dwuobiektywowe SLR) z celownikiem patrzącym przez obiektyw, z filmem o szerokości większej niż 35 mm, pozostałe, gdzie indziej niewymienione0962-169x
130.33.40.33-90.30Aparaty fotograficzne (z wyjątkiem SLR) z filmem zwojowym o szerokości większej niż 35 mm, również na błony płaskie, pozostałe0962-1x
131.33.40.33-90.5Wyposażenie do aparatów fotograficznych
132.33.40.33-90.51Osłony przeciwsłoneczne0962-241
0962-242x
133.33.40.33-90.52Statywy i głowice statywowe0962-251x
134.33.40.33-90.53Statywy składane, metalowe0962-251x
135.33.40.33.90.54Statyw składane, drewniane0962-252
136.33.40.33-90.55Głowice statywowe, do aparatów fotograficznych0962-253
137.33.40.33-90.56Wężyki spustowe do flesza i ekspozycji0962-291
138.33.40.33-90.57Uchwyty pistoletowe0962-2x
139.33.40.33-90.58Matówki wymienne0962-2x
140.33.40.33-90.59Wyposażenie aparatów fotograficznych, pozostałe0962-295
0962-299x
141.33.40.33-90.6Światłomierze
142.33.40.33-90.61Światłomierze wysokiej klasy, profesjonalne0962-271
143.33.40.34Kamery filmowe
144.33.40.34-30Kamery filmowe do filmów o szerokości mniejszej niż 16 mm lub do filmów 2x8 mm
145.33.40.34-30.2Kamery filmowe wąskotaśmowe z zapisem magnetycznym
146.33.40.34-30.21Kamery filmowe wąskotaśmowe z zapisem magnetycznym obrazu0963-1x
147.33.40.34-30.22Kamery filmowe wąskotaśmowe z zapisem magnetycznym obrazu i dźwięku0963-1x
148.33.40.34-30.29Kamery filmowe wąskotaśmowe z zapisem magnetycznym, pozostałe0963-1x
149.33.40.35Projektory filmowe, rzutniki przeźroczy, inne projektory obrazów
150.33.40.35-50Rzutniki do przeźroczy
151.33.40.35-50.1Przyrządy do projekcji I
152.33.40.35-50.13Rzutniki małoobrazkowe, półautomatyczne0964-122
153.33.40.35-50.14Rzutniki małoobrazkowe, automatyczne0964-123
154.33.40.35-50.90 Rzutniki do przeźroczy, pozostałe, gdzie indziej niewymienione0964-12x
155.33.40.35-90Rzutniki obrazów, gdzie indziej niewymienione
156.33.40.35-90.1Episkopy i projektory pisma
157.33.40.35-90.11Episkopy0964-21
158.33.40.35-90.12Projektory pisma0964-31
159.33.40.35-90.90Rzutniki obrazów pozostałe, gdzie indziej niewymienione0964-39
160.33.40.36Lampy błyskowe, powiększalniki fotograficzne i urządzenia do zmniejszania fotografii, wyposażenie laboratoriów fotograficznych, negatywoskopy, ekrany projekcyjne
161.33.40.36-15Wyładowcze lampy błyskowe (elektroniczne)
162.33.40.36-15.1Lampy błyskowe, zasilane z sieci, akumulatora lub ogniwa, wysokiej klasy
163.33.40.36-15.11Lampy błyskowe, zasilane z sieci, akumulatora lub ogniwa, wysokiej klasy z regulacją natężenia błysku, jednopalnikowe0962-294x
164.33.40.36-15.12Lampy błyskowe, zasilane z sieci, akumulatora lub ogniwa, wysokiej klasy z regulacją natężenia błysku i czasu trwania błysku, jednopalnikowe0962-294x
165.33.40.36-15.13Lampy błyskowe, zasilane z sieci, akumulatora lub ogniwa, wysokiej klasy z regulacją natężenia błysku i czasu trwania błysku, wielopalnikowe, studyjne0962-294x
166.33.40.36-90.60Ekrany przenośne, zwinięte w futerale lub skrzynkach do zamontowania na trójnogu0963-25x
167.33.40.36-90.70Ekrany z płótna zabielonego, srebrzonego, perlistego itp.0963-25x
168.33.40.36-90.80Ekrany z tworzyw sztucznych, arkusze0969-3x
169.33.40.38Części i akcesoria do sprzętu i wyposażenia fotograficznego
170.33.40.38-13Części i akcesoria do aparatów fotograficznych
171.33.40.38-13.10Części i akcesoria do aparatów fotograficznych amatorskich i zawodowych0962-2x
172.33.40.38-13.90Części i akcesoria do aparatów fotograficznych, pozostałe, gdzie indziej niewymienione0962-22
173.33.40.38-15Części i akcesoria do urządzeń objętych pozycją 33.40.36-19
174.33.40.38-15.00Części i akcesoria do urządzeń objętych pozycją 33.40.36-190969-22
175.36.30.11Fortepiany i inne klawiszowe instrumenty strunowe
176.36.30.11-10.00Pianina2811-12
177.36.30.11-30.00Fortepiany koncertowe2811-11
178.36.30.11-50.00Klawesyny i pozostałe klawiszowe instrumenty strunowe2811-19
179.36.30.12Instrumenty muzyczne strunowe pozostałe
180.36.30.12-35.00Skrzypce2811-211x
181.36.30.12-39Instrumenty muzyczne strunowe, smyczkowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
182.36.30.12-39.10Wiolonczele2811-211
183.36.30.12-39.20Basy i kontrabasy2811-213
184.36.30.12-39.30Altówki2811-214x
185.36.30.12-39.90Instrumenty muzyczne strunowe, smyczkowe, gdzie indziej niewymienione2811-219
186.36.30.12-50.00Gitary2811-221
187.36.30.12-90Instrumenty strunowe muzyczne, pozostałe (z wyjątkiem gitar)
188.36.30.12-90.10Harfy2811-229x
189.36.30.12-90.20Mandoliny i mandole2811-222
2882-91x
190.36.30.12-90.30Banjo2811-223
2882-91x
191.36.30.12-90.90Instrumenty muzyczne strunowe pozostałe, gdzie 2811-229x
indziej niewymienione2882-91x
192.36.30.13Organy piszczałkowe klawiszowe, fisharmonie i podobne instrumenty; akordeony i podobne instrumenty, harmonijki ustne
193.36.30.13-10Organy piszczałkowe klawiszowe, fisharmonie i podobne instrumenty klawiszowe
194.36.30.13-10.10Organy piszczałkowe klawiszowe2811-511
195.36.30.13-10.20Fisharmonie i podobne instrumenty klawiszowe z 2811-512
metalowym języczkiem drgającym2811-59x
196.36.30.13-30Akordeony i podobne instrumenty
197.36.30.13-30.10Akordeony2811-521
198.36.30.13-30.20Harmonie2811-522
199.36.30.13-30.90Instrumenty podobne do akordeonów, pozostałe2811-59x
200.36.30.13-50.00Harmonijki ustne2811-523
201.36.30.14Instrumenty dęte
202.36.30.14-10Instrumenty dęte blaszane
203.36.30.14-10.10Trąbki, kornety, rogi, trąbki sygnałowe2811-32x
204.36.30.14-10.20Puzony2811-32x
205.36.30.14-10.30Waltornie i temu podobne2811-32x
206.36.30.14-10.40Tuby2811-32x
207.36.30.14-10.90Instrumenty dęte blaszane, pozostałe2811-32x
208.36.30.14-40Instrumenty muzyczne dęte pozostałe z wyłączeniem instrumentów dętych blaszanych
209.36.30.14-40.10Flety proste2811-31x
2811-39x
210.36.30.14-40.20Klarnety2811-31x
2811-39x
211.36.30.14-40.30Saksofony2811-31x
2811-39x
212.36.30.14-40.40Fagoty i oboje2811-31x
2811-39x
213.36.30.14-40.90Instrumenty muzyczne dęte z wyłączeniem 2811-31x
instrumentów dętych blaszanych pozostałe, gdzie indziej niewymienione2811-39x
214.36.30.15Instrumenty muzyczne, w tym klawiszowe, których dźwięk jest wytwarzany lub musi być wzmacniany elektrycznie
215.36.30.15-10.00Organy elektronowe2811-61x
216.36.30.15-33.00Pianina cyfrowe2811-62x
217.36.30.15-37.00Syntetyzatory klawiszowe2811-69x
218.36.30.15-40Klawiatury i pozostałe instrumenty klawiszowe
219.36.30.15-40.10Klawiatury elektronowe lub elektromechaniczne2811-61x
2811-69x
220.36.30.15-40.90Instrumenty klawiszowe elektronowe i 2811-61x
elektromechaniczne, pozostałe2811-69x
221.36.30.15-50.00Gitary elektryczne2811-62x
222.36.30.15-90.00Instrumenty elektryczne, gdzie indziej 2811-63
niewymienione2811-69x
223.36.30.16Instrumenty muzyczne pozostałe
224.36.30.16-30Instrumenty perkusyjne
225.36.30.16-30.1Komplety perkusyjne
226.36.30.16-30.11Membranofony2811-411
227.36.30.16-30.12Idiofony2811-412
228.36.30.16-30.13Zestawy perkusyjne2811-413
229.36.30.16-30.20Kotły i bębny2811-49x
230.36.30.16-30.90Instrumenty perkusyjne, pozostałe2811-49x
231.36.30.17Taktomierze, widełki stroikowe i kamertony dęte, mechanizmy pozytywek; struny do instrumentów muzycznych
232.36.30.17-30Metronomy, widełki stroikowe oraz kamertony dęte; mechanizmy pozytywek
233.36.30.17-30.10Metronomy, widełki stroikowe oraz kamertony dęte2812-29x
234.36.30.17-50Struny do instrumentów muzycznych
235.36.30.17-50.10Struny do instrumentów muzycznych metalowe, gołe2812-131
236.36.30.17-50.20Struny do instrumentów muzycznych metalowe, nawijane2812-132
237.36.30.17-50.30Struny do instrumentów muzycznych z jelit i z tworzyw sztucznych2812-133
238.36.30.17-50.90Struny do instrumentów muzycznych, pozostałe2812-139
239.36.30.18Części i akcesoria do instrumentów muzycznych
240.36.30.18-13.00Części i akcesoria do pianin i fortepianów, 2812-111
stałe2812-112
2812-113
2812-114
2812-119
2812-21
241.36.30.18-15.00Części i akcesoria do instrumentów muzycznych 2812-161
objętych pozycją 36.30.13-102812-169x
2812-25x
242.36.30.18-17.00Części i akcesoria do instrumentów muzycznych 2812-171
objętych pozycją 36.30.152812-172
2812-173
2812-26
243.36.30.18-30.00Części i akcesoria do instrumentów muzycznych 2812-12
objętych pozycją 36.30.122812-22
244.36.30.18-50Części i akcesoria do instrumentów muzycznych objętych pozycja 36.30.13-30: 36.30.13-50
245.36.30.18-50.10Części i akcesoria do akordeonów i podobnych 2812-162x
instrumentów2812-169x
2812-25x
246.36.30.18-50.20Części i akcesoria do harmonijek ustnych2812-162x
2812-25x
247.36.30.18-95.00Części i akcesoria do instrumentów muzycznych 2812-14
objętych pozycją 36.30.142812-23x
248.36.30.18-99.00Części i akcesoria do instrumentów muzycznych 2812-15
pozostałe, gdzie indziej niewymienione2812-23x
2812-24
2812-29x
249.36.63.22-30.00Piórka kreślarskie do kreślenia tuszem2883-491x
250.36.63.74-00.1Przyrządy, aparaty, modele dla celów nauczania
251.36.63.74-00.11Przyrządy, aparaty, modele stosowane przy nauczaniu fizyki, chemii, przedmiotów technicznych2884-1x
252.36.63.74-00.12Modele anatomii człowieka, zwierząt2884-2
253.36.63.74-00.19Przyrządy, aparaty, modele dla celów nauczania, 2884-3
pozostałe2884-4
2884-5
2884-6x
2884-7
2884-9