§ 1. - Określenie rodzajów przyrządów i pomocy naukowych, których zakup uprawnia do odliczenia poniesionych wydatków od podatku dochodowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.155.1812

Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 2001 r.
§  1.
Osoby fizyczne uzyskujące przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną mogą odliczyć od podatku dochodowego wydatki poniesione na zakup przyrządów i pomocy naukowych bezpośrednio związanych z wykonywanym zawodem i wykonywaną pracą, określonych w załączniku do rozporządzenia.