Określenie rodzajów przyrządów i pomocy naukowych, których zakup uprawnia do odliczenia poniesionych wydatków od podatku dochodowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.156.784

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 24 grudnia 1996 r.
w sprawie określenia rodzajów przyrządów i pomocy naukowych, których zakup uprawnia do odliczenia poniesionych wydatków od podatku dochodowego.

Na podstawie art. 27a ust. 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638 i Nr 147, poz. 686) zarządza się, co następuje:
1.
Osoby fizyczne uzyskujące przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną mogą odliczyć od podatku dochodowego wydatki poniesione na zakup przyrządów i pomocy naukowych określonych w załączniku do rozporządzenia.
2.
Odliczenie, o którym mowa w ust. 1, może być dokonane w wysokości i na warunkach określonych w art. 27a ust. 1 pkt 3 lit. b), ust. 3 pkt 1 lit. d), ust. 6 pkt 1 i ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638 i Nr 147, poz. 686).
Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 marca 1995 r. w sprawie określenia rodzajów przyrządów i pomocy naukowych, których zakup uprawnia do odliczenia poniesionych wydatków od dochodu (Dz. U. Nr 25, poz. 132).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do wydatków poniesionych od dnia 1 stycznia 1997 r.

ZAŁĄCZNIK  1

WYKAZ RODZAJÓW PRZYRZĄDÓW I POMOCY NAUKOWYCH, KTÓRYCH ZAKUP UPRAWNIA DO ODLICZENIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DO PODATKU DOCHODOWEGO

Lp.Symbol

PKWiU

Rodzaje przyrządów i pomocy naukowychSymbol

SWW

1.22.11.33Mapy i schematy (hydrograficzne itp.) drukowane w formie innej niż książkowa, globusy
2.22.11.33-00Mapy, mapy hydrograficzne i podobne mapy w postaci innej niż książkowa
3.22.11.33-00.10Globusy2713-12x
4.22.11.33-00.2Mapy wszelkich rodzajów, atlasy i plany topograficzne inne niż w postaci książek
5.22.11.33-00.21Mapy hydrograficzne w postaci innej niż książkowa2713-12x
6.22.11.33-00.22Mapy topograficzne2713-12x
7.22.11.33-00.29Mapy w postaci innej niż książkowa pozostałe2713-1x

2884-1x

8.22.11.34Nuty drukowane lub w rękopisie
9.22.11.34-00Nuty, drukowane lub w rękopisie, również oprawione lub ilustrowane
10.22.11.34-00.10Nuty drukowane2713-11x
11.22.11.34-00.20Nuty w rękopisie9991x
12.22.11.34-00.90Nuty pozostałe2713-11x
13.22.14Nagrania dźwiękowe
14.22.14.1Płyty, taśmy i pozostałe nośniki z zarejestrowanym dźwiękiem
15.22.14.11Płyty gramofonowe i kompaktowe
16.22.14.11-30Płyty gramofonowe nagrane
17.22.14.11-30.1Płyty gramofonowe nagrane o średnicy 30 cm
18.22.14.11-30.11Płyty gramofonowe nagrane 300/33/1/3 obrotów monofoniczne2814-251
19.22.14.11-30.12Płyty gramofonowe nagrane 300/33/1/3 stereofoniczne2814-252
20.22.14.11-30.19Płyty gramofonowe nagrane o średnicy 30 cm pozostałe2814-2x
21.22.14.11-30.2Płyty gramofonowe nagrane: o średnicy 17 cm
22.22.14.11-30.21Płyty gramofonowe nagrane 175/33/1/3 obrotów2814-22
23.22.14.11-30.22Płyty gramofonowe nagrane 175/45 obrotów z jednym utworem zapisanym na stronie2814-231
24.22.14.11-30.23Płyty gramofonowe nagrane 175/45 obrotów z dwoma utworami zapisanymi na stronie2814-232
25.22.14-11-30.29Płyty gramofonowe nagrane o średnicy 17 cm, pozostałe2814-23
26.22.14.11-30.3Płyty gramofonowe nagrane o innych średnicach
27.22.14.11-30.31Płyty gramofonowe nagrane 250/33/1/3 obrotów2814-24
28.22.14.11-30.39Płyty gramofonowe nagrane o innych średnicach,

pozostałe

2814-2x
29.22.14.11-30.4Oryginały i pozytywy płyt gramofonowych
30.22.14.11-30.41Oryginały płyt gramofonowych2813-1
31.22.14.11-30.42Pozytywy płyt gramofonowych2813-2
32.22.14.11-30.50Fonogramy (płyty z cienkiej folii elastycznej)2814-4
33.22.14.11-30.60Karty dźwiękowe2814-5
34.22.14.11-50Płyty kompaktowe nagrane
35.22.14.11-50.10Płyty kompaktowe nagrane o średnicy 12 cm2814-26x
36.22.14.11-50.20Płyty kompaktowe nagrane o średnicy 7 cm2814-26x
37.22.14.11-50.90Płyty kompaktowe nagrane, pozostałe2814-26x
38.22.14.12Taśmy magnetofonowe z nagraniami dźwięku
39.22.14.12-30Taśmy magnetyczne nagrane zawierające nagranie dźwięku, o szerokości mniejszej lub równej 4 mm
40.22.14.12-30.1Taśmy magnetyczne nagrane zawierające nagrania dźwięku, o szerokości mniejszej lub równej 4 mm, w kasetach
41.22.14.12-30.11Zwykłe kasety magnetofonowe nagrane2814-61x
42.22.14.12-30.19Taśmy magnetofonowe nagrane zawierające nagranie dźwięku, o szerokości mniejszej lub równej 4 mm w kasetach, pozostałe2814-1x

2814-61x

43.22.14.12-30.20Taśmy magnetofonowe nagrane zawierające nagrania dźwiękowe, o szerokości mniejszej lub równej 4 mm na szpulach2814-1x

2814-62x

44.22.14.12-30.30Zapis magnetyczny dźwięku filmów na taśmie, o szerokości mniejszej lub równej 4 mm2815-21x
45.22.15.12Obrazki, grafiki i fotografie
46.22.15.12-00Obrazki, rysunki i fotografie drukowane
47.22.15.12-00.2Obrazki drukowane
48.22.15.12-00.21Obrazki drukowane, czarno-białe2713-19x
49.22.15.12-00.22Obrazki drukowane, barwne2713-19x
50.22.15.12-00.3Rysunki drukowane
51.22.15.12-00.31Rysunki drukowane, czarno-białe2713-19x
52.22.15.12-00.32Rysunki drukowane, barwne2713-19x
53.22.15.12-00.4Fotografie drukowane
54.22.15.12-00.41Fotografie drukowane, czarno-białe2713-19x
55.22.15.12-00.42Fotografie drukowane, barwne2713-19x
56.24.64.11-50.6Film fotograficzny do fotografii wielobarwnej w rolkach światłoczuły, nie naświetlony
57.24.64.11-50.61Film fotograficzny do fotografii wielobarwnej w rolkach światłoczuły, nie naświetlony - o szerokości nie przekraczającej 16 mm i długości nie przekraczającej 14 m1335-39x
58.24.64.11-50.62Film fotograficzny do fotografii wielobarwnej w rolkach światłoczuły, nie naświetlony - o szerokości nie przekraczającej 16 mm i długości powyżej 14 m, nie przekraczającej 30 m1335-39x

1335-39x

59.24.64.11-50.63Film fotograficzny do fotografii wielobarwnej w rolkach światłoczuły, nie naświetlony - o szerokości nie przekraczającej 16 mm i długości powyżej 30 m1335-39x
60.24.64.11-50.64Film fotograficzny do fotografii wielobarwnej w rolkach światłoczuły, nie naświetlony na slajdy - o szerokości powyżej 16 mm, nie przekraczający 35 mm i długości nie przekraczającej 30 m1335-39x
61.24.64.11-50.65Film fotograficzny do fotografii wielobarwnej w rolkach światłoczuły, nie naświetlony inny niż na slajdy - o szerokości powyżej 16 mm, nie przekraczającej 35 mm i długości nie przekraczającej 30 m1335-39x
62.24.64.11-50.66Film fotograficzny do fotografii wielobarwnej w rolkach światłoczuły, nie naświetlony, taśma filmowa pozytywowa - o szerokości powyżej 16 mm, ale nie przekraczającej 35 mm i długości powyżej 30 m1335-39x
63.24.64.11-50.67Film fotograficzny do fotografii wielobarwnej w rolkach światłoczuły, nie naświetlony - o szerokości powyżej 16 mm, ale nie przekraczającej 35 mm i długości powyżej 30 m, negatyw obrazu1335-39x
64.24.64.11-50.68Film fotograficzny do fotografii wielobarwnej w rolkach światłoczuły, nie naświetlony - o szerokości powyżej 16 mm, ale nie przekraczającej 35 mm i długości powyżej 30 m, dupnegatyw odwracalny i nie odwracalny1335-39x
65.24.64.11-50.69Film fotograficzny do fotografii wielobarwnej w rolkach światłoczuły, nie naświetlony - pozostały osobno nie wymieniony1335-39x
66.24.64.11-50.7Film fotograficzny w rolkach o szerokości nie przekraczającej 35 mm, światłoczuły, nie naświetlony
67.24.64.11-50.71Film do grafiki artystycznej w rolkach o szerokości nie przekraczającej 35 mm i długości nie przekraczającej 14 m1335-39x
68.24.64.11-50.72Film do grafiki artystycznej w rolkach o szerokości nie przekraczającej 35 mm i długości powyżej 14 m1335-39x
69.24.64.11-50.73Mikrofilm oraz film do grafiki artystycznej w rolkach o szerokości nie przekraczającej 35 mm i długości nie przekraczającej 30 m1335-39x
70.24.64.11-50.74Mikrofilm w rolkach o szerokości nie przekraczającej 35 mm i długości powyżej 30 m1335-39x
71.24.64.11-50.75Film do grafiki artystycznej w rolkach o szerokości nie przekraczającej 35 mm i długości powyżej 30 m1335-39x
72.24.65Nośniki informacji nie zapisane, gotowe
73.24.65.1Nośniki nie zapisane do rejestracji dźwięku lub innych sygnałów (poza filmami kinematograficznymi), gotowe
74.24.65.10Nośniki nie zapisane do rejestracji dźwięku lub innych sygnałów (poza filmami kinematograficznymi), gotowe
75.24.65.10-00Nośniki do zapisu dźwięku lub innych sygnałów nie zapisane
76.24.65.10-00.10Taśmy magnetyczne nie zapisane do zapisu dźwięku w kasetach o szerokości do 4 mm1335-811
77.24.65.10-00.2Taśmy magnetyczne nie zapisane do zapisu dźwięku i obrazu w kasetach
78.24.65.10-00.21Taśmy magnetyczne nie zapisane do zapisu dźwięku i obrazu w kasetach o szerokości ponad 4 mm, ale poniżej 6,5 mm1335-812x
79.24.65.10-00.22Taśmy magnetyczne nie zapisane do zapisu dźwięku i obrazu w kasetach o szerokości ponad 6,5 mm1335-812x
80.24.65.10-00.3Taśmy magnetyczne nie zapisane do zapisu dźwięku i obrazu na szpulach
81.24.65.10-00.31Taśmy magnetyczne nie zapisane do zapisu dźwięku i obrazu na szpulach o szerokości ponad 4 mm, ale poniżej 6,5 mm1335-815x
82.24.65.10-00.32Taśmy magnetyczne nie zapisane do zapisu dźwięku i obrazu na szpulach o szerokości ponad 6,5 mm1335-81x
83.24.65.10-00.4Dyski i dyskietki magnetyczne
84.24.65.10-00.41Dyski magnetyczne - twarde, niewymienne0923-145x
85.24.65.10-00.42Dyski magnetyczne - twarde, wymienne0923-145x
86.24.65.10-00.43Dyskietki magnetyczne - elastyczne 3,5'1335-83x
87.24.65.10-00.44Dyskietki magnetyczne - elastyczne 5,25'1335-83x
88.24.65.10-00.49Dyski i dyskietki magnetyczne - pozostałe1335-83x

1335-87

89.24.65.10-00.90Nośniki do zapisu dźwięku lub innych sygnałów nie zapisane - pozostałe, gdzie indziej nie wymienione1335-82

1335-84

1335-85

2813-9

90.30.02.12Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych z jednostkami wejścia i wyjścia
91.30.02.12-03Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych: przenośne systemy dla jednego użytkownika (o masie nie przekraczającej 10 kg)
92.30.02.12-03.10Komputery personalne cyfrowe z samodzielnymi jednostkami wejścia i wyjścia0922-5x
93.30.02.12-03.20Komputery personalne cyfrowe z urządzeniami wejścia i wyjścia stanowiącymi część układu komputera (typu "laptop", "notebook" itp.)0922-5x
94.30.02.12-03.90Komputery personalne cyfrowe przenośne, pozostałe0922-5x

0922-9x

95.30.02.12-09Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych: nieprzenośne systemy dla jednego użytkownika
96.30.02.12-09.10Komputery personalne nieprzenośne - uniwersalne0921-15x

0922-5x

97.30.02.12-09.20Komputery personalne nieprzenośne - specjalizowane0922-1

0922-4

98.30.02.12-09.90Komputery personalne nieprzenośne, pozostałe0921-14x

0921-19x

0922-9x

99.30.02.14Urządzenia wejścia lub wyjścia, gdzie indziej nie sklasyfikowane
100.30.02.14-30Drukarki i plotery
101.30.02.14-30.1Drukarki
102.30.02.14-30.11Drukarki mozaikowe0923-26
103.30.02.14-30.12Drukarki igłowe0923-27x
104.30.02.14-30.13Drukarki atramentowe0923-29x
105.30.02.14-30.14Drukarki laserowe0923-29x
106.30.02.14-30.15Drukarki termiczne0923-29x
107.30.02.14-30.19Drukarki pozostałe0923-29x
108.30.02.14-30.2Plotery - urządzenia kreślące
109.30.02.14-30.21Plotery ołówkowo-pisakowe0923-28x
110.30.02.14-30.22Plotery atramentowe0923-28x
111.30.02.14-30.23Plotery tnące0923-28x
112.30.02.14-30.24Plotery grawerujące0923-28x
113.30.02.14-30.29Plotery pozostałe0923-28x

0923-29x

114.30.02.14-50Urządzenia wejściowe - klawiatury i czytniki optyczne i magnetooptyczne
115.30.02.14-50.10Klawiatury, zarówno przenośne jak i stanowiące część systemu mikrokomputera0923-29x
116.30.02.14-50.20Czytniki taśmy dziurkowanej0923-21
117.30.02.14-50.30Czytniki kart dziurkowanych0923-22
118.30.02.14-50.40Czytniki dokumentów (skanery)0923-23x

0923-5x

119.30.02.14-50.50Czytniki graficzne (digitizery)0923-29x

0923-5x

120.30.02.14-50.90Czytniki optyczne i magnetooptyczne, pozostałe0923-29x

0923-5x

121.30.02.14-70Urządzenia wejściowe lub wyjściowe inne niż drukarki i klawiatury
122.30.02.14-70.1Monitory
123.30.02.14-70.11Monitory monochromatyczne0923-29x

0923-4x

124.30.02.14-70.2Monitory kolorowe
125.30.02.14-70.21- z lampą kineskopową0923-29x
126.30.02.14-70.22- z ekranem ciekłokrystalicznym0923-29x
127.30.02.14-70.29Monitory kolorowe, pozostałe0923-29x
128.30.02.14-70.9Pozostałe urządzenia wejścia-wyjścia
129.30.02.14-70.91Dziurkarki szybkie taśmy papierowej0923-24
130.30.02.14-70.92Dziurkarki szybkie kart papierowych0923-25
131.30.02.14-70.93Urządzenia wejścia-wyjścia, kanały i łącza interfejs0923-4x
132.30.02.14-70.99Urządzenia wejścia i wyjścia, pozostałe0923-29x
133.30.02.15Urządzenia pamięci
134.30.02.15-30.00Urządzenia pamięci centralnej0923-14x
135.30.02.15-55Urządzenia pamięci dyskowej magnetycznej
136.30.02.15-55.20Jednostki pamięci dyskowej magnetycznej, do mikrokomputerów - dyski twarde0923-145x
137.30.02.15-55.30Jednostki pamięci dyskowej magnetycznej, do mikrokomputerów - dyskietki0923-145x
138.30.02.15-55.90Jednostki pamięci dyskowej magnetycznej - pozostałe0923-145x
139.30.02.15-57Jednostki pamięci dyskowej optycznej
140.30.02.15-57.10Jednostki pamięci dyskowej optycznej, z wyjątkiem magnetooptycznych0923-142x
141.30.02.15-57.20Jednostki pamięci dyskowej magnetooptycznej0923-145x
142.30.02.15-70Jednostki pamięci taśmowej
143.30.02.16Czytniki magnetyczne lub optyczne; maszyny do przetwarzania danych, gdzie indziej nie wymienione
144.30.02.16-00Maszyny do przetwarzania danych, gdzie indziej nie wymienione
145.30.02.16-00.10Urządzenia komputerowe do pisma Braille'a (dla ociemniałych)0796-213x
146.30.02.16-00.20Urządzenia komputerowe do teletransmisji danych0923-29x
147.30.02.16-00.30Urządzenia komputerowe do kopiowania i zabezpieczenia danych (Streamery)0923-19x
148.30.02.16-00.90Maszyny do przetwarzania danych gdzie indziej nie wymienione, pozostałe0923-19x

0923-29x

149.30.02.17Części i akcesoria do sprzętu komputerowego
150.30.02.17-00Części i akcesoria maszyn i urządzeń do automatycznego przetwarzania danych
151.30.02.17-00.1Karty specjalistyczne do mikrokomputerów (z wyjątkiem pamięci na kartach magnetycznych)
152.30.02.17-00.11Karty graficzne0923-29x
153.30.02.17-00.12Karty dźwiękowe0923-29x
154.30.02.17-00.13Karty sieciowe0923-29x
155.30.02.17-00.14Karty teleksowe0923-29x
156.30.02.17-00.19Karty do mikrokomputerów (z wyjątkiem pamięci na kartach magnetycznych); pozostałe0923-29x
157.30.02.17-00.20Urządzenia sterujące zastępujące klawiaturę komputera (myszy, track-ball'e, joystiki itp.)0923-29x
158.30.02.17-00.30Zespoły i części elektroniczne do komputerów0849-8x
159.30.02.17-00.40Części modułów systemów komputerowych, urządzenia zasilające i specjalne0929-31x
160.30.02.17-00.50Kable do komputerów0929-39x
161.30.02.17-00.60Przełączniki transmisji0929-31x
162.30.02.17-00.70Części do urządzeń komputerów specjalistycznych0929-4
163.30.02.17-00.90Części i akcesoria do sprzętu komputerowego pozostałe0924-1

0924-3

0924-4

0929-9

164.33.20.32-30Stoły i przyrządy kreślarskie
165.33.20.32-30.10Przybory kreślarskie2883-491x
166.33.20.32-30.20Grafiony2883-492
167.33.20.32-30.30Przykładnice2883-493
168.33.20.32-30.40Deski kreślarskie2883-494
169.33.20.32-30.90Stoły i przyrządy kreślarskie, pozostałe2883-49x
170.33.20.32-53.00Zestawy kreślarskie2883-46
171.33.20.32-55.00Przyrządy traserskie2882-9x
172.33.20.32-59Pozostałe przyrządy kreślarskie i do obliczeń rachunkowych
173.33.20.32-59.1Suwaki logarytmiczne
174.33.20.32-59.11Suwaki drewniane2883-471
175.33.20.32-59.12Suwaki z tworzyw sztucznych2883-472
176.33.20.32-59.13Suwaki metalowe2883-473
177.33.20.32-59.19Suwaki logarytmiczne, pozostałe2883-479
178.33.20.32-59.90Przyrządy kreślarskie i do obliczeń rachunkowych, pozostałe, gdzie indziej nie wymienione2883-49x
179.33.40.22Lornetki, lunety i inne teleskopy optyczne; instrumenty astronomiczne pozostałe, mikroskopy optyczne
180.33.40.22-30Lornetki
181.33.40.22-30.1Lornetki Galileusza
182.33.40.22-30.11Lornetki Galileusza teatralne0961-211
183.33.40.22-30.12Lornetki Galileusza turystyczne0961-212
184.33.40.22-30.19Lornetki Galileusza, pozostałe0961-219
185.33.40.22-30.2Lornetki pryzmatyczne
186.33.40.22-30.21Lornetki pryzmatyczne teatralne0961-221
187.33.40.22-30.22Lornetki pryzmatyczne turystyczne0961-222
188.33.40.22-30.23Lornetki pryzmatyczne specjalne0961-223
189.33.40.22-30.29Lornetki pryzmatyczne, pozostałe0961-229
190.33.40.22-30.3Lornetki zwierciadlane
191.33.40.22-30.31Lornetki zwierciadlane turystyczne0961-231
192.33.40.22-30.39Lornetki zwierciadlane pozostałe0961-239
193.33.40.22-30.40Lornetki noktowizyjne0961-24
194.33.40.22-30.50Lornety peryskopowe0961-25
195.33.40.22-30.60Lornety specjalne0961-26
196.33.40.22-30.70Lornety i lornetki noktowizyjne, pozostałe0961-29x
197.33.40.22-30.90Lornetki pozostałe, gdzie indziej nie wymienione0961-29x
198.33.40.22-50Przyrządy optyczne, z wyjątkiem lornetek, teleskopy optyczne
199.33.40.22-50.1Lunety, z wyjątkiem astronomicznych
200.33.40.22-50.11Lunety obserwacyjne, z wyjątkiem astronomicznych0961-11x
201.33.40.22-50.12Lunety obserwacyjne, z wyjątkiem astronomicznych ziemskie, Galileusza0961-11x
202.33.40.22-50.13Lunety myśliwskie0961-12x
203.33.40.22-50.14Lunety sportowe0961-12x
204.33.40.22-50.15Lunety noktowizyjne0961-12x
205.33.40.22-50.16Lunety turystyczne0961-12x
206.33.40.22-50.17Lunety specjalne0961-12x
207.33.40.22-50.19Lunety, z wyjątkiem astronomicznych, pozostałe0961-129
208.33.40.22-50.2Lunety astronomiczne
209.33.40.22-50.21Lunety astronomiczne do obserwacji wzrokowej0956x
210.33.40.22-50.22Lunety astronomiczne do obserwacji fotograficznej0956x
211.33.40.22-50.23Lunety astronomiczne południkowe0956-33
212.33.40.22-50.24Lunety ekwatoriały0956x
213.33.40.22-50.25Lunety azymutalne0956x
214.33.40.22-50.3Teleskopy astronomiczne
215.33.40.22-50.31Teleskopy astronomiczne lustrzane0956x
216.33.40.22-50.32Teleskopy astronomiczne paraboliczne0956-11
217.33.40.22-50.33Teleskopy astronomiczne aplanatyczne0956-12
218.33.40.22-50.34Teleskopy astronomiczne typu Schmidta0956-13
219.33.40.22-50.35Teleskopy astronomiczne amatorskie0956-14
220.33.40.22-50.36Teleskopy astronomiczne elektroniczne0956x
221.33.40.22-50.37Teleskopy astronomiczne zenitowe0956x
222.33.40.22-50.39Teleskopy astronomiczne, pozostałe0956x
223.33.40.22-79.1Mikroskopy szkolne
224.33.40.22-79.11Mikroskopy szkolne do obserwacji w świetle przechodzącym0952-11
225.33.40.22-79.12Mikroskopy szkolne do obserwacji w świetle odbitym0952-12
226.33.40.22-79.19Mikroskopy szkolne, pozostałe0952-19
227.33.40.22-79.2Mikroskopy biologiczne
228.33.40.22-79.21Mikroskopy biologiczne, proste laboratoryjne i badawcze0952-211
229.33.40.22-79.22Mikroskopy biologiczne, uniwersalne badawcze0952-212
230.33.40.22-79.23Mikroskopy biologiczne, specjalne0952-213x
231.33.40.22-79.29Mikroskopy biologiczne, pozostałe0952-213x
232.33.40.23-59.1Lupy
233.33.40.23-59.11Lupy biurowe0965x
234.33.40.23-59.12Lupy kieszonkowe0965x
235.33.40.23-59.13Lupy tkackie0965x
236.33.40.23-59.14Lupy dwuoczne0965x
237.33.40.24-30.00Części i akcesoria do mikroskopów optycznych ujętych w pozycji 33.40.22-73, 33.40.22-75, 33.40.22-790952-2

0952-8x

238.33.40.3Sprzęt fotograficzny i jego części
239.33.40.31Soczewki obiektywowe do aparatów fotograficznych, projektorów, do fotograficznych aparatów do zmniejszania i powiększania obrazu
240.33.40.31-00.00Wyposażenie optyczne do aparatów fotograficznych, kamer filmowych i projektorów0962-2x

0963-1x

0963-2x

241.33.40.33Aparaty fotograficzne dające natychmiastowe odbitki i inne aparaty fotograficzne
242.33.40.33-10Aparaty fotograficzne, dające odbitki natychmiastowe
243.33.40.33-10.1Aparaty fotograficzne, dające odbitki natychmiastowe, czarno-białe i barwne;
244.33.40.33-10.14Aparaty polaroidowe, ręczne, kasetowe0962-161x
245.33.40.33-10.19Aparaty fotograficzne, dające odbitki natychmiastowe, czarno-białe i barwne, pozostałe0962-161x
246.33.40.33-35Aparaty fotograficzne z celownikiem patrzącym przez obiektyw (lustrzanki jednoobiektywowe lub dwuobiektywowe SLR), z filmem o szerokości mniejszej lub równej 35 mm
247.33.40.33-35.1Aparaty fotograficzne małoobrazkowe, lustrzane jednoobiektywowe o formacie błony mniejszej niż 35 mm szerokości
248.33.40.33-35.11Aparaty fotograficzne małoobrazkowe, lustrzane jednobiektywowe o formacie błony mniejszej niż 35 mm szerokości, amatorskie0962-121
249.33.40.33-35.12Aparaty fotograficzne małoobrazkowe, lustrzane jednoobiektywowe o formacie błony mniejszej niż 35 mm szerokości, profesjonalne, z automatycznym naciągiem błony0962-123
250.33.40.33-35.2Aparaty fotograficzne lustrzane, jednoobiektywowe o szerokości błony równej 35 mm
251.33.40.33-35.21Aparaty fotograficzne lustrzane, jednoobiektywowe o szerokości błony równej 35 mm, amatorskie0962-131
252.33.40.33-35.22Aparaty fotograficzne lustrzane, jednoobiektywowe o szerokości błony równej 35 mm, profesjonalne, z automatycznym naciągiem błony0962-132
253.33.40.33-35.29Aparaty fotograficzne, jednoobiektywowe, lustrzane, o szerokości błony równej 35 mm, pozostałe0962-13
254.33.40.33-39Aparaty fotograficzne (z wyjątkiem SLR), z filtrem o szerokości mniejszej niż 35 mm
255.33.40.33-39.1Aparaty nielustrzane, z filmem o szerokości mniejszej niż 35 mm z dalmierzem
256.33.40.33-39.11Aparaty nielustrzane, z filmem o szerokości mniejszej niż 35 mm z dalmierzem, amatorskie0962-1 x
257.33.40.33-39.12Aparaty nielustrzane, z filmem o szerokości mniejszej niż 35 mm z dalmierzem, profesjonalne0962-1x
258.33.40.33-39.19Aparaty nielustrzane, z filmem o szerokości mniejszej niż 35 mm z dalmierzem, pozostałe0962-1x
259.33.40.33-50Aparaty fotograficzne (z wyjątkiem SLR), z filmem o szerokości 35 mm
260.33.40.33-50.10Aparaty mieszkowe0962-1x
261.33.40.33-50.90Aparaty fotograficzne (z wyjątkiem SLR), z filmem o szerokości 35 mm, pozostałe, gdzie indziej nie wymienione0962-1x
262.33.40.33-90Aparatura fotograficzna, gdzie indziej nie wymieniona
263.33.40.33-90.1Aparaty fotograficzne, lustrzanki jednoobiektywowe, o formacie błony większym niż 35 mm szerokości
264.33.40.33-90.11Aparaty fotograficzne, lustrzanki jednoobiektywowe, o formacie błony większym niż 35 mm szerokości, amatorskie0962-141
265.33.40.33-90.12Aparaty fotograficzne, lustrzanki jednoobiektywowe, o formacie błony większym niż 35 mm szerokości, profesjonalne, z naciągiem automatycznym błony0962-142
266.33.40.33-90.13Aparaty fotograficzne, lustrzanki dwuobiektywowe o formacie błony większej niż 35 mm szerokości0962-15
267.33.40.33-90.14Aparaty fotograficzne, lustrzanki dwuobiektywowe o formacie błony większej niż 35 mm szerokości, amatorskie0962-151
268.33.40.33-90.15Aparaty fotograficzne, lustrzanki dwuobiektywowe o formacie błony większej niż 35 mm szerokości, profesjonalne, z naciągiem automatycznym błony0962-152
269.33.40.33-90.19Aparaty fotograficzne, (lustrzanki jedno- i dwuobiektywowe SLR) z celownikiem patrzącym przez obiektyw, z filmem o szerokości większej niż 35 mm, pozostałe, gdzie indziej nie wymienione0962-169x
270.33.40.33-90.20Aparaty skrzynkowe typu Boxa0962-1x
271.33.40.33-90.30Aparaty fotograficzne (z wyjątkiem SLR) z filmem zwojowym o szerokości większej niż 35 mm, również na błony płaskie, pozostałe0962-1x
272.33.40.33-90.4Aparaty fotograficzne specjalne
273.33.40.33-90.41Aparaty fotograficzne specjalne, stereoskopowe0962-1x
274.33.40.33-90.42Aparaty fotograficzne specjalne, do zdjęć panoramicznych0962-1x
275.33.40.33-90.43Aparaty fotograficzne specjalne, do rejestracji przebiegów chwilowych0962-1x
276.33.40.33-90.44Aparaty fotograficzne specjalne, z soczewką do zdjęć horyzontu0962-1x
277.33.40.33-90.45Aparaty fotograficzne specjalne, z wyzwalaczem zdalnie sterowanym, wyposażonym w komórkę fotoelektryczną0962-1x
278.33.40.33-90.46Aparaty fotograficzne specjalne, pozostałe0962-1x
279.33.40.33-90.5Wyposażenie do aparatów fotograficznych
280.33.40.33-90.51Osłony przeciwsłoneczne0962-241

0962-242x

281.33.40.33-90.52Statywy i głowice statywowe0962-251x
282.33.40.33-90.53Statywy składane, metalowe0962-251x
283.33.40.33.90.54Statywy składane, drewniane0962-252
284.33.40.33-90.55Głowice statywowe, do aparatów fotograficznych0962-253
285.33.40.33-90.56Wężyki spustowe do flesza i ekspozycji0962-291
286.33.40.33-90.57Uchwyty pistoletowe0962-2x
287.33.40.33-90.58Matówki wymienne0962-2x
288.33.40.33-90.59Wyposażenie aparatów fotograficznych, pozostałe0962-295

0962-299x

289.33.40.33-90.6Światłomierze
290.33.40.33-90.61Światłomierze wysokiej klasy, profesjonalne0962-271
291.33.40.33-90.62Światłomierze amatorskie0962-272
292.33.40.34Kamery filmowe
293.33.40.34-30Kamery filmowe do filmów o szerokości mniejszej niż 16 mm lub do filmów 2x8 mm
294.33.40.34-30.1Kamery filmowe wąskotaśmowe z zapisem optycznym
295.33.40.34-30.11Kamery filmowe wąskotaśmowe z zapisem optycznym kamery 8 mm, lub podwójne 8 mm0963-111
296.33.40.34-30.12Kamery filmowe wąskotaśmowe z zapisem optycznym kamery 8 mm, "Super" 8 mm0963-112
297.33.40.34-30.2Kamery filmowe wąskotaśmowe z zapisem magnetycznym
298.33.40.34-30.21Kamery filmowe wąskotaśmowe z zapisem magnetycznym obrazu0963-1x
299.33.40.34-30.22Kamery filmowe wąskotaśmowe z zapisem magnetycznym obrazu i dźwięku0963-1x
300.33.40.34-30.29Kamery filmowe wąskotaśmowe z zapisem magnetycznym, pozostałe0963-1x
301.33.40.34-50Kamery filmowe, gdzie indziej nie wymienione
302.33.40.34-50.1Kamery filmowe wąskotaśmowe z zapisem optycznym obrazu
303.33.40.34-50.11Kamery 16 mm, do zdjęć niemych0963-113
304.33.40.34-50.12Kamery 16 mm, cichobieżne0963-114
305.33.40.34-50.13Kamery 16 mm, z zapisem magnetycznym dźwięku0963-115
306.33.40.34-50.2Kamery normalne szerokotaśmowe, z zapisem optycznym obrazu
307.33.40.34-50.21Kamery 35 mm, do zdjęć niemych0963-121
308.33.40.34-50.22Kamery 35 mm, cichobieżne0963-122
309.33.40.34-50.23Kamery 70 mm do zdjęć niemych0963-123
310.33.40.34-50.24Kamery 70 mm, cichobieżne0963-124
311.33.40.34-50.30Kamery specjalne, również z zapisem magnetycznym obrazu i dźwięku0963-13
312.33.40.34-50.40Kamery mikrofilmowe0963-14
313.33.40.34-50.90Kamery filmowe, gdzie indziej nie wymienione, pozostałe0963-1x
314.33.40.35Projektory filmowe, rzutniki przeźroczy, inne projektory obrazów
315.33.40.35-35Projektory filmowe, gdzie indziej nie wymienione
316.33.40.35-35.1Projektory filmowe
317.33.40.35-35.11Projektory 16 mm, z odczytem optycznym0963-213
318.33.40.35-35.12Projektory 16 mm, z odczytem optycznym i magnetycznym0963-214
319.33.40.35-35.13Projektory 16 mm dwutaśmowe0963-215
320.33.40.35-50Rzutniki do przeźroczy
321.33.40.35-50.1Przyrządy do projekcji I
322.33.40.35-50.11Rzutniki dla dzieci - filmoskopy0964-11
323.33.40.35-50.12Rzutniki małoobrazkowe, zwykłe0964-121
324.33.40.35-50.13Rzutniki małoobrazkowe, półautomatyczne0964-122
325.33.40.35-50.14Rzutniki małoobrazkowe, automatyczne0964-123
326.33.40.35-50.15Rzutniki małoobrazkowe, stereoskopowe0964-13
327.33.40.35-50.16Rzutniki dla średnich i dużych formatów0964-14
328.33.40.35-50.17Przyrządy do projekcji, epidiaskopy0964-22
329.33.40.35-50.29Przyrządy do projekcji II, pozostałe0964-12x
330.33.40.35-50.90Rzutniki do przeźroczy, pozostałe, gdzie indziej nie wymienione0964-12x
331.33.40.35-90Rzutniki obrazów, gdzie indziej nie wymienione
332.33.40.35-90.1Episkopy i projektory pisma
333.33.40.35-90.11Episkopy0964-21
334.33.40.35-90.12Projektory pisma0964-31
335.33.40.35-90.90Rzutniki obrazów pozostałe, gdzie indziej nie wymienione0964-39
336.33.40.36Lampy błyskowe, powiększalniki fotograficzne i urządzenia do zmniejszania fotografii, wyposażenie laboratoriów fotograficznych, negatywoskopy, ekrany projekcyjne
337.33.40.36-15Wyładowcze lampy błyskowe (elektroniczne)
338.33.40.36-15.1Lampy błyskowe, zasilane z sieci, akumulatora lub ogniwa, wysokiej klasy
339.33.40.36-15.11Lampy błyskowe, zasilane z sieci, akumulatora lub ogniwa, wysokiej klasy z regulacją natężenia błysku, jednopalnikowe0962-294x
340.33.40.36-15.12Lampy błyskowe, zasilane z sieci, akumulatora lub ogniwa, wysokiej klasy z regulacją natężenia błysku i czasu trwania błysku, jednopalnikowe0962-294x
341.33.40.36-15.13Lampy błyskowe, zasilane z sieci, akumulatora lub ogniwa, wysokiej klasy z regulacją natężenia błysku i czasu trwania błysku, wielopalnikowe, studyjne0962-294x
342.33.40.36-15.20Lampy błyskowe, zasilane z akumulatora lub ogniwa, wbudowane na stałe do aparatu fotograficznego, bez regulacji natężenia i czasu trwania błysku, amatorskie0962-294x
343.33.40.36-15.30Lampy błyskowe, zasilane z akumulatora lub ogniwa, łączone z aparatem fotograficznym za pomocą kostki fleszowej, bez regulacji natężenia i czasu trwania błysku, średniej klasy0962-294x
344.33.40.36-15.90Wyładowcze lampy błyskowe (elektroniczne), pozostałe, gdzie indziej nie wymienione0962-299x
345.33.40.36-19Fotograficzne lampy błyskowe oraz żarówki błyskowe, gdzie indziej nie wymienione
346.33.40.36-19.1Lampy do wytwarzania światła błyskowego w wyniku reakcji chemicznej i impulsu elektrycznego, amatorskie
347.33.40.36-19.11Lampy do wytwarzania światła błyskowego w wyniku reakcji chemicznej i impulsu elektrycznego, amatorskie z atmosferą tlenową i przewodem cyrkonu aluminiowym0962-294x
348.33.40.36-19.12Lampy do wytwarzania światła błyskowego w wyniku reakcji chemicznej i impulsu elektrycznego, amatorskie wypełnione proszkiem metalowym i utleniaczem, pomiędzy dwoma elektrodami0962-294x
349.33.40.36-19.13Lampy do wytwarzania światła błyskowego w wyniku reakcji chemicznej i impulsu elektrycznego, amatorskie, kostki oświetleniowe, zawierające cztery lampy i cztery odbłyśniki0962-294x
350.33.40.36-19.14Fotograficzne lampy błyskowe, jednorazowego działania, amatorskie, pozostałe0962-294x
351.33.40.36-19.90Fotograficzne lampy błyskowe oraz żarówki błyskowe, pozostałe, gdzie indziej nie wymienione0962-294x
352.33.40.36-30Powiększalniki i pomniejszalniki fotograficzne (niefilmowe)
353.33.40.36-30.1Powiększalniki i pomniejszalniki fotograficzne z automatycznym nastawianiem ostrości
354.33.40.36-30.11Powiększalniki i pomniejszalniki fotograficzne z automatycznym nastawieniem ostrości, popularne0962-311
355.33.40.36-30.12Powiększalniki i pomniejszalniki fotograficzne z automatycznym nastawianiem ostrości, średniej klasy0962-312
356.33.40.36-30.13.Powiększalniki i pomniejszalniki fotograficzne z automatycznym nastawianiem ostrości, wysokiej klasy0962-313x
357.33.40.36-30.2Powiększalniki i pomniejszalniki fotograficzne z automatycznym nastawianiem ostrości i czasu ekspozycji z głowicą barwną i analizatorem barw
358.33.40.36-30.21Powiększalniki i pomniejszalniki fotograficzne z automatycznym nastawianiem ostrości i czasu ekspozycji z głowicą barwną i analizatorem barw do dużych formatów, z napędzaną głowicą0962-313x
359.33.40.36-30.29Powiększalniki i pomniejszalniki fotograficzne z automatycznym nastawianiem ostrości i czasu ekspozycji z głowicą barwną i analizatorem barw, pozostałe0962-313x
360.33.40.36-30.90Powiększalniki i pomniejszalniki fotograficzne (niefilmowe), pozostałe, gdzie indziej nie wymienione0962-313x
361.33.40.36-70Urządzenia i wyposażenie do laboratoriów fotograficznych i filmowych, gdzie indziej nie wymienione, negatywoskopy
362.33.40.36-70.1Sprzęt fotograficzny laboratoryjny, pozostały
363.33.40.36-70.11Maskownice fotograficzne i ramy do naświetlania, metalowe0962-321
364.33.40.36-70.12Maskownice fotograficzne i ramy do naświetlania, drewniane0962-322
365.33.40.36-70.13Ramy do naświetlania papieru światłoczułego, pneumatyczne0962-323
366.33.40.36-70.2Wywoływaczki fotograficzne i kuwety
367.33.40.36-70.21Wywoływaczki fotograficzne i kuwety amatorskie0962-331
368.33.40.36-70.22Wywoływaczki fotograficzne i kuwety laboratoryjne0962-332
369.33.40.36-70.23Kuwety metalowe emaliowane, płuczkowe laboratoryjne0962-333
370.33.40.36-70.24Kuwety kamionkowe0962-33x
371.33.40.36-70.25Kuwety z tworzyw sztucznych0962-334
372.33.40.36-70.3Suszarki fotograficzne
373.33.40.36-70.31Suszarki płytowe0962-341
374.33.40.36-70.32Suszarki bębnowe0962-342
375.33.40.36-70.33Suszarki szafkowe0962-343
376.33.40.36-70.4Obcinarki fotograficzne
377.33.40.36-70.41Obcinarki fotograficzne, ręczne0962-361
378.33.40.36-70.42Obcinarki fotograficzne, stolikowe nożne0962-362
379.33.40.36-70.5Lampy fotograficzne laboratoryjne, reflektory, kopiarki
380.33.40.36-70.51Lampy ciemniowe0962-371
381.33.40.36-70.52Reflektory fotograficzne, stołowe0962-372
382.33.40.36-70.53Reflektory fotograficzne, statywowe0962-373
383.33.40.36-70.54Sprzęt fotograficzny laboratoryjny, kopiarki0962-314
384.33.40.36-70.55Sprzęt fotograficzny laboratoryjny, stoły retuszerskie0962-39x
385.33.40.36-70.56Sprzęt fotograficzny laboratoryjny, pozostały, gdzie indziej nie wymieniony0962-39x
386.33.40.36-90.60Ekrany przenośne, zwinięte w futerale lub skrzynkach do zamontowania na trójnogu0963-25x
387.33.40.36-90.70Ekrany z płótna zabielonego, srebrzonego, perlistego itp.0963-25x
388.33.40.36-90.80Ekrany z tworzyw sztucznych, arkusze0969-3x
389.33.40.38Części i akcesoria do sprzętu i wyposażenia fotograficznego
390.33.40.38-13Części i akcesoria do aparatów fotograficznych
391.33.40.38-13.1Części i akcesoria do aparatów fotograficznych amatorskich i zawodowych
392.33.40.38-13.11Korpusy aparatów fotograficznych i ich części0962-2x
393.33.40.38-13.12Mieszki do aparatów fotograficznych zamontowane na stałe i ich części0962-2x
394.33.40.38-13.13Mieszki do wyciągu przy reprodukcji zdjęć i ich części0962-2x
395.33.40.38-13.14Statywy do aparatów fotograficznych studyjne i ich części0962-2x
396.33.40.38-13.15Statywy do aparatów fotograficznych przenośne i ich części0962-2x
397.33.40.38-13.16Głowice panoramiczne i ich części0962-2x
398.33.40.38-13.17Migawki i przesłony oraz ich części0962-2x
399.33.40.38-13.18Wyzwalacze oraz wyzwalacze zdalne i ich części0962-2x
400.33.40.38-13.19Kasety na płyty i błony płaskie oraz ich części0962-2x
401.33.40.38-13.90Części i akcesoria do aparatów fotograficznych, pozostałe, gdzie indziej nie wymienione0962-22
402.33.40.38-15Części i akcesoria do urządzeń objętych pozycją 33.40.36-19
403.33.40.38-15.10Części i akcesoria do aparatów i urządzeń wyposażonych w lampy wyładowcze0969-22x
404.33.40.38-15.20Zasilacze do lamp błyskowych akumulatorowe lub ogniowe0969-22x
405.33.40.38-15.30Ładowarki do akumulatorów0969-22x
406.33.40.38-15.40Części i akcesoria do aparatów fotograficznych wyposażonych na stałe w urządzenia fleszowe0969-22x
407.33.40.38-15.5Części i akcesoria do lamp wytwarzających światło fleszowe
408.33.40.38-15.51Części i akcesoria do lamp wytwarzających światło fleszowe, żarówki z wypełnieniem chemicznym lub atmosferą tlenową0969-22x
409.33.40.38-15.52Części i akcesoria do lamp wytwarzających światło fleszowe, kostki oświetleniowe oraz ich części0969-22x
410.33.40.38-15.59Części i akcesoria do lamp wytwarzających światło fleszowe, pozostałe0969-22x
411.36.3Instrumenty muzyczne
412.36.30Instrumenty muzyczne i ich części
413.36.30.1Instrumenty muzyczne i ich części
414.36.30.11Fortepiany i inne klawiszowe instrumenty strunowe
415.36.30.11-10.00Pianina2811-12
416.36.30.11-30.00Fortepiany koncertowe2811-11
417.36.30.11-50.00Klawesyny i pozostałe klawiszowe instrumenty strunowe2811-19
418.36.30.12Instrumenty muzyczne strunowe pozostałe
419.36.30.12-35.00Skrzypce2811-211x
420.36.30.12-39Instrumenty muzyczne strunowe, smyczkowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
421.36.30.12-39.10Wiolonczele2811-211
422.36.30.12-39.20Basy i kontrabasy2811-213
423.36.30.12-39.30Altówki2811-214x
424.36.30.12-39.90Instrumenty muzyczne strunowe, smyczkowe, gdzie indziej nie wymienione2811-219
425.36.30.12-50.00Gitary2811-221
426.36.30.12-90Instrumenty strunowe muzyczne, pozostałe (z wyjątkiem gitar)
427.36.30.12-90.10Harfy2811-229x
428.36.30.12-90.20Mandoliny i mandole2811-222

2882-91x

429.36.30.12-90.30Banjo2811-223

2882-91x

430.36.30.12-90.90Instrumenty muzyczne strunowe pozostałe, gdzie indziej nie wymienione2811-229x

2882-91x

431.36.30.13Organy piszczałkowe klawiszowe, fisharmonie i podobne instrumenty; akordeony i podobne instrumenty, harmonijki ustne
432.36.30.13-10Organy piszczałkowe klawiszowe, fisharmonie i podobne instrumenty klawiszowe
433.36.30.13-10.10Organy piszczałkowe klawiszowe2811-511
434.36.30.13-10.20Fisharmonie i podobne instrumenty klawiszowe z metalowym języczkiem drgającym2811-512

2811-59x

435.36.30.13-30Akordeony i podobne instrumenty
436.36.30.13-30.10Akordeony2811-521
437.36.30.13-30.20Harmonie2811-522
438.36.30.13-30.90Instrumenty podobne do akordeonów, pozostałe2811-59x
439.36.30.13-50.00Harmonijki ustne2811-523
440.36.30.14Instrumenty dęte
441.36.30.14-10Instrumenty dęte blaszane
442.36.30.14-10.10Trąbki, kornety, rogi, trąbki sygnałowe2811-32x
443.36.30.14-10.20Puzony2811-32x
444.36.30.14-10.30Waltornie i temu podobne2811-32x
445.36.30.14-10.40Tuby2811-32x
446.36.30.14-10.90Instrumenty dęte blaszane, pozostałe2811-32x
447.36.30.14-40Instrumenty muzyczne dęte pozostałe z wyłączeniem instrumentów dętych blaszanych
448.36.30.14-40.10Flety proste2811-31x

2811-39x

449.36.30.14-40.20Klarnety2811-31x

2811-39x

450.36.30.14-40.30Saksofony2811-31x

2811-39x

451.36.30.14-40.40Fagoty i oboje2811-31x

2811-39x

452.36.30.14-40.90Instrumenty muzyczne dęte z wyłączeniem instrumentów dętych blaszanych pozostałe, gdzie indziej nie wymienione2811-31x

2811-39x

453.36.30.15Instrumenty muzyczne, w tym klawiszowe, których dźwięk jest wytwarzany lub musi być wzmacniany elektrycznie
454.36.30.15-10.00Organy elektronowe2811-61x
455.36.30.15-33.00Pianina cyfrowe2811-62x
456.36.30.15-37.00Syntetyzatory klawiszowe2811-69x
457.36.30.15-40Klawiatury i pozostałe instrumenty klawiszowe
458.36.30.15-40.10Klawiatury elektronowe lub elektromechaniczne2811-61x

2811-69x

459.36.30.15-40.90Instrumenty klawiszowe elektronowe i elektromechaniczne, pozostałe2811-61x

2811-69x

460.36.30.15-50.00Gitary elektryczne2811-62x
461.36.30.15-90.00Instrumenty elektryczne, gdzie indziej nie wymienione2811-63

2811-69x

462.36.30.16Instrumenty muzyczne pozostałe
463.36.30.16-30Instrumenty perkusyjne
464.36.30.16-30.1Komplety perkusyjne
465.36.30.16-30.11Membranofony2811-411
466.36.30.16-30.12Idiofony2811-412
467.36.30.16-30.13Zestawy perkusyjne2811-413
468.36.30.16-30.20Kotły i bębny2811-49x
469.36.30.16-30.90Instrumenty perkusyjne, pozostałe2811-49x
470.36.30.17Taktomierze, widełki stroikowe i kamertony dęte, mechanizmy pozytywek; struny do instrumentów muzycznych
471.36.30.17-30Metronomy, widełki stroikowe oraz kamertony dęte; mechanizmy pozytywek
472.36.30.17-30.10Metronomy, widełki stroikowe oraz kamertony dęte2812-29x
473.36.30.17-30.20Mechanizmy pozytywek2812-29x
474.36.30.17-50Struny do instrumentów muzycznych
475.36.30.17-50.10Struny do instrumentów muzycznych metalowe, gołe2812-131
476.36.30.17-50.20Struny do instrumentów muzycznych metalowe, nawijane2812-132
477.36.30.17-50.30Struny do instrumentów muzycznych z jelit i z tworzyw sztucznych2812-133
478.36.30.17-50.90Struny do instrumentów muzycznych, pozostałe2812-139
479.36.30.18Części i akcesoria do instrumentów muzycznych
480.36.30.18-13.00Części i akcesoria do pianin i fortepianów, stałe2812-111

2812-112

2812-113

2812-114

2812-119

2812-21

481.36.30.18-15.00Części i akcesoria do instrumentów muzycznych objętych pozycją 36.30.13-102812-161

2812-169x

2812-25x

482.36.30.18-17.00Części i akcesoria do instrumentów muzycznych objętych pozycją 36.30.152812-171

2812-172

2812-173

2812-26

483.36.30.18-30.00Części i akcesoria do instrumentów muzycznych objętych pozycją 36.30.122812-12

2812-22

484.36.30.18-50Części i akcesoria do instrumentów muzycznych objętych pozycją 36.30.13-30: 36.30.13-50
485.36.30.18-50.10Części i akcesoria do akordeonów i podobnych instrumentów2812-162x

2812-169x

2812-25x

486.36.30.18-50.20Części i akcesoria do harmonijek ustnych2812-162x

2812-25x

487.36.30.18-95.00Części i akcesoria do instrumentów muzycznych objętych pozycją 36.30.142812-14

2812-23x

488.36.30.18-99.00Części i akcesoria do instrumentów muzycznych pozostałe, gdzie indziej nie wymienione2812-15

2812-23x

2812-24

2812-29x

489.36.63.22-30.00Piórka kreślarskie do kreślenia tuszem2883-491x
490.36.63.74-00.1Przyrządy, aparaty, modele dla celów nauczania
491.36.63.74-00.11Przyrządy, aparaty, modele stosowane przy nauczaniu fizyki, chemii, przedmiotów technicznych2884-1x
492.36.63.74-00.12Modele anatomii człowieka, zwierząt2884-2
493.36.63.74-00.19Przyrządy, aparaty, modele dla celów nauczania, pozostałe2884-3

2884-4

2884-5

2884-6x

2884-7

2884-9

1 Załącznik zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2000 r. (Dz.U.00.121.1292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2001 r.