§ 2. - Określenie rodzajów przyrządów i pomocy naukowych, których zakup uprawnia do odliczenia poniesionych wydatków od podatku dochodowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.155.1812

Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 2001 r.
§  2.
Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów przyrządów i pomocy naukowych, których zakup uprawnia do odliczenia poniesionych wydatków od podatku dochodowego (Dz. U. Nr 156, poz. 784 i z 2000 r. Nr 121, poz. 1292).