Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.19.99

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 marca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 22 lutego 1920 r.
w sprawie ogólnego podwyższenia taryf kolejowych na przewóz osób, bagażu, zwłok, zwierząt żywych i towarów kolejami polskiemi.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dziennik Praw № 14, poz. 151), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82, z dnia 10 kwietnia 1919 r.) i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu niniejszem zarządzam, co następuje:

A.

Polskie Koleje Państwowe na terenie b. Dzielnicy Pruskiej

I. 1 Niemiecka -kolejowa taryfa osobowa i bagażowa.
a) Deutscher Eisenbahn - Personen - und Gepäcktarif, Teil I.
b) Personen und Gepäcktarif der preussisch - hessischen Staatsbahnen, Teil II.
c) Anhang zu den Entfernungstafeln für den Personen und Gepäcktarif, Preisberechnungstafeln:

Z dniem 1 marca 1920 r. wszystkie obecnie obowiązujące opłaty z wyjątkiem opłat za klasę I podwyższa się o 100% (sto %). Opłaty za klasę I podwyższa się o 50% (pięćdziesiąt %).

II. Niemiecka kolejowa taryfa na przewóz zwierząt żywych (Deutscher Eisenbahn-Tiertarif) oraz Niemiecka Kolejowa taryfa towarowa (Deutscher Eisenbahn - Gütertarif Teil II Heft C I a):

Z dniem 1 marca 1920 r. wszystkie obecnie obowiązujące opłaty, przewidziane w tych taryfach podwyższa się o 50% (pięćdziesiąt %).

B.

Polskie Koleje Państwowe na terenie b. zaboru rosyjskiego

(Okręgi Dyrekcji Warszawskiej, Radomskiej i Wileńskiej).
I. Taryfa tymczasowa na przewóz, pasażerów i bagażu na linjach kolei państwowych okręgu Warszawskiego, ważna od listopada 1918 r.

Z dniem 1 marca 1920 r. wszystkie opłaty, przewidziane w tej taryfie podwyższa się o 100%.

II. Taryfa tymczasowa na przewóz podróżnych, psów i bagażu na linjach Dyrekcji Radomskiej, ważna od 1 listopada 1918 r.

Z dniem 1 marca 1920 r. wszystkie opłaty, przewidziane w tej taryfie, podwyższa się o 50%.

III. Taryfa tymczasowa na przewóz osób, psów i bagażu na kolejach wojskowych, ważna od czerwca 1919 r. (obowiązująca na linjach okręgu Wileńskiego).

Z dniem 1 marca 1920 r. wszystkie opłaty, przewidziane w tej taryfie, podwyższa się:

a) wyrażone w markach - 100%
b) wyrażone w koronach - 50%
IV. Tymczasowa taryfa towarowa na przewóz towarów, zwierząt żywych i zwłok kolejami państwowemi okręgów Warszawskiego i Radomskiego, obowiązująca od dnia 1 listopada 1919 r. i stosowana również na kolejach okręgu Wileńskiego.

Z dniem 1 marca 1920 r. wszystkie opłaty, przewidziane w części III tej taryfy podwyższa się o 50% (pięćdziesiąt %).

C.

Polskie Koleje Państwowe oraz prywatne koleje lokalne normalnotorowe, zarządzane przez Państwo na rachunek własny, albo właścicieli na terenie b. zaboru austrjackiego.

(Okręgi Dyrekcji Krakowskiej, Lwowskiej i Stanisławowskiej).
I. a) Austrjacko - bośniacko - hercegowińska kolejowa taryfa osobowa i bagażowa część I, ważna od 1 stycznia 1910 r.
b) Taryfa osobowa i bagażowa, część II, zeszyt 1 i zeszyt 4 ważna od 1 lutego 1917 r.

Z dniem 1 marca 1920 r. podwyższa się wszystkie obecnie obowiązujące opłaty o 50% (pięćdziesiąt %).

II. Miejscowa taryfa towarowa b. austrjackich kolei państwowych, część II, zeszyt 1, ważna od 1 marca 1919 r. wraz z uzupełnieniem I - em, ważnem od dnia 15 lutego 1920 r.

Z dniem 1 marca 1920 r. wszystkie obecnie obowiązujące opłaty, przewidziane w tabeli opłat, rozdz. VI tej taryfy podwyższa się o 30% (trzydzieści %).

1 Przewidziane w punkcie A I nin. rozporządzenia opłaty za przejazd osób w klasie I podwyższa się z dniem 16 marca r. b o 100% (sto %) zamiast 50%, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 10 marca 1920 r. (Dz.U.20.23.139).