Rozdział 7 - Przepisy przejściowe i końcowe. - Ochrona granic państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.9.51

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 maja 1990 r.

Rozdział  VII.

Przepisy przejściowe i końcowe.

Obowiązek uzyskania zezwolenia na zamieszkanie w strefie nadgranicznej nie dotyczy osób mających miejsce zamieszkania w tej strefie w dniu wejścia w życie dekretu.

1.
Tracą moc przepisy w przedmiotach uregulowanych dekretem.
2.
W szczególności tracą moc przepisy z dnia 23 grudnia 1927 r. o granicach Państwa (Dz. U. z 1937 r. Nr 11, poz. 83 i z 1948 r. Nr 47, poz. 348).

Pozostaje w mocy dekret z dnia 6 września 1951 r. o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju (Dz. U. Nr 46, poz. 341).

Do czasu wydania przepisów wykonawczych do dekretu zachowują moc przepisy dotychczasowe, o ile nie są sprzeczne z dekretem.

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.