Art. 35. - Ochrona granic państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.9.51

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 maja 1990 r.
Art.  35.

Do czasu wydania przepisów wykonawczych do dekretu zachowują moc przepisy dotychczasowe, o ile nie są sprzeczne z dekretem.