[Regulamin rynku regulowanego] - Art. 28. - Obrót instrumentami finansowymi. - Dz.U.2022.1500 t.j. - OpenLEX

Art. 28. - [Regulamin rynku regulowanego] - Obrót instrumentami finansowymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1500 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r. do: 9 lutego 2023 r.
Art.  28.  [Regulamin rynku regulowanego]
1. 
Rada nadzorcza spółki prowadzącej rynek regulowany, na wniosek zarządu spółki prowadzącej rynek regulowany, uchwala regulamin rynku regulowanego, a także zmiany tego regulaminu.
2. 
Regulamin rynku regulowanego określa w szczególności:
1)
kryteria i warunki dopuszczania papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych do obrotu na poszczególnych rynkach, w tym papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w innym państwie członkowskim;
2)
sposób i tryb rozstrzygania sporów dotyczących przebiegu transakcji;
3)
rodzaje transakcji zawieranych na rynku regulowanym;
4)
porządek obrotu papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi na rynku regulowanym;
5)
warunki i tryb notowania, zawieszania i zaprzestania notowania papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych na rynku regulowanym;
6)
sposób ustalania i ogłaszania kursów;
7)
dni sesyjne i godziny sesji;
8)
zasady anulowania transakcji;
9)
sposób klasyfikowania papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych notowanych na rynku regulowanym;
10)
system informacyjny rynku regulowanego;
11)
wysokość stałej opłaty rocznej za korzystanie z urządzeń rynku regulowanego;
12)
wysokość opłat transakcyjnych i sposoby ich naliczania;
13)
obowiązki informacyjne emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu wyłącznie na rynku regulowanym niebędącym rynkiem oficjalnych notowań, a także warunki uznania informacji za równoważne informacjom bieżącym i okresowym, w przypadku emitentów z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim, dla których Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym w rozumieniu art. 55a ustawy o ofercie publicznej - w zakresie określonym w art. 61 tej ustawy;
14)
sposób postępowania w przypadku naruszenia przez emitentów obowiązków informacyjnych określonych w regulaminie;
15)
postanowienia mające na celu wykrywanie i zapobieganie wykorzystywaniu informacji poufnych lub przeciwdziałanie i ujawnianie przypadków manipulacji na rynku, o której mowa w art. 12 rozporządzenia 596/2014;
15a)
zasady zawieszania lub ograniczania obrotu instrumentami finansowymi w przypadku znacznego wahania cen tych instrumentów;
15b)
zasady zmiany, unieważniania lub korekty transakcji;
15c) 10
 mechanizmy umożliwiające kontrolę otwartych pozycji w zakresie towarowych instrumentów pochodnych, innych niż towarowe instrumenty pochodne, o których mowa w art. 32f ust. 8, w szczególności umożliwiające:
a)
monitorowanie otwartych pozycji członków rynku regulowanego,
b) 11
 uzyskiwanie od członka rynku regulowanego dostępu do informacji, w tym do istotnych dokumentów dotyczących wielkości i celu pozycji lub otwartych ekspozycji, informacji na temat beneficjentów rzeczywistych lub właścicieli instrumentu bazowego oraz do informacji na temat wspólnych ustaleń oraz powiązanych aktywów lub pasywów na rynku instrumentu bazowego, w tym pozycji utrzymywanych w towarowych instrumentach pochodnych o tym samym instrumencie bazowym i tych samych cechach w systemach obrotu instrumentami finansowymi innych niż rynek regulowany, i w ekonomicznie równoważnych kontraktach będących przedmiotem obrotu poza systemami obrotu instrumentami finansowymi,
c) 12
 żądanie od członka rynku regulowanego, aby zamknął albo zmniejszył daną pozycję tymczasowo albo na stałe,
d) 13
 jednostronne podjęcie odpowiednich działań w celu zapewnienia zamknięcia albo zmniejszenia danej pozycji, jeżeli członek rynku regulowanego nie zastosuje się do żądania, o którym mowa w lit. c,
e) 14
 żądanie od członka rynku regulowanego, aby tymczasowo przywrócił płynność na rynku zgodnie z ustaloną ceną i wolumenem, z wyraźnym zamiarem złagodzenia skutków dużej lub dominującej pozycji;
15d)
w przypadku gdy spółka prowadząca rynek regulowany umożliwia dopuszczanie do obrotu na tym rynku papierów wartościowych na wniosek złożony przez podmiot inny niż ich emitent:
a)
mechanizmy zabezpieczające inwestorów w przypadku zaprzestania dopuszczania do obrotu na rynku regulowanym w innym państwie takich papierów wartościowych lub zaprzestania ich dopuszczania do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b)
sposób wykonywania obowiązków informacyjnych związanych z dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym takich papierów wartościowych,
c)
mechanizmy zabezpieczające przed przepływem takich papierów wartościowych z rynku regulowanego prowadzonego w innym państwie członkowskim na prowadzony przez spółkę rynek regulowany.
16)
(uchylony).
17)
(uchylony).
3. 
Regulamin rynku regulowanego może określać dodatkowe warunki dopuszczania papierów wartościowych do obrotu stosowane wyłącznie w celu ochrony interesu inwestorów. W takim przypadku podmiot składający wniosek o dopuszczenie danych papierów wartościowych do obrotu powinien zostać powiadomiony o tych warunkach przed jego złożeniem.
4. 
W przypadku opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 12, spółka prowadząca rynek regulowany może określić w regulaminie wyższe opłaty:
1)
od zleceń, które są następnie anulowane;
2)
od członków rynku regulowanego, dla których współczynnik zleceń anulowanych w stosunku do zleceń wykonanych przekracza limity określone przez spółkę prowadzącą rynek regulowany;
3)
od członków rynku regulowanego, którzy stosują technikę handlu algorytmicznego o wysokiej częstotliwości.
10 Art. 28 ust. 2 pkt 15c zdanie wstępne zmienione przez art. 56 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1488) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 lipca 2022 r.
11 Art. 28 ust. 2 pkt 15c lit. b zmieniona przez art. 56 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1488) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 lipca 2022 r.
12 Art. 28 ust. 2 pkt 15c lit. c zmieniona przez art. 56 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1488) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 lipca 2022 r.
13 Art. 28 ust. 2 pkt 15c lit. d zmieniona przez art. 56 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1488) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 lipca 2022 r.
14 Art. 28 ust. 2 pkt 15c lit. e zmieniona przez art. 56 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1488) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 lipca 2022 r.