[Rynek nieoficjalny - obowiązki informacyjne emitentów] - Art. 61. - Oferta publiczna i warunki wprowadzania instrumentów... - Dz.U.2021.1983 t.j. - OpenLEX

Art. 61. - [Rynek nieoficjalny - obowiązki informacyjne emitentów] - Oferta publiczna i warunki wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółki publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1983 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2022 r. do: 9 listopada 2023 r.
Art.  61.  [Rynek nieoficjalny - obowiązki informacyjne emitentów]

Rodzaj, zakres i formę informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu wyłącznie na rynku regulowanym niebędącym rynkiem oficjalnych notowań oraz częstotliwość i terminy ich przekazywania określa regulamin tego rynku przy uwzględnieniu regulacji w zakresie rachunkowości, na podstawie których mają być ujawniane dane finansowe, oraz zakresu ujawnianych danych finansowych, w sposób umożliwiający inwestorom ocenę sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej emitenta. Regulaminy określają również, w przypadku emitentów z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim, dla których Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, warunki uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa siedziby do informacji bieżących i okresowych.