Kidyba Andrzej (red.), Spółka akcyjna

Monografie
Opublikowano: Oficyna 2010
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Spółka akcyjna

Autorzy fragmentu:

CZĘŚĆ1.
KONSTRUKCJA JURYDYCZNA SPÓŁKI AKCYJNEJ

Rozdział1.
Istota spółki akcyjnej

§1.
Pojęcie spółki akcyjnej

1.Właściwości spółki akcyjnej

Normatywną definicję spółki akcyjnej zawiera art. 301 § 1 k.s.h., stwierdzający jedynie, że może być ona zawiązana przez jedną lub więcej osób, przy czym odmiennie niż przy spółkach osobowych czy też przy spółce z o.o. ustawodawca nie stanowi nic na temat celu spółki akcyjnej. Niemniej mimo braku jakiegokolwiek rozstrzygnięcia ustawowego w tym przedmiocie communis opinio przyjmuje się, iż cel spółki akcyjnej może być dowolny, tzn. każdy prawnie dopuszczalny, zarówno gospodarczy, jak też i niegospodarczy, w tym polegający również na prowadzeniu działalności charytatywnej lub nawet politycznej (S. Sołtysiński (w:) S. Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szwaja, Kodeks handlowy. Komentarz, t. II, Warszawa 1996, s. 15; K. Kruczalak, Prawo handlowe. Zarys wykładu, Warszawa 1996, s. 182 oraz W. Popiołek (w:) Kodeks spółek handlowych. Komentarz, pod red. J.A. Strzępki, Warszawa 2003, s. 927). Takie podejście wynika z faktu, że skoro przepisy kodeksu spółek handlowych nie zawierają ograniczeń, dla...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX