Obowiązkowe dostawy jaj kurzych dla Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.7.31

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 marca 1945 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 16 lutego 1945 r.
o obowiązkowych dostawach jaj kurzych dla Państwa.

Na podstawie art. 1, 3, 46, 49, 65 i 66 ustawy z dnia 30 marca 1939 r. o powszechnym obowiązku świadczeń rzeczowych (Dz. U. R. P. Nr 30, poz. 200), oraz §§ 111-118 i 161-164 rozporządzenia Ministrów: Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Skarbu, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji, Opieki Społecznej oraz Poczt i Telegrafów z dnia 26 sierpnia 1939 r. w sprawie wykonania ustawy o powszechnym obowiązku świadczeń rzeczowych (Dz. U. R. P. Nr 85, poz. 529) zarządza się, co następuje:
Wprowadza się z dniem 20 lutego 1945 r. obowiązkowe dostawy jaj kurzych dla celów świadczeń rzeczowych na terenie całego Państwa. Jaja kurze są z tym dniem zajęte na rzecz Państwa ze skutkami, przewidzianymi w art. 48 ust. (3) ustawy o powszechnym obowiązku świadczeń rzeczowych.
Wysokość i terminy dostaw oraz sposób ich rozdziału między zobowiązanych tudzież ceny płacone za jaja ustali Minister Aprowizacji i Handlu w drodze zarządzenia.
Rolnicy z terenów zniszczonych wskutek działań wojennych, mogą być zwolnieni z obowiązkowych dostaw jaj kurzych.
Wolny handel jajami kurzymi jest dozwolony dla poszczególnych zobowiązanych po wykonaniu obowiązkowej dostawy jaj i z tą chwilą znosi się skutki zajęcia w stosunku do osób, które wykonały obowiązek dostawy. Jako dowód wykonania dostaw służą pokwitowania zbiornic jaj.
Naruszenie przepisów niniejszego rozporządzenia lub zarządzeń wydanych na jego podstawie będzie karane z mocy art. 10 dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 30 października 1944 r. o ochronie Państwa (Dz. U. R. P. Nr 10, poz. 50).
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Aprowizacji i Handlu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.