Nadzór sanitarny nad obrotem grzybami i przetwórstwem grzybów. - Dz.U.1959.5.34 - OpenLEX

Nadzór sanitarny nad obrotem grzybami i przetwórstwem grzybów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.5.34

Akt utracił moc
Wersja od: 27 października 1972 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 10 stycznia 1959 r.
w sprawie nadzoru sanitarnego nad obrotem grzybami i przetwórstwem grzybów. *

Na podstawie art. 8 lit. a), b), c), d) i e) przepisów z dnia 22 marca 1928 r. o dozorze nad artykułami żywności i przedmiotami użytku (Dz. U. Nr 36, poz. 343 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie dotyczy nadzoru sanitarnego nad obrotem grzybami świeżymi i przetworami grzybowymi oraz nad przetwórstwem grzybów.
2.
Użyte w rozporządzeniu określenie "grzyby świeże" oznacza surowe owocniki grzybów, a określenie "przetwory grzybowe" - grzyby konserwowane albo ekstrakty bądź koncentraty grzybowe.
Do obrotu wolno wprowadzać jedynie następujące gatunki grzybów świeżych:
1)
borowik siniak - Boletus cyanescens (Gyroporus),
2)
borowik kasztanowaty - Boletus castaneus (Gyroporus),
3)
borowik maślak - Boletus luteus (Ixocomus),
4)
borowik ziarnisty - Boletus granulatus (Ixocomus),
5)
borowik żółty - Boletus flavus (Ixocomus),
6)
borowik strojny - Boletus elegans (Ixocomus),
7)
borowik sitarz - Boletus bovinus (Ixocomus),
8)
borowik pstry - Boletus variegatas (Ixocomus),
9)
borowik brunatny - Boletus badius (Xerocomus),
10)
borowik złotawy - Boletus chrysenteron (Xerocomus),
11)
borowik zajączek - Boletus subtomentosus (Xerocomus),
12)
borowik szlachetny (prawdziwek - wszystkie jego odmiany) - Bolelus edulis,
13)
borowik kozak (koźlarz) - Boletus scaber (Krombholzia scabra),
14)
borowik pseudo-kozak (koźlarek) - Boletus pseudoscaber (Krombholzia rugosa),
15)
borowik czerwony (kozak czerwony z odmianami) - Boletus rufus (Krombholzia aurantiaca),
16)
mleczaj rydz - Lactarius deliciosus,
17)
gąska żółta (zielona) - Tricholoma equestre,
18)
opieńka miodowa - Armillaria mellea,
19)
twardzioszek przydrożny - Marasmius oreades,
20)
łuskwiak płachetka - Pholiota caperata (Rozites),
21)
pieczarka polna - Agaricus campester, z wyjątkiem zbyt młodych egzemplarzy ze zbioru naturalnego (dzikiego), których blaszki jeszcze nie zaróżowiały,
22)
pieczarka ogrodowa - Agaricus hortensis, z zastrzeżeniem zawartym w pkt 21,
23)
pieczarka dwuzarodnikowa - Agaricus bisporus, z zastrzeżeniem zawartym w pkt 21,
24)
pieczarka lśniąca (leśna) - Agaricus silvaticus, z zastrzeżeniem zawartym w pkt 21,
25)
czubajka kania (sowa) - Lepiota procera,
26)
pieprznik jadalny (kurka) - Cantharellus cibarius,
27)
kolczak dachówkowaty - Hydnum imbricatum,
28)
kolczak obłączasty - Hydnum repandum,
29)
lejkowiec dęty - Craterellus cornucopioides,
30)
smardz jadalny - Morchella esculenta,
31)
smardz stożkowaty (spiczak) - Morchella conica.
1.
Do obrotu wolno wprowadzać jedynie następujące rodzaje grzybów konserwowanych:
1)
grzyby suszone, jeżeli:
a)
do ich sporządzenia użyto jednego z gatunków grzybów świeżych wymienionych w § 2 pkt 2, 9, 11-15 i 26 oraz
b)
nie zawierają więcej niż 12% wody,
2)
grzyby mrożone, jeżeli:
a)
do ich sporządzenia użyto jednego z gatunków grzybów świeżych wymienionych w § 2 oraz
b)
w celu utrwalenia zostały poddane działaniu temperatury poniżej minus 15°C,
3)
grzyby apertyzowane, jeżeli:
a)
do ich sporządzenia użyto grzybów gotowanych lub smażonych jednego gatunku spośród wymienionych w § 2 albo grzybów suszonych (pkt 1) oraz
b)
zostały umieszczone w zalewie lub w sosie z dodatkiem przypraw, zamknięte w szczelnym słoju lub puszce, a następnie poddane pasteryzacji lub sterylizacji,
4)
grzyby kiszone, jeżeli:
a)
do ich sporządzenia użyto jednego z gatunków grzybów świeżych wymienionych w § 2 oraz
b)
zostały zblanszowane i utrwalone fermentacją mlekową,
5)
grzyby solone, jeżeli:
a)
do ich sporządzenia użyto jednego z gatunków grzybów świeżych wymienionych w § 2 oraz
b)
zostały zblanszowane i utrwalone dodatkiem soli kuchennej w ilości do 15%,
6)
grzyby marynowane, jeżeli:
a)
do ich sporządzenia użyto jednego z gatunków grzybów świeżych wymienionych w § 2 oraz
b)
zostały zblanszowane i umieszczone w zalewie zawierającej do 2,4% kwasu octowego lub mlekowego bądź ich mieszaniny.
2.
Grzyby suszone wolno wprowadzać do obrotu jedynie w postaci:
1)
samych kapeluszy,
2)
kapeluszy z trzonami,
3)
krajanki, płatków, grysiku, kaszki lub mączki sporządzonych z kapeluszy łącznie z trzonami, których liczba nie może przekraczać liczby kapeluszy - pod warunkiem umieszczenia w jednostkowych opakowaniach opatrzonych znakiem wytwórni.
1.
Grzybów świeżych nie wolno wprowadzać do obrotu ani używać do sporządzania przetworów grzybowych, jeżeli:
1)
stanowią mieszaninę różnych gatunków grzybów lub samych trzonów,
2)
zawierają domieszkę grzybów podzielonych na części, z tym że dla ustalenia stopnia zaczerwienia wolno tylko jeden raz przekroić osiowo kapelusz wraz z trzonem,
3)
zawierają trzony oddzielone od kapeluszy w ilości przekraczającej ilość kapeluszy.
2.
W przypadkach uzasadnionych Główny Inspektor Sanitarny może zezwalać na odstępstwa od przepisu ust. 1 pkt 1.
1.
Wolno wprowadzać do obrotu jedynie takie ekstrakty i koncentraty grzybowe, które zostały sporządzone z gatunków grzybów wymienionych w § 2.
2.
Ekstrakt grzybowy może być wprowadzony do obrotu jedynie w postaci płynnego wodnego wyciągu z grzybów z dodatkiem do 15% soli kuchennej.
3.
Koncentrat grzybowy może być wprowadzony do obrotu jedynie w postaci:
1)
pasty stanowiącej zagęszczony wyciąg z grzybów z dodatkiem do 25% soli kuchennej albo
2)
proszku stanowiącego wysuszony i sproszkowany wyciąg z grzybów.
Jako oznaki zepsucia lub zanieczyszczenia przyjmuje się w szczególności:
1)
w stosunku do wszelkich grzybów świeżych i konserwowanych:
a)
spleśnienie,
b)
nadmierne zaczerwienie,
2)
w stosunku do grzybów świeżych:
a)
gorzki smak,
b)
oślizgłość, jeżeli nie jest ona cechą właściwą gatunkowi,
3)
w stosunku do grzybów suszonych:
a)
obcy zapach,
b)
porażenie rozkruszkami,
c)
nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie przypalonymi grzybami bądź piaskiem,
4)
w stosunku do grzybów mrożonych - powtórne zamrożenie po odtajeniu,
5)
w stosunku do grzybów apertyzowanych:
a)
zanieczyszczenie drobnoustrojami szkodliwymi dla zdrowia,
b)
zanieczyszczenie solami metali ciężkich w ilościach szkodliwych dla zdrowia,
c)
gorzki smak,
6)
w stosunku do grzybów solonych, kiszonychi marynowanych:
a)
maceracja,
b)
gorzki smak,
c)
bakteryjne zaśluzowacenie zalewy,
d)
zanieczyszczenie drobnoustrojami szkodliwymi dla zdrowia,
e)
zanieczyszczenie mineralne powyżej 0,2%.
Zabrania się obnośnego (domokrążnego) handlu grzybami świeżymi i przetworami grzybowymi.
1.
W wytwórniach produkujących przetwory grzybowe surowiec przeznaczony do produkcji powinien być każdorazowo zakwalifikowany przez pracownika obeznanego z gatunkami i jakością grzybów (grzyboznawcę).
2.
Posiadanie umiejętności wymaganych od grzyboznawcy stwierdza wojewódzki inspektor sanitarny (inspektor sanitarny miasta wyłączonego z województwa) właściwy ze względu na położenie wytwórni.
Grzyby świeże i przetwory grzybowe pochodzące z importu mogą być wprowadzane do obrotu jedynie za zgodą Głównego Inspektora Sanitarnego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
* Z dniem 27 października 1972 r., zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług w sprawie wymagań sanitarnych w handlu okrężnym środkami spożywczymi i używkami (Dz.U.72.44.279), w sprawach unormowanych w powołanym rozporządzeniu tracą moc dotychczasowe przepisy wydane na podstawie nin. rozporządzenia.