Warunki zdrowotne żywności i żywienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.29.245

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 września 2001 r.

USTAWA
z dnia 25 listopada 1970 r.
o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. *

.................................................
1.
Tracą moc:
1)
rozporządzenie z dnia 22 marca 1928 r. o dozorze artykułami żywności i przedmiotami użytku (Dz. U. z 1928 r. Nr 36, poz. 343 z 1934 r. Nr 110, poz. 977, z 1939 r. Nr 54, poz. 342, z 1946 r. Nr 5, poz. 44 i z 1949 r. Nr 42, poz. 311), z tym że rozporządzenie to zachowuje moc w odniesieniu do przedmiotów użytku innych niż określone w art. 1 ust. 2 niniejszej ustawy,
2)
...

.................................................

* Z dniem 23 września 2001 r. nin. ustawa traci moc z wyjątkiem art. 37 ust. 1 pkt 1 w zakresie dotyczącym przedmiotów użytku nieobjętych ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U.01.63.634) - zob. art. 60 ostatnio powołanej ustawy.