Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.40.236

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 września 1966 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 września 1966 r.
w sprawie nadania statutu stowarzyszeniu wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Dzieci".

Na podstawie art. 47 prawa o stowarzyszeniach z dnia 27 października 1932 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 808 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§  1. Stowarzyszeniu "Towarzystwo Przyjaciół Dzieci" uznanemu na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1949 r. (Dz. U. Nr 40, poz. 286) za stowarzyszenie wyższej użyteczności nadaje się statut, który ustala i ogłasza Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Oświaty oraz Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej.
§  2. Tracą moc:
1) § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1949 r. (Dz. U. Nr 40, poz. 286),
2) uchwała nr 452 Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1957 r. w sprawie nadania statutu stowarzyszeniu wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Dzieci" (Monitor Polski Nr 94, poz. 549).
§  3. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrom Spraw Wewnętrznych, Oświaty oraz Zdrowia i Opieki Społecznej.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.