Monitor Polski

M.P.1977.3.21

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lutego 1977 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 26 stycznia 1977 r.
w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Dzieci".

Na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 1966 r. w sprawie nadania statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Dzieci" (Dz. U. Nr 40, poz. 236) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się statut stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Dzieci". Tekst statutu zostanie ogłoszony w odrębnym wydawnictwie.
§  2. Traci moc zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 października 1966 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Dzieci" (Monitor Polski z 1966 r. Nr 62, poz. 297 i z 1974 r. Nr 30, poz. 181).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.