Monitor Polski

M.P.1985.19.147

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 lipca 1985 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 1 lipca 1985 r.
w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Dzieci".

Na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 1966 r. w sprawie nadania statutu stowarzyszeniu wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Dzieci" (Dz. U. Nr 40, poz. 236) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się statut stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Dzieci", stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Traci moc zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 stycznia 1977 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Dzieci" (Monitor Polski Nr 3, poz. 21).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(Statut Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zawiera załącznik do niniejszego numeru, dostarczany na podstawie indywidualnych zamówień)