Nadanie osobowości prawnej MIVA Polska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.453

Akt indywidualny
Wersja od: 5 kwietnia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 25 marca 2016 r.
w sprawie nadania osobowości prawnej MIVA Polska

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1169 oraz z 2014 r. poz. 498) zarządza się, co następuje:
Nadaje się osobowość prawną jednostce organizacyjnej Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą MIVA Polska, erygowanej przez Konferencję Episkopatu Polski.
Siedzibą MIVA Polska jest Warszawa.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).