Art. 10. - [Sposób uzyskiwania osobowości prawnej przez inne jednostki organizacyjne Kościoła Katolickiego] - Stosunek Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1347 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  10.  [Sposób uzyskiwania osobowości prawnej przez inne jednostki organizacyjne Kościoła Katolickiego]

Inne jednostki organizacyjne Kościoła mogą uzyskać osobowość prawną w drodze rozporządzenia Ministra-Kierownika Urzędu do Spraw Wyznań 8 .

8 Obecnie minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych, na podstawie art. 4, art. 5 pkt 25 i art. 30 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U.2019.945), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r.