Art. 10. - [Sposób uzyskiwania osobowości prawnej przez inne jednostki organizacyjne Kościoła Katolickiego] - Stosunek Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1966 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 listopada 2023 r.
Art.  10.  [Sposób uzyskiwania osobowości prawnej przez inne jednostki organizacyjne Kościoła Katolickiego]

Inne jednostki organizacyjne Kościoła mogą uzyskać osobowość prawną w drodze rozporządzenia Ministra-Kierownika Urzędu do Spraw Wyznań 9 .

9 Obecnie ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych, na podstawie art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 25 i art. 30 pkt 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2512), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r.