Legitymacja strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej lub osoby posiadającej uprawnienie do świadczenia ratowniczego. - Dz.U.2022.1274 - OpenLEX

Legitymacja strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej lub osoby posiadającej uprawnienie do świadczenia ratowniczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1274

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 czerwca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 1 czerwca 2022 r.
w sprawie legitymacji strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej lub osoby posiadającej uprawnienie do świadczenia ratowniczego

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
tryb wydawania legitymacji strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej lub osoby posiadającej uprawnienie do świadczenia ratowniczego, zwanej dalej "legitymacją";
2)
rodzaj i wzór legitymacji;
3)
podmiot właściwy do wydawania legitymacji;
4)
przypadki, w których legitymacja podlega zwrotowi, wymianie lub unieważnieniu;
5)
tryb postępowania w przypadku utraty legitymacji.
1. 
Legitymację wydaje się na wniosek strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, zwanego dalej "strażakiem ratownikiem OSP", lub osoby posiadającej uprawnienie do świadczenia ratowniczego na podstawie odpowiednio:
1)
informacji o ukończeniu z wynikiem pozytywnym przez strażaka ratownika OSP szkolenia podstawowego przygotowującego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych;
2)
decyzji o przyznaniu świadczenia ratowniczego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych, zwanej dalej "ustawą".
2. 
Wniosek o wydanie legitymacji zawiera następujące dane:
1)
imię i nazwisko strażaka ratownika OSP lub osoby posiadającej uprawnienie do świadczenia ratowniczego;
2)
fotografię strażaka ratownika OSP lub osoby posiadającej uprawnienie do świadczenia ratowniczego;
3)
nazwę jednostki ochotniczej straży pożarnej.
3. 
Strażak ratownik OSP lub osoba posiadająca uprawnienie do świadczenia ratowniczego składają wniosek o wydanie legitymacji do właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.
4. 
Właściwy komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej przekazuje wnioski o wydanie legitymacji, za pośrednictwem właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
Organem właściwym do wydawania legitymacji jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.
1. 
Legitymacja jest elektroniczną kartą procesorową z interfejsem bezstykowym.
2. 
Wzór legitymacji jest określony w załączniku do rozporządzenia.
1. 
Strażak ratownik OSP niezwłocznie zwraca legitymację właściwemu komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej w przypadku:
1)
wymiany legitymacji;
2)
zakończenia działalności w ochotniczej straży pożarnej, której był członkiem, przed nabyciem uprawnień, o których mowa w art. 16 ustawy.
2. 
Osoba posiadająca uprawnienie do świadczenia ratowniczego niezwłocznie zwraca legitymację właściwemu komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej w przypadku wymiany legitymacji.
Wymiany legitymacji dokonuje się w przypadku:
1)
zmiany danych zawartych w legitymacji;
2)
uszkodzenia lub zniszczenia legitymacji.
Legitymacja podlega unieważnieniu w przypadku:
1)
zwrotu legitymacji;
2)
utraty legitymacji;
3)
śmierci strażaka ratownika OSP lub osoby posiadającej uprawnienie do świadczenia ratowniczego.
1. 
O utracie legitymacji strażak ratownik OSP lub osoba posiadająca uprawnienie do świadczenia ratowniczego niezwłocznie zawiadamiają pisemnie właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, podając w szczególności datę i okoliczności utraty legitymacji. Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej niezwłocznie zawiadamia o tym zdarzeniu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
2. 
W razie odzyskania legitymacji strażak ratownik OSP lub osoba posiadająca uprawnienie do świadczenia ratowniczego zwracają legitymację właściwemu komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej oraz pisemnie zawiadamiają go o okolicznościach jej odzyskania i podają datę jej odzyskania. Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej niezwłocznie zawiadamia o tym zdarzeniu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR LEGITYMACJI STRAŻAKA RATOWNIKA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ LUB OSOBY POSIADAJĄCEJ UPRAWIE DO ŚWIADCZENIA RATOWNICZEGO

AWERS

wzór

REWERS

wzór

Opis legitymacji:

1. Legitymacja strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej lub osoby posiadającej uprawnienie do świadczenia ratowniczego, zwana dalej "legitymacją", jest elektroniczną kartą procesorową z interfejsem bezstykowym w formie karty identyfikacyjnej o wymiarach 85,60 x 53,98 mm (ID-1), wykonanej z tworzywa sztucznego, z wbudowanym układem elektronicznym.

2. Blankiet legitymacji ma właściwości fizyczne zgodne z kryteriami, jakie spełniają karty identyfikacyjne formatu ID-1.

3. W warstwie graficznej legitymacji umieszcza się następujące elementy trwale zintegrowane z podłożem:

1) aktualny wizerunek twarzy strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej lub osoby posiadającej uprawnienie do świadczenia ratowniczego przedstawiony w taki sposób, że twarz zajmuje 70-80% pola przeznaczonego na wizerunek strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej lub osoby posiadającej uprawnienie do świadczenia ratowniczego, sporządzony na podstawie zdjęcia o dobrej ostrości, o wymiarach 30 x 38 mm, wykonanego na jednolitym jasnym tle, przedstawiającego tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost, z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;

2) imię i nazwisko strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej lub osoby posiadającej uprawnienie do świadczenia ratowniczego;

3) numer legitymacji (blankietu);

4) nazwę organu wydającego;

5) nazwę jednostki ochotniczej straży pożarnej, której członkiem jest strażak ratownik ochotniczej straży pożarnej lub osoba posiadająca uprawnienie do świadczenia ratowniczego;

6) datę wydania legitymacji.

4. W warstwie elektronicznej legitymacji umieszcza się układ elektroniczny w technologii zdalnej identyfikacji radiowej (RFiD), w którego pamięci koduje się dane identyfikacyjne tożsame z danymi umieszczonymi w warstwie graficznej.

5. Tło blankietu legitymacji wykonane w technice offsetowej z wykorzystaniem druku irysowego pokrywa całą powierzchnię po obu stronach karty. W procesie druku offsetowego są nanoszone następujące elementy:

1) tło irysowe w kolorze niebieskozielonym z lewej i z prawej strony blankietu ze strefą jasnobrązową pośrodku, z elementami wykonanymi w technice druku reliefowego;

2) tło giloszowe w formie stylizowanego, powtarzalnego ornamentu graficznego z elementami wykonanymi w technice druku reliefowego;

3) na awersie umieszcza się:

a) napis "RZECZPOSPOLITA POLSKA" w kolorze czarnym,

b) wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej,

c) napis "OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA" w kolorze czarnym,

d) element graficzny wykonany farbą optycznie zmienną (OVI), symbolizujący pojazd pożarniczy,

e) mikrodruki,

f) napis "IMIĘ",

g) napis "NAZWISKO",

h) napis "NUMER LEGITYMACJI",

i) element graficzny wykonany farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym;

4) na rewersie umieszcza się:

a) napis "Bogu na chwałę, ludziom na pożytek",

b) napis "OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ",

c) napis "DATA WYDANIA LEGITYMACJI:",

d) napis "KOMENDANT GŁÓWNY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ",

e) napis "ORGAN WYDAJĄCY",

f) napis "KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ UL. PODCHORĄŻYCH 38, 00-463 WARSZAWA",

g) napis "W PRZYPADKU ZNALEZIENIA LEGITYMACJI NALEŻY ZWRÓCIĆ JĄ DO NAJBLIŻSZEJ JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ LUB POLICJI.",

h) mikrodruki,

i) element graficzny wykonany farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).