[Legitymacja potwierdzająca prawo do dodatkowych świadczeń] - Art. 29. - Ochotnicze straże pożarne. - Dz.U.2021.2490 - OpenLEX

Art. 29. - [Legitymacja potwierdzająca prawo do dodatkowych świadczeń] - Ochotnicze straże pożarne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2490

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r.
Art.  29.  [Legitymacja potwierdzająca prawo do dodatkowych świadczeń]
1. 
Strażak ratownik OSP, na czas pełnienia tej funkcji, oraz osoba posiadająca uprawnienie do świadczenia ratowniczego, na czas posiadania uprawnienia do tego świadczenia, otrzymuje w celu identyfikacji i korzystania z dodatkowych świadczeń, o których mowa w art. 27, legitymację, która zawiera następujące dane:
1)
imię i nazwisko;
2)
fotografię;
3)
numer legitymacji;
4)
nazwę jednostki ochotniczej straży pożarnej;
5)
podmiot wydający;
6)
datę wydania legitymacji.
2. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
tryb wydawania legitymacji,
2)
rodzaj i wzór legitymacji,
3)
podmiot właściwy do wydawania legitymacji,
4)
przypadki, w których legitymacja podlega zwrotowi, wymianie lub unieważnieniu,
5)
tryb postępowania w przypadku utraty legitymacji

- mając na uwadze potrzebę zapewnienia właściwej identyfikacji strażaka ratownika OSP lub osoby posiadającej uprawnienie do świadczenia ratowniczego oraz potrzebę zabezpieczenia legitymacji przed fałszerstwem i zapewnienia jej właściwej ochrony.