[Prawo do świadczenia ratowniczego] - Art. 16. - Ochotnicze straże pożarne. - Dz.U.2021.2490 - OpenLEX

Art. 16. - [Prawo do świadczenia ratowniczego] - Ochotnicze straże pożarne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2490

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r.
Art.  16.  [Prawo do świadczenia ratowniczego]
1. 
Strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w ochotniczej straży pożarnej w wysokości 200 zł.
2. 
Prawo do świadczenia ratowniczego przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który:
1)
czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych:
a)
w przypadku mężczyzn - przez co najmniej 25 lat,
b)
w przypadku kobiet - przez co najmniej 20 lat oraz
2)
osiągnął:
a)
w przypadku mężczyzn - 65. rok życia,
b)
w przypadku kobiet - 60. rok życia.
3. 
Przez czynne uczestnictwo należy rozumieć bezpośredni udział co najmniej raz w roku w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych.
4. 
Ewidencję udziału strażaków ratowników OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych, obejmującą datę, numer i miejsce podjętych działań ratowniczych lub akcji ratowniczych oraz imienny wykaz ich uczestników, prowadzi właściwy komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej.
5. 
Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w ochotniczej straży pożarnej.
6. 
Świadczenie ratownicze, a także koszty jego obsługi są finansowane z budżetu państwa.