Dz.U.2018.2469

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie kryteriów, na podstawie których Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego dokonuje oceny wagi stwierdzonego naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa

Na podstawie art. 79 ust. 7 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 514, 650, 2245 i 2340) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa kryteria, na podstawie których Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego dokonuje oceny wagi stwierdzonego naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa w celu ustalenia, czy naruszenie ma poważny charakter, zwane dalej "kryteriami".
§  2. 
1.  Kryteria są określone w załączniku do rozporządzenia.
2.  Naruszenie przepisów wspólnej polityki rybołówstwa ma poważny charakter, jeżeli spełnione jest którekolwiek z kryteriów.
3.  Osiągniętą korzyść finansową, w przypadku kryterium dotyczącego wartości osiągniętych korzyści finansowych powstałych w wyniku naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa albo wartości rynkowej netto produktów rybołówstwa pozyskanych w wyniku naruszenia tych przepisów, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, bierze się pod uwagę, jeżeli ta korzyść jest wpisana w dokumencie sprzedaży, o którym mowa w art. 62 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego unijny system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz. Urz. UE L 343 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.).
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 2

ZAŁĄCZNIK

KRYTERIA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH GŁÓWNY INSPEKTOR RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO DOKONUJE OCENY WAGI STWIERDZONEGO NARUSZENIA PRZEPISÓW WSPÓLNEJ POLITYKI RYBOŁÓWSTWA W CELU USTALENIA, CZY NARUSZENIE MA POWAŻNY CHARAKTER

1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie kryteriów, na podstawie których okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego dokonuje oceny wagi stwierdzonego naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (Dz. U. poz. 1615), które traci moc z dniem 1 stycznia 2019 r. na podstawie art. 36 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2340).