Art. 234. - [Protokół wyborów posłów w okręgu wyborczego] - Kodeks wyborczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1277 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 sierpnia 2023 r.
Art.  234.  [Protokół wyborów posłów w okręgu wyborczego]
§  1. 
Po ustaleniu wyników wyborów w okręgu wyborczym okręgowa komisja wyborcza sporządza, w dwóch egzemplarzach, protokół wyborów posłów odrębnie dla każdego okręgu wyborczego.
§  2. 
W protokole wymienia się liczbę posłów wybieranych w okręgu, wykaz list kandydatów zarejestrowanych w tym okręgu, wykaz list, które uczestniczą w podziale mandatów w okręgu, sumy liczb, o których mowa w art. 228 § 1, liczbę mandatów przypadających każdej liście kandydatów oraz nazwiska i imiona wybranych posłów z każdej listy kandydatów.
§  3. 
Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji obecne przy jego sporządzaniu. Protokół opatruje się pieczęcią komisji.
§  4. 
Przy ustalaniu wyników wyborów i sporządzaniu protokołu mogą być obecne osoby zgłaszające listę, którym przysługuje prawo wniesienia do protokołu uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów. Adnotację o wniesieniu uwag zamieszcza się w protokole.
§  5. 
Wzór protokołu wyborów posłów w okręgu wyborczym określi Państwowa Komisja Wyborcza.