Wzory protokołów głosowania i protokołów z wyborów stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2019.836

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 sierpnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 120/2019
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 19 sierpnia 2019 r.
w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 75 § 8, art. 160 § 1 pkt 6, art. 230 § 8 i art. 234 § 5 oraz w związku z art. 258 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
Ustala się wzory:
1)
protokołu głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
2)
protokołu wyników głosowania w okręgu wyborczym na listy kandydatów na posłów, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;
3)
protokołu wyborów posłów w okręgu wyborczym oraz zestawienia wyników głosowania i podziału mandatów pomiędzy listy kandydatów na posłów, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały;
4)
protokołu głosowania w obwodzie na kandydatów na senatora, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały;
5)
protokołu wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały;
6)
protokołu głosowania w obwodzie na kandydata na senatora w przypadku, gdy zgłoszono tylko jednego kandydata w okręgu, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały;
7)
protokołu wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym w przypadku, gdy zgłoszono tylko jednego kandydata w okręgu, stanowiący załącznik nr 7 do uchwały;
8)
protokołu zbiorczych wyników głosowania na listy kandydatów na posłów w skali kraju, stanowiący załącznik nr 8 do uchwały.
Wzory protokołów, o których mowa w § 1 pkt 4-7, stosuje się odpowiednio w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 746).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA LISTY KANDYDATÓW NA POSŁÓW

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM NA LISTY KANDYDATÓW NA POSŁÓW

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

PROTOKÓŁ WYBORÓW POSŁÓW W OKRĘGU WYBORCZYM

wzór

Załącznik

Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów pomiędzy listy kandydatów na posłów

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA KANDYDATÓW NA SENATORA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW SENATORA W OKRĘGU WYBORCZYM

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA KANDYDATA NA SENATORA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW SENATORA W OKRĘGU WYBORCZYM

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR

PROTOKÓŁ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 20 .... r. zbiorczych wyników glosowania na listy kandydatów na posłów w skali kraju

wzór