[Monitoring poczty elektronicznej pracownika] - Art. 22(3). - Kodeks pracy. - Dz.U.2020.1320 t.j. - OpenLEX

Art. 22(3). - [Monitoring poczty elektronicznej pracownika] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1320 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r.
Art.  223 [Monitoring poczty elektronicznej pracownika]
§  1. 
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy, pracodawca może wprowadzić kontrolę służbowej poczty elektronicznej pracownika (monitoring poczty elektronicznej).
§  2. 
Monitoring poczty elektronicznej nie może naruszać tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych pracownika.
§  3. 
Przepisy art. 222 § 6-10 stosuje się odpowiednio.
§  4. 
Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio do innych form monitoringu niż określone w § 1, jeśli ich zastosowanie jest konieczne do realizacji celów określonych w § 1.