Monitoring w przypadku jednostek samorządu terytorialnego - OpenLEX

Gawroński Maciej, Kloc Katarzyna, Monitoring w przypadku jednostek samorządu terytorialnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Nieaktualny
Autorzy:

Monitoring w przypadku jednostek samorządu terytorialnego

Wstęp

Nowa ustawa z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych – dalej u.o.d.o. wprowadziła zmiany w zakresie stosowania monitoringu wizyjnego jako środka służącego zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego w przepisach regulujących funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, tj. w:

a)

ustawie z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym – dodano art. 9a, zgodnie z którym:

1)

Gmina w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej może stosować środki techniczne umożliwiające rejestrację obrazu (monitoring) w obszarze przestrzeni publicznej, za zgodą zarządzającego tym obszarem lub podmiotu posiadającego tytuł prawny do tego obszaru lub na terenie nieruchomości i w obiektach budowlanych stanowiących mienie gminy lub jednostek organizacyjnych gminy, a także na terenie wokół takich nieruchomości i obiektów budowlanych, jżeli jest to konieczne do zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli lub ochrony przeciwpożarowej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX