Art. 1. - [Pojęcie instytutu badawczego; osobowość prawna; pieczęć] - Instytuty badawcze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.498 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 września 2023 r.
Art.  1.  [Pojęcie instytutu badawczego; osobowość prawna; pieczęć]
1. 
Instytutem badawczym w rozumieniu ustawy jest państwowa jednostka organizacyjna, wyodrębniona pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym, która prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce, zwana dalej "instytutem".
2. 
Instytut nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
3. 
Instytut ma prawo używania okrągłej pieczęci z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą instytutu w otoku.