Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1383 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 sierpnia 2020 r.
Art.  1.  [Pojęcie instytutu badawczego; osobowość prawna; pieczęć]
1.  Instytutem badawczym w rozumieniu ustawy jest państwowa jednostka organizacyjna, wyodrębniona pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym, która prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce, zwana dalej "instytutem".
2.  Instytut nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
3.  Instytut ma prawo używania okrągłej pieczęci z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą instytutu w otoku.