[Możliwość częściowego wypowiedzenia umowy dzierżawy. Umowy zawierane z podmiotami zagranicznymi] - Art. 38. - Gospodarowanie... - Dz.U.2022.514 t.j. - OpenLEX

Art. 38. - [Możliwość częściowego wypowiedzenia umowy dzierżawy. Umowy zawierane z podmiotami zagranicznymi] - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.514 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  38.  [Możliwość częściowego wypowiedzenia umowy dzierżawy. Umowy zawierane z podmiotami zagranicznymi]
1. 
Mienie wchodzące w skład Zasobu może być:
1)
wydzierżawiane lub wynajmowane osobom fizycznym lub prawnym, na zasadach Kodeksu cywilnego albo
2)
oddane do korzystania na zasadach określonych w niniejszym rozdziale lub w odrębnych przepisach.
1a. 
W umowie dzierżawy, także zawieranej na czas oznaczony zawiera się postanowienie o możliwości wypowiedzenia przez Krajowy Ośrodek umowy dzierżawy w zakresie wyłączenia 30% powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem dzierżawy.
1b. 
Do umowy:
1)
dzierżawy nie stosuje się przepisu art. 695 Kodeksu cywilnego;
2)
najmu, z wyłączeniem umowy najmu lokali mieszkalnych, nie stosuje się przepisu art. 661 Kodeksu cywilnego.
2. 
Do wydzierżawienia i najmu nieruchomości, z wyłączeniem najmu lokali mieszkalnych, przepisy art. 28 i art. 29 ust. 1h stosuje się odpowiednio.
3. 
Zawieranie z podmiotami zagranicznymi umów dzierżawy nieruchomości rolnych wchodzących w skład Zasobu nie jest dozwolone w okresie pięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 4.
4. 
W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach nieruchomości rolne wchodzące w skład Zasobu mogą być wydzierżawione podmiotowi zagranicznemu za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.