[Domniemanie dzierżawy na czas nieoznaczony] - Art. 695. - Kodeks cywilny. - Dz.U.2022.1360 t.j. - OpenLEX

Art. 695. - [Domniemanie dzierżawy na czas nieoznaczony] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1360 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r.
Art.  695.  [Domniemanie dzierżawy na czas nieoznaczony]
§  1. 
Dzierżawę zawartą na czas dłuższy niż lat trzydzieści poczytuje się po upływie tego terminu za zawartą na czas nieoznaczony.
§  2. 
(uchylony).