Art. 9. - Gospodarka paliwowo-energetyczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.32.150

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 1981 r.
Art.  9.
1.
Eksploatacja określonych w trybie art. 1 ust. 3 urządzeń energetycznych może być prowadzona tylko pod kierownictwem i dozorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje.
2. 15
Minister Energetyki i Energii Atomowej w zakresie urządzeń elektroenergetycznych i cieplnych oraz Minister Górnictwa w zakresie urządzeń gazowniczych określą w drodze rozporządzeń rodzaj kwalifikacji osób określonych w ust. 1 oraz tryb i zasady stwierdzania tych kwalifikacji.
15 Art. 9 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1978 r. (Dz.U.78.26.116) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 listopada 1978 r.