Opłaty za egzaminy osób sprawujących kierownictwo i dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych i osób zatrudnionych przy... - M.P.1978.18.66 - OpenLEX

Opłaty za egzaminy osób sprawujących kierownictwo i dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych i osób zatrudnionych przy eksploatacji tych urządzeń oraz wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych.

Monitor Polski

M.P.1978.18.66

Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1984 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ, ENERGETYKI I ENERGII ATOMOWEJ ORAZ GÓRNICTWA
z dnia 15 maja 1978 r.
w sprawie opłat za egzaminy osób sprawujących kierownictwo i dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych i osób zatrudnionych przy eksploatacji tych urządzeń oraz wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych. *

Na podstawie art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 2 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U. z 1962 r. Nr 32, poz. 150, z 1971 r. Nr 12, poz. 115 i 117 i z 1976 r. Nr 12, poz. 71) oraz w związku z § 2 ust. 1 pkt 3, § 3 ust. 1 pkt 3 i § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1976 r. w sprawie określenia zadań wynikających z ustawy o gospodarce paliwowo-energetycznej, które przechodzą do zakresu działania Ministrów Energetyki i Energii Atomowej, Górnictwa oraz Gospodarki Materiałowej (Dz. U. Nr 27, poz. 155), § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 20 sierpnia 1965 r. w sprawie kwalifikacji osób sprawujących kierownictwo i dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych (Dz. U. z 1965 r. Nr 38, poz. 238 i z 1973 r. Nr 19, poz. 112) i § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 4 maja 1973 r. w sprawie kwalifikacji osób zatrudnionych przy eksploatacji urządzeń energetycznych (Dz. U. Nr 19, poz. 113) zarządza się, co następuje:
1. 
Ustala się opłatę za poddanie egzaminowi kwalifikacyjnemu osób sprawujących kierownictwo i dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych oraz osób zatrudnionych przy eksploatacji tych urządzeń.
2.  1
 Wysokość opłaty egzaminacyjnej wynosi 360 złotych od jednej osoby.
1. 
Opłatę egzaminacyjną ponosi osoba egzaminowana.
2. 
Zwalnia się od opłat egzaminacyjnych pracowników poddawanych egzaminom okresowym, o których mowa w § 22 pkt 2 rozporządzenia Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 20 sierpnia 1965 r. w sprawie kwalifikacji osób sprawujących kierownictwo i dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych (Dz. U. z 1965 r. Nr 38, poz. 238 i z 1973 r. Nr 19, poz. 112) i w § 14 pkt 1 rozporządzenia Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 4 maja 1973 r. w sprawie kwalifikacji osób zatrudnionych przy eksploatacji urządzeń energetycznych (Dz. U. Nr 19, poz. 113).
3. 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2, nie ma zastosowania w razie powtarzania egzaminu zdawanego uprzednio z wynikiem niezadowalającym.
4. 
Opłatę egzaminacyjną w wypadku, o którym mowa w ust. 2, pokrywa zakład pracy zatrudniający osobę egzaminowaną.
1.  2
 Wynagrodzenie za przeegzaminowanie jednej osoby wynosi:
1)
45 zł dla przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz dla członka zespołu egzaminacyjnego pełniącego jednocześnie funkcję sekretarza komisji,
2)
35 zł dla członka zespołu egzaminacyjnego,
3)
20 zł dla sekretarza komisji egzaminacyjnej.
2. 
Wynagrodzenie określone w ust. 1 stosuje się do egzaminów przeprowadzanych poza godzinami służbowymi.
1. 
Opłaty egzaminacyjne wpływają na dochód jednostki, przy której działa komisja egzaminacyjna.
2. 
Wydatki związane z działalnością komisji egzaminacyjnych pokrywane są ze środków finansowych jednostki, przy której działa komisja.
 Zarządzenie nie ma zastosowania do egzaminów przeprowadzanych przez izby rzemieślnicze oraz upoważnione do tego organy resortu obrony narodowej.
Traci moc zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 1 września 1967 r. w sprawie opłat za egzaminy osób zatrudnionych przy eksploatacji urządzeń energetycznych oraz wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych (Monitor Polski Nr 51, poz. 256).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
* Z dniem 1 czerwca 1984 r. nin. zarządzenie traci moc w zakresie w jakim jest sprzeczne z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o gospodarce energetycznej (Dz.U.84.21.96) - zob. art. 45 ust. 2 wymienionej ustawy.
1 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 4 lutego 1983 r. (M.P.83.5.34) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 lutego 1983 r.
2 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 4 lutego 1983 r. (M.P.83.5.34) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 lutego 1983 r.
3 § 5 zmieniony przez § 1 zarządzenia Ministrów Energetyki i Energii Atomowej oraz Górnictwa z dnia 21 listopada 1979 r. (M.P.79.29.153) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 grudnia 1979 r.